Post-hbo Intern begeleider

Wil je de zorgstructuur voor jouw school opzetten en leerkrachten begeleiden? Dan helpt de post-hbo-opleiding Intern begeleider je hier voortvarende stappen in te zetten. Als intern begeleider (IB'er) verbind je alle aspecten van leerlingenzorg met elkaar, ben je de innovator voor het team op schoolniveau en het aanpsreekpunt voor collega's bij vragen over leerlingenzorg. Deze opleiding is van grote meerwaarde voor:

 • Leerkrachten/coördinatoren die graag IB’er willen worden en een gecertificeerd post-hbo-diploma willen halen
 • Startende IB’ers
 • IB’ers met ervaring en/of master die behoefte hebben aan een praktijkgerichte opleiding

Inhoud opleiding

De post-hbo-opleiding Intern begeleider leidt je op tot een goed toegeruste, kritische en professionele IB'er. De tweejarige opleiding is een deeltijdstudie met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk. Vertrekpunt van de opleiding is de eigen situatie op school. De opleiding biedt input in de vorm van theorie en de nieuwste wetenschappelijke inzichten, sterk gericht op praktische toepasbaarheid. 

Het leermodel van deze opleiding is gebaseerd op:

 • actief leren door volwassenen
 • coachend leren met en van elkaar
 • sterke koppeling tussen theorie en praktijk
 • reflectie op werkconcept
 • werken aan professionaliteit

 De opleiding onderscheid zich door:

 • Onderwijs in kleine groepen
 • Voldoet aan de eisen van de beroepsgroep, (het is een gecertificeerde post-hbo opleiding)
 • Up-to-date en flexibel zodat de opleiding actueel is en blijft
 • Elke student heeft een persoonlijke studiecoach
 • Life-bijeenkomsten worden afgewisseld met online afspraken die op meerdere momenten te plannen zijn
 • Praktijkgericht met een stevige theoretische basis. Er word per module toegespitste literatuur gebruikt

In Nederland worden diverse opleidingen voor Ib’ers primair onderwijs aangeboden. Inhoud, studielast en niveau van de opleiding zijn zeer divers. De beroepsgroep LBIB stelt als eis dat een Ib’er een HBO-opleiding met master SEN of een Post HBO-geregistreerde en erkende opleiding bezit. Deze post-hbo-opleiding is gecertificeerd en voldoet aan de eisen. 

De taak van de Intern begeleider is sterk aan verandering onderhevig, we zien een verschuiving met andere naamgeving zoals kenniscoördinator,  onderwijsondersteuner, onderwijscoach en kwaliteitszorg-coördinator. Wij garanderen dat de professionals die deze opleiding afronden in staat zijn om deze rollen te vervullen.  

Post-hbo Intern begeleider (jaar 1)

Prijs2650,- (voor jaar 1)

Duur2 jaar

Donderdagmiddag van 15.30 – 21.00 uur

PlaatsDoetinchem

Startdatum13 januari 2022

inschrijven

Jaar 1

Een module bestaat uit 2 of drie bijeenkomsten van 5  uur, met tussentijdse intervisie/coaching en feedback. De student heeft een persoonlijke studiecoach. Elke module wordt afgerond met een eindopdracht. Het ontwikkelen van communicatievaardigheden en intervisie lopen als een rode draad door de opleiding. 

In het eerste jaar van de post-hbo-opleiding verken je de verschillende taakgebieden van de ib’er: begeleiden, coördineren en kwaliteitszorg. Je werkt aan je eigen ontwikkeling middels praktijkgerichte opdrachten, actieve kennisverwerving en uitwisseling.
Bovendien leer je, individueel en samen met je medestudenten, actief nieuwe kennis aan reeds verworven kennis te koppelen. De bijeenkomsten zijn interactief, je verwerft vele praktische vaardigheden en maakt kennis met allerlei werkvormen die je ook in je school kunt hanteren met collega’s. 
De opleiding kenmerkt zich door een doorgaande lijn in communicatie, werken in leerteams en intervisie.

De IB’er als persoon en functionaris: een persoonlijk verhaal = 3 bijeenkomsten
IB’er wie ben jij? Persoonlijke ambities in relatie tot ontwikkelingen op de eigen school en 
Beleid en inrichting van de ondersteuning op je eigen school en samenwerkingsverband. Hoe krijgt 
de pedagogisch- didactische stem van de leerkracht aandacht binnen jouw school?  
-    Beleid en inrichting van de zorg op je school
-    Persoonlijke ambities in relatie tot ontwikkelingen op de eigen school
-    Het schrijven van je eigen beroepsprofiel, uitgaand van persoonlijke betrokkenheid, identiteit, gedrag en competenties.

De IB’er als kenner: het goede goed doen in de lengte, breedte en hoogte
Kwaliteit en organisatie van het onderwijs: fasen van kwaliteits(verbetering) en rol van de IB’er.
Verbinden aan onderwerpen die in de eigen school aan de orde zijn zoals: kansrijk onderwijs vormgeven, de basis op orde en handelingsgericht werken. 
-    zicht op het functioneren van het zorgsysteem op scholen met al zijn sterke- en zwakke kanten.
-    Kwaliteit en ontwikkeling van de leerlingenzorg
-    Vaststellen van rendement, kwaliteit en kwantiteit, trends en ontwikkelingen in het onderwijs- en zorgsysteem.
-    Realiseren van de ecyclus HGW op groeps- en schoolniveau

De intern begeleider als advocaat van de kinderen (online)
De IB’er voert het gesprek over: wat is leren? Aan welke kerntheorie verbind je dit? Door middel van het onderzoeken van persoonlijke opvattingen over leren van kinderen en volwassenen en het in gesprek gaan met kinderen/ouders schrijft de student een persoonlijk essay.  

De lerende coach, begeleider en opleider = 3 bijeenkomsten
De IB’er als coach en (op)leider in de school: het team in beeld. De student voert een coachingscyclus uit m.b.v. video- of geluidsmateriaal en het ontwikkelen van coachingsvaardigheden en uitvoeren van klassenbezoeken is hiervan onderdeel
-    Begeleiding en grenzen van de leerkracht
-    Het in kaart brengen van de begeleidingstaak van de ib’er
-    Het duiden van je gesprekspartner en het team
-    Vormen van begeleiden in de school: een overzicht aan mogelijkheden
-    Uitvoeren van een werkbegeleidingscyclus 

Jaar 2

In het tweede jaar van de opleiding tot ib’er staan innoveren, onderzoek en kwaliteitszorg centraal. Andere thema’s zijn: zorgnetwerken rondom je school en het samenwerken met externen, Ib’er in de onder- of bovenbouw. Gedurende het 2e jaar voer je een praktijkgericht onderzoek uit in je school en geef je vorm aan je rol als onderwijskundig leider en innovator.

De IB’er als innovator: een toekomstbestendig fundament = 2 bijeenkomsten najaar 2022
De IB’er als onderzoeker en veranderaar, leiding geven en voorbeeld zijn in het samenwerken en innoveren. Theorie en achtergrondinformatie over  veranderingstrajecten in een professionele organisatie en leeromgeving waarbij rekening wordt gehouden met organisatieculturen en structuren en je krijgt een beeld van succesvolle innovatietrajecten.

De IB’er als netwerker (online) 2 bijeenkomsten najaar 2022
Werken aan educatief partnerschap als Ib’er, effectieve communicatie, inzicht krijgen in de netwerken van de IB’er en specialistische kennis over voor- en vroegschoolse periode en doorverwijzing naar het VO

Vakinhoudelijke verdieping = 6 bijeenkomsten (januari 2023)
Docenten die expertise hebben op het gebied van taal/lezen, rekenen of gedrag/SEO laten zien welke actuele ontwikkelingen gaande zijn op dit vakgebied. Ze delen methode- en materialenkennis en bieden kaders voor reflectie en kwaliteits-toetsing aan de (toekomstige) Ib’ers. 

Praktijkonderzoek
In het tweede jaar doe je een praktijkgericht onderzoek. Dit wordt begeleid door je leercoach en je krijgt / geeft ondersteuning aan een medestudent. Een startbijeenkomst tussentijdse coaching en scholing m.b.t. je onderzoek zijn onderdeel van dit traject. 

Praktische informatie

3 januari, 27 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei, 2 juni en 16 juni
De modules 3, 5  en 6 worden in het najaar gepland.

De student neemt deel aan een intervisiegroep, dit mag life en/of online zijn, deze is onderdeel van elke module, de student verantwoordt zich middels een reflectie op de intervisiebijeenkomst.

Elke periode wordt afgesloten met een opdracht (behalve module 7), deze wordt verwerkt in een portfolio en is met voldoende beoordeeld. Het afstudeeronderzoek is met een voldoende beoordeeld. 

inclusief diplomering en persoonlijke coaching
1e jaar: 2650,- module 1 t/m 4
2e jaar: 2750,- module 5 t/m 7 en  afstudeeronderzoek

846 uur voor de totale opleiding.

in overleg (literatuurlijst is beschikbaar)

Marian Koolhaas <m.koolhaas@heliks.nl>, 06-53290751 of Marcia Kuipers <marcia.kuipers@iselinge.nl>.