KIEM Computational thinking op de basisschool

De groeiende aandacht voor computational thinking (CT) en programmeren in de klas is voor basisschoolleerkrachten aanleiding om te verkennen hoe zij CT handen en voeten kunnen geven in hun onderwijs. Ontwikkelingen binnen curriculum.nu, de recent gelanceerde leerlijn digitale geletterdheid van SLO en het toenemende arsenaal aan technologische onderwijsmiddelen als de Bee-Bot, Lego Mindstorms en Scratch bieden nieuwe mogelijkheden voor onderwijsontwikkeling, maar zorgen door de snelheid waarmee ze verschijnen tevens voor handelingsverlegenheid onder leerkrachten. Het resultaat is dat scholen materialen aanschaffen terwijl de leerkrachten niet altijd weten wat de mogelijkheden zijn van deze materialen, hoe ze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor lesactiviteiten en leerdoelen en welke visie op CT ten grondslag ligt aan de inzet van deze materialen. 

Om binnen scholenbestuur SKBG op een eenduidige en doelgerichte manier te kunnen werken aan de CT-vaardigheden van leerlingen hebben leerkrachten en directeuren de handen ineen geslagen met docenten en onderzoekers van de lerarenopleiding basisonderwijs van Iselinge Hogeschool. Zij hebben binnen de Academische Werkplaats Oost-Gelderland samengewerkt aan een op maat gemaakte leerlijn voor SKBG waarin een visie op CT en leerdoelen per leeftijdscategorie beschreven zijn, aangevuld met bij de doelen passende voorbeeldactiviteiten, suggesties voor het zinvol inzetten van technologische onderwijsmiddelen en informatie over CT in het basisonderwijs. Om de ontworpen materialen breed inzetbaar te maken binnen het bestuur is een online CT-kennisbank ingericht waar leerkrachten handvatten vinden om CT onderdeel te maken van hun onderwijs. Deze kennisbank kan door leerkrachten individueel gebruikt worden, maar ook als basis voor teamtraining en professionalisering. De inrichting en het gebruik van de kennisbank zijn context voor onderzoek naar de user journeys van basisschoolleerkrachten die op zoek zijn naar manieren om CT in de praktijk te brengen.

Contact

Neem contact op met Rosanne Hebing voor meer informatie over het KIEM-project Computational thinking op de basisschool.
Hoe kan met een online kennisbank tegemoet gekomen worden aan de behoeften van basisschoolleerkrachten die CT een plek willen geven in hun onderwijs?

Opbrengsten

De online kennisbank www.skbgdenktvooruit.nl waarop basisschoolleerkrachten van bestuur SKBG de ontworpen leerlijn kunnen vinden, evenals een beschrijving van CT, voorbeeldactiviteiten (die ze zelf ook kunnen uploaden), de visie van het bestuur op goed CT-onderwijs en tips voor in de les. 

Materialen

De materialen die ontworpen zijn in het kader van dit project zijn raadpleegbaar via www.skbgdenktvooruit.nl.

Literatuur

Bower, M., Wood, L.N., Lai, J.W., Howe, C., Lister, R., Mason, R., Highfield, K., & Veal, J. (2017). Improving the Computational Thinking Pedagogical Capabilities of School Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 42(3), 53-72.

Haseski, H.I., Ilic, U., & Tuğtekin, U. (2018). Publication Trends Over 10 Years of Computational Thinking Research. Contemporary Educational Technology, 9(2), 131-153.

Hotze, A., & Keijzer, R. (2018). Kan dit altijd zo? Computational thinking in elke reken-wiskundeles. Volgens Bartjens, 27(4), 28-31.

Kennisnet. (2016). Computational thinking in het Nederlandse onderwijs. Geraadpleegd op 1 oktober 2020, van https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Computational_Thinking_in_het_Nederlandse_onderwijs.pdf

SLO. (2020). Computational thinking. Geraadpleegd op 23 oktober 2020, van https://www.slo.nl/vakportalen/vakportaal-digitale-geletterdheid/computational-thinking/

Voogt, J., Trooster, W., & Bolhuis, E. (2019). Eindrapport: Vormgeven van onderwijs in Computational Thinking (CT). Een verkennende casestudie bij Onderwijsroute 10-14. Deventer: TechYourFuture.

Wing, J.M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.