Post-hbo kwaliteitscoördinator / IB'er

Wil jij de kwaliteit van het onderwijs in jouw school of bovenschools verbeteren, de zorg(structuur) voor jouw school versterken, leerkrachten begeleiden? Dan helpt deze  post-hbo-opleiding je hier voortvarende stappen in te zetten. Als kwaliteitscoördinator verbind je alle aspecten van leerlingenzorg met elkaar, ben je zorgregisseur, werk je met je team als trendanalist,  ben je innovator die in staat is het leren van kinderen en team in de schijnwerper te zetten en aanspreekpunt voor collega's bij vragen over leerlingenzorg en inclusief onderwijs.


In het eerste jaar gaat het om: KC/IB’er wie ben jij, waar sta jij voor, wat is jouw professionele identiteit? En de afzonderlijke domeinen: leercoördinator, trendanalist en zorgregisseur. In het 2e jaar wordt dit geïntegreerd en richten we ons geheel op je rol als kwaliteitscoördinator, het begeleiden van veranderprocessen en het verrichten van een praktijkgericht onderzoek.

Je taak is sterk aan verandering onderhevig. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces in het onderwijs: de basis op orde. Meer dan ooit is er behoefte aan professionals die de pedagogische en didaktische kwaliteiten in de scholen kunnen bewaken en borgen. 


We zien een verschuiving met andere naamgeving zoals kenniscoördinator, onderwijscoach en kwaliteitszorgcoördinator. Wij garanderen dat de professionals die deze opleiding afronden in staat zijn om al deze rollen te vervullen.  

Deze opleiding is van grote meerwaarde voor:

 • Leerkrachten/coördinatoren die graag KC/ IB’er willen worden en een gecertificeerd post-hbo-diploma willen halen;
 • Startende KC/IB’ers; en 
 • KC/IB’ers met ervaring en/of master die behoefte hebben aan een praktijkgerichte post HBO-opleiding.

Over de opleiding

Deze post-hbo-opleiding leidt je op tot een goed toegeruste, kritische en professionele intern begeleider / kwaliteitscoördinator. De tweejarige opleiding is een deeltijdstudie met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk. Vertrekpunt van de opleiding is de eigen situatie op school. De opleiding biedt input in de vorm van theorie en de nieuwste wetenschappelijke inzichten, sterk gericht op praktische toepasbaarheid en het ontwikkelen van een professionele identiteit.

Het leermodel van deze opleiding is gebaseerd op:

 • actief leren door volwassenen
 • coachend leren met en van elkaar
 • sterke koppeling tussen theorie en praktijk
 • reflectie op werkconcept
 • werken aan professionaliteit

De opleiding onderscheidt zich door:

 • Onderwijs in kleine groepen
 • Voldoet aan de eisen van de beroepsgroep (het is een gecertificeerde post-hbo opleiding)
 • Up-to-date en flexibel zodat de opleiding actueel is en blijft
 • Elke student heeft een persoonlijke studiecoach
 • Live bijeenkomsten worden afgewisseld met online afspraken en bijeenkomsten met medestudenten die op meerdere momenten te plannen zijn
 • Praktijkgericht met een stevige theoretische basis. We werken met basisliteratuur en facultatieve literatuur, boeken en artikelen. 

In Nederland worden diverse opleidingen voor KC/ IB’ers primair onderwijs aangeboden. Inhoud, studielast en niveau van de opleiding zijn zeer divers. De beroepsgroep LBBO stelt als eis dat de KC/IB'er een hbo-opleiding met master SEN of een post-hbo geregistreerde en erkende opleiding bezit. Deze post-hbo-opleiding is gecertificeerd en voldoet aan deze eisen. Inhoud, studielast en niveau van de opleiding zijn vastgelegd.

De student neemt deel aan een intervisiegroep, dit is fysiek en/of online en is onderdeel van elke module, de student verantwoordt zich middels een reflectie op de intervisiebijeenkomst.

Elke periode wordt afgesloten met een opdracht. Deze wordt verwerkt in een portfolio en is met voldoende beoordeeld. Het afstudeeronderzoek is met een voldoende beoordeeld. 

846 uur voor de totale 2-jarige opleiding.

Jaar 1

In het eerste  jaar van de opleiding richten we ons op ‘wie ben jij als professional, als kwaliteitscoördinator en/of intern begeleider? Daarnaast richten we ons op het ontwikkelen van een persoonlijke attitude en visie. We werken met intervisiegroepen, waar een verdieping van het persoonlijk leren een plek heeft. Je krijgt zicht op de inhoud van het werk en je ontwikkelt vaardigheden op het gebied van communicatie, onderzoek, samenwerken, coaching en leren leren binnen een team.  

De KC/IB’er als trendanalist: het goede goed doen in de lengte, breedte en hoogte
Kwaliteit en organisatie van het onderwijs: fasen van kwaliteits(verbetering) en rol van de KC/IB’er.

 • zorg samen voor goed onderwijs voor elke leerling
 • rijke leeromgeving: pedagogisch en didaktisch klimaat
 • trends en ontwikkelingen in het onderwijs- en zorgsysteem; vaststellen van rendement, kwaliteit en kwantiteit
 • realiseren van de cyclus HGW op groeps- en schoolniveau
 • specifieke aandacht voor het jonge kind en oudere kind (schoolverlater).

Wat is jouw visie op leren en ontwikkelen, op het vormgeven van inclusief onderwijs? Aan welke kerntheorie verbind je dit en wat betekent samenwerken met ouders?

Deze module wordt online verzorgd, we werken met maatjes, bezoeken een of meer scholen en verzamelen onderzoeksmateriaal. Dit vormt de basis voor de student om haar eigen visie op inclusief onderwijs, inrichting van de zorg en leren te formuleren. Door middel van het onderzoeken van persoonlijke opvattingen over leren van kinderen en volwassenen en het in gesprek gaan met kinderen/ouders schrijft de student een persoonlijk essay.

Professioneel communiceren, begeleiden en coachen.
De IB’er als coach en (op)leider in de school en het team in beeld. 
De student voert een coachingscyclus uit m.b.v. video- of geluidsmateriaal en het ontwikkelen van coachingsvaardigheden. Het uitvoeren van klassenbezoeken is hiervan onderdeel.

 • Begeleiding en grenzen van de leerkracht
 • Het in kaart brengen van de begeleidingstaak van de ib’er
 • Het duiden van je gesprekspartner en het team
 • Van klassenbezoek tot collegiale consultatie

De opleiding start in september 2023 op donderdag van 15.30 uur tot 21.00 uur. De data voor de start in september 2024 volgen nog.

Data:
21-sep
5-okt
2-nov
30-nov
11-jan
1-feb
29-feb
4-apr
11-apr
16-mei
13-jun

Praktische informatie Jaar 1

Prijs
Informatie volgt nog

Duur
1 jaar - 11 bijeenkomsten

Plaats
Doetinchem

Startdatum
Studiejaar 2024-2025

Lesavond
Donderdagavond

Vragen?
Contactpersoon is Marian Koolhaas
Mail naar llo@iselinge.nl.

Jaar 2

In het tweede jaar van de opleiding wordt je rol als kwaliteitscoördinator vanuit verschillende invalshoeken belicht: als onderzoeker, als innovator en coördinator van kwaliteit.
Je gaat een praktijkgericht onderzoek verrichten op je eigen school, of je bent deelnemer aan aan één van de academische werkplaatsen op Hogeschool Iselinge (https://www.iselinge.nl/academischewerkplaats). Meer informatie hierover ontvang je tijdens het 1e studiejaar.
Naast je praktijkgericht onderzoek is er een inhoudelijke module die zicht geeft op mogelijkheden hoe je vanuit je persoonlijke- en schoolambitie werkt aan kwaliteit samen met je team, met leerteams en directie. 

In een school als lerende organisatie verbeteren leerkrachten en schoolleiders hun onderwijs op een onderbouwde en duurzame manier. Als kwaliteitscoördinator ben je gericht op:

 • Netwerken en de verbinding versterken met voorschool, IKC, voortgezet onderwijs en zorgnetwerken in de regio.
 • Teamontwikkeling en talenten van het team benutten
 • Samenwerken, respecteren en doeltreffend communiceren met ouders 

Vanuit de theorie, op een evidence-informed manier werken aan de kwaliteit van onderwijs vraagt kennis, lef, visie, planmatigheid, motivatie en een onderzoekende houding. Aan de hand van voorbeelden en theorieën onderzoeken we succesfactoren en valkuilen. 

Het creëren van een lerend klimaat in je school voor kinderen en collega’s vraagt inzicht en kennis van organisatie-ontwikkeling, veranderkunde en leiderschap. Het gaat om het versterken van de onderwijskwaliteit en het ontwikkelen van een professionele leercultuur en de wijze waarop je dit kunt begeleiden als KC/IB’er.

1.    In het tweede jaar doe je een praktijkgericht onderzoek. Dit wordt begeleid door je leercoach en je krijgt / geeft ondersteuning aan een medestudent. Een startbijeenkomst, intervisie,  tussentijdse coaching en scholing m.b.t. je onderzoek zijn onderdeel van dit traject.

2.    Deelname aan een Academische Werkplaats op Iselinge Hogeschool, passend bij het werk van de kwaliteitscoördinator. In de loop van het eerste studiejaar wordt hierover meer bekend gemaakt. 

De opleiding start in september 2023 op donderdag van 15.30 uur tot 21.00 uur. De data voor de start in september 2024 volgen nog.

Data:
7-sep
28-sep
12-okt
16-nov
14-dec
18-jan
21-mrt
16-mei
4-juli: diploma-uitreiking

Praktische informatie Jaar 2

Prijs
Informatie volgt nog

Duur
1 jaar - 8 bijeenkomsten

Plaats
Doetinchem

Startdatum
Studiejaar 2024-2025

Lesavond
Donderdagavond

Vragen?
Contactpersoon is Marian Koolhaas
Mail naar llo@iselinge.nl.

In samenwerking met: