Post-hbo Intern begeleider

Wil jij de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de zorgstructuur voor jouw school versterken en leerkrachten begeleiden? Dan helpt de vernieuwde post-hbo-opleiding Intern begeleider je hier voortvarende stappen in te zetten. Als kwaliteitscoördinator verbind je alle aspecten van leerlingenzorg met elkaar, ben je zorgregisseur, werk je met je team als trendanalist,  ben je innovator die in staat is het leren van kinderen en team in de schijnwerper te zetten en aanspreekpunt voor collega's bij vragen over leerlingenzorg. Deze opleiding is van grote meerwaarde voor:

 • Leerkrachten/coördinatoren die graag IB’er willen worden en een gecertificeerd post-hbo-diploma willen halen,
 • Startende IB’ers,
 • IB’ers met ervaring en/of master die behoefte hebben aan een praktijkgerichte opleiding.

De taak van de Intern begeleider is sterk aan verandering onderhevig, we zien een verschuiving met andere naamgeving zoals kenniscoördinator,  onderwijsondersteuner, onderwijscoach en kwaliteitszorg-coördinator. Wij garanderen dat de professionals die deze opleiding afronden in staat zijn om deze rollen te vervullen.  

In het eerste jaar gaat het om: IB’er wij ben jij, waar sta jij voor? En de afzonderlijke domeinen: leercoordinator, trendanalist en zorgregisseur. In het 2e jaar wordt dit geïntegreerd, richten we ons geheel op je rol als kwaliteitscoördinator en het verrichten van een praktijkgericht onderzoek.

STAP-budget

Vraag jouw persoonlijke STAP-budget aan en ontvang tot €1000,- vergoeding van de overheid.

Inhoud opleiding

Deze post-hbo-opleiding leidt je op tot een goed toegeruste, kritische en professionele intern begeleider / kwaliteitscoördinator. De tweejarige opleiding is een deeltijdstudie met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk. Vertrekpunt van de opleiding is de eigen situatie op school. De opleiding biedt input in de vorm van theorie en de nieuwste wetenschappelijke inzichten, sterk gericht op praktische toepasbaarheid. 

Het leermodel van deze opleiding is gebaseerd op:

 • actief leren door volwassenen
 • coachend leren met en van elkaar
 • sterke koppeling tussen theorie en praktijk
 • reflectie op werkconcept
 • werken aan professionaliteit

De opleiding onderscheidt zich door:

 • Onderwijs in kleine groepen
 • Voldoet aan de eisen van de beroepsgroep, (het is een gecertificeerde post-hbo opleiding)
 • Up-to-date en flexibel zodat de opleiding actueel is en blijft
 • Elke student heeft een persoonlijke studiecoach
 • Life-bijeenkomsten worden afgewisseld met online afspraken en bijeenkomsten die op meerdere momenten te plannen zijn
 • Praktijkgericht met een stevige theoretische basis. We werken met basisliteratuur en facultatieve literatuur, boeken en artikelen. 

In Nederland worden diverse opleidingen voor Ib’ers primair onderwijs aangeboden. Inhoud, studielast en niveau van de opleiding zijn zeer divers. De beroepsgroep LBIB stelt als eis dat een Ib’er een HBO-opleiding met master SEN of een Post HBO-geregistreerde en erkende opleiding bezit. Deze post-hbo-opleiding is gecertificeerd en voldoet aan de eisen.

Post-hbo Intern begeleider (jaar 1)

Prijs2650,- (voor jaar 1 + deelcertificaat) 2750,- (voor jaar 2)

Duur2 jaar

Donderdagmiddag van 15.30 – 21.00 uur

PlaatsDoetinchem

Startdatum22 september 2022

inschrijven

Jaar 1

In het eerste  jaar van de opleiding richten we ons op ‘wie ben jij als kwaliteitscoördinator, als intern begeleider? en het ontwikkelen van een persoonlijke attitude en visie. We werken met intervisiegroepen, waar een verdieping van het persoonlijk leren een plek heeft.  Je krijgt zicht op de inhoud van het werk en je ontwikkelt vaardigheden op het gebied van communicatie, onderzoek, samenwerken, coaching en leren leren binnen een team.  

De IB’er als persoon en functionaris: een persoonlijk verhaal 
Persoonlijke betrokkenheid en drijfveren, ambities in relatie tot ontwikkelingen op de eigen school en in het werkveld.
Beleid en inrichting van de ondersteuning op je eigen school en het samenwerkingsverband. Hoe krijgt de pedagogisch- didactische stem van de leerkracht aandacht binnen jouw school?  
-    Beleid en inrichting van de zorg op je school
-    Persoonlijke ambities in relatie tot ontwikkelingen op de eigen school
-    Het schrijven van je eigen beroepsprofiel, uitgaand van persoonlijke betrokkenheid, identiteit, gedrag en competenties.
-    Basisvaardigheden communicatie en gespreksvoering

De IB’er als trendanalist: het goede goed doen in de lengte, breedte en hoogte
Kwaliteit en organisatie van het onderwijs: fasen van kwaliteits(verbetering) en rol van de IB’er.
- zorg samen voor goed onderwijs voor elke leerling
- rijke leeromgeving: pedagogisch en didaktisch klimaat
- trends en ontwikkelingen in het onderwijs- en zorgsysteem; vaststellen van rendement, kwaliteit en kwantiteit
- realiseren van de cyclus HGW op groeps- en schoolniveau
- specifieke aandacht voor het jonge kind en oudere kind (schoolverlater).

Wat is jouw visie op leren en ontwikkelen, op het vormgeven van inclusief onderwijs? Aan welke kerntheorie verbind je dit en wat betekent samenwerken met ouders?

Deze module wordt online verzorgd, we werken met maatjes, bezoeken een of meer scholen en verzamelen onderzoeksmateriaal. Dit vormt de basis voor de student om haar eigen visie op inclusief onderwijs, inrichting van de zorg en leren te formuleren. Door middel van het onderzoeken van persoonlijke opvattingen over leren van kinderen en volwassenen en het in gesprek gaan met kinderen/ouders schrijft de student een persoonlijk essay.

Professioneel communiceren, begeleiden en coachen.
De IB’er als coach en (op)leider in de school en het team in beeld. 
De student voert een coachingscyclus uit m.b.v. video- of geluidsmateriaal en het ontwikkelen van coachingsvaardigheden. Het uitvoeren van klassenbezoeken is hiervan onderdeel.

-    Begeleiding en grenzen van de leerkracht
-    Het in kaart brengen van de begeleidingstaak van de ib’er
-    Het duiden van je gesprekspartner en het team
-    Van klassenbezoek tot collegiale consultatie

Jaar 2

In het tweede jaar van de opleiding wordt je rol als kwaliteitscoördinator vanuit verschillende invalshoeken belicht: als onderzoeker, als innovator en coördinator van kwaliteit.
Je gaat een praktijkgericht onderzoek verrichten op je eigen school, of je bent deelnemer aan aan één van de academische werkplaatsen op Hogeschool Iselinge (url met academische werkplaats maken). Meer informatie hierover ontvang je tijdens het 1e studiejaar.
Naast je praktijkgericht onderzoek is er een inhoudelijke module die zicht geeft op mogelijkheden hoe je vanuit je persoonlijke- en schoolambitie werkt aan kwaliteit samen met je team, met leerteams en directie. 

In een school als lerende organisatie verbeteren leerkrachten en schoolleiders hun onderwijs op een onderbouwde en duurzame manier. Als kwaliteitscoördinator ben je gericht op:

-    Het creëren van een lerend klimaat in je school voor kinderen en collega’s
-    Versterken van de onderwijskwaliteit waar de basis op orde is: van goed, naar beter, naar best
-    Netwerken en de verbinding versterken met voorschool, IKC, voortgezet onderwijs en zorgnetwerken in de regio.

Vanuit de theorie, op een evidence-informed manier werken aan de kwaliteit van onderwijs vraagt kennis, lef, visie, planmatigheid, motivatie en een onderzoekende houding. Aan de hand van voorbeelden en theorieën onderzoeken we succesfactoren en valkuilen. 

In een leerteam, met begeleiding van een vakinhoudelijke docent die expertise heeft op het gebied van taal/lezen, rekenen of gedrag/SEO. Je verdiept je in je vak als kwaliteitscoördinator. De inbreng van de docent is dat jullie up to date informatie ontvangen over actuele ontwikkelingen die gaande zijn op dit vakgebied. Ze delen methode- en materialenkennis en bieden kaders voor reflectie en kwaliteits-toetsing aan de (toekomstige) Ib’ers. Als student werken jullie aan een vraagstuk wat betrekking heeft op de praktijksituatie in jullie school. 

1.    In het tweede jaar doe je een praktijkgericht onderzoek. Dit wordt begeleid door je leercoach en je krijgt / geeft ondersteuning aan een medestudent. Een startbijeenkomst, intervisie,  tussentijdse coaching en scholing m.b.t. je onderzoek zijn onderdeel van dit traject.

2.    Deelname aan een academische werkplaats op Hogeschool Iselinge, passend bij het werk van de kwaliteitscoördinator. In de loop van het eerste studiejaar wordt hierover meer bekend gemaakt. 

Praktische informatie

22 september
13 oktober
3 november
1 december
12 januari
2 februari 
2 maart 
6 april
11 mei
15 juni

De student neemt deel aan een intervisiegroep, dit is fysiek en/of online en is onderdeel van elke module, de student verantwoordt zich middels een reflectie op de intervisiebijeenkomst.

Elke periode wordt afgesloten met een opdracht. Deze wordt verwerkt in een portfolio en is met voldoende beoordeeld. Het afstudeeronderzoek is met een voldoende beoordeeld. 

inclusief diplomering en persoonlijke coaching
1e jaar: 2650,- 
2e jaar: 2750,- 

846 uur voor de totale opleiding.

in overleg (literatuurlijst is beschikbaar)

Marian Koolhaas <m.koolhaas@heliks.nl>, 06-53290751 of Marcia Kuipers <marcia.kuipers@iselinge.nl>, 06-33313050.