3L-leren op Iselinge Hogeschool

3L-leren is de manier van blended learning (of hybride learning) waarvoor is gekozen op Iselinge Hogeschool. 3L staat voor het leren op drie locaties: op de hogeschool, de opleidingsschool en thuis en/of online. De locaties van leren wisselen elkaar af gedurende de module en versterken elkaar. De digitale leeromgeving (Onderwijs Online) is de verbindende factor. De digitale leeromgeving is het uitgangspunt en de plek waar een student steeds op terugvallen kan om te weten wat hij of zij moet doen.

Om de verbindingen tussen de locaties van leren en de functie van de digitale leeromgeving te versterken, is er een kaartenset ontwikkeld. Dit kaartenset is onderverdeeld in 5 categorieën, namelijk voortgang monitoren, leren op verschillende locaties, interactie, flexibiliteit en zelfregulatie ondersteunen. Elke categorie begint met een uitlegkaartje, waarop een korte introductie op het onderwerp wordt gegeven. Na het uitlegkaartje volgen er vragenkaartjes. De vragen zijn bedoeld om de docent tijdens het (her)ontwikkelen van een module aan het denken te zetten over het 3L-leren. Op de achterkant van elk kaartje worden suggesties gedaan.

Ben je benieuwd geworden naar de kaartenset? Download hem hieronder.
Er zijn twee versies van het kaartenset beschikbaar. In de 3L-leren versie is de terminologie van Iselinge Hogeschool gebruikt. De versie blended learning is generiek toepasbaar voor alle hogescholen.

Wil je meer weten over 3L-leren

Neem contact op met Nienke Reessink, Gerdo Velthorst of Bram Oonk

Tips over online tools en de digitale leeromgeving

Op deze pagina vind je verschillende video's waarin tips worden gegeven met betrekking tot het vormgeven van online content, het gebruik van de digitale leeromgeving en verschillende beschikbare tools. Bij elk filmpje staan icoontjes weergegeven, die corresponderen met de icoontjes op de kaartenset. De icoontjes geven aan op welke categorieën de tip van toepassing is. De verschillende categorieën staan links nogmaals weergegeven.

De digitale leeromgeving wordt ingezet om als docent informatie te verkrijgen over de kennis en behoeften van studenten. De docent kan deze informatie gebruiken om een passend vervolg te geven aan de module, zoals het bijstellen van zijn instructie op basis van kennislacunes en misconcepten.

Docentactiviteiten die bij ‘voortgang monitoren’ passen zijn doelen expliciteren, verwachtingen communiceren, structuur aanbrengen, een module opdelen in kleinere eenheden, een indicatie geven voor de studielast en het geven van aanwijzingen voor studeren.

Veel van deze activiteiten vinden plaats tijdens de introductie van de module, maar gedurende de module krijgen de studenten ook activiteiten aangeboden om zichzelf te toetsen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een standaard basismodel voor de inrichting van de digitale leeromgeving om eenduidigheid in de opbouw en terminologie te bevorderen. 

Leren kan op verschillende locaties plaatsvinden, bijvoorbeeld op de hogeschool, op de opleidingsschool, in de werkplaats van de toekomst of elders. Sommmige locaties vragen om specifieke leeractiviteten. Andere locaties geven de student meer vrijheid om het leerproces naar eigen inzicht vorm te geven.

Verwerking kan goed op de opleidingsschool plaatsvinden. Zelfstudie kan online plaatsvinden, zodat de student de tijd en plaats van leren zelf kan kiezen. Bijeenkomsten op de hogeschool lenen zich goed voor samenwerkend leren, diep leren en activiteiten gebaseerd op realistische praktijkvoorbeelden.
Technologie brengt de verschillende locaties van leren samen en stimuleert uitwisseling.

Het is belangrijk dat studenten zich sociaal verbonden voelen tijdens de uitvoering van een module. Samenwerkend leren levert inhoudelijke voordelen op. Tevens werkt het motiverend en stimulerend en ervaren studenten meer kwaliteit als er (online) wordt samengewerkt. Online samenwerken vereist daadwerkelijke betrokkenheid en is vooral effectief  bij actieve verwerking van kennis.

De docent coacht de samenwerking en de digitale leeromgeving ondersteunt het samenwerkingsproces. Samenwerkingsactiviteiten kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld tijdens het verwerken van kennis of samenwerken aan complexe vraagstukken uit de beroepspraktijk. De digitale leeromgeving biedt mogelijkheden  voor discussie, uitwisseling en publicatie.

Om  studenten zich ook online gezien te laten voelen is het belangrijk dat studenten zichzelf kunnen presenteren. Online vereist dit meer aandacht dan fysiek. Online profilering kan middels een persoonlijke pagina of het bijhouden van een blog.

3L-leren vergroot de mogelijkheid om flexibel te leren – onafhankelijk van plaats en tijd. De student kan de locatie en tijd van leren kiezen die passend is voor de uit te voeren leeractiviteit. Er kan flexibiliteit worden geboden in het wat (inhoud) en in het hoe (vorm) van leren.
Taken kunnen ruimte laten voor eigen initiatieven van studenten, waardoor er meer aanspraak wordt gemaakt op de creativiteit en inventiviteit van de student. Een meer gestructureerde taak levert meer beheersbaar onderwijs op waarbij maar één manier naar het juiste antwoord leidt.

Om rekening te houden met verschillen in leervoorkeuren van studenten kan ervoor gekozen worden om de student meerdere mogelijkheden te bieden om een bepaald doel te halen.
Meer flexibiliteit in het leerproces en in het contact bieden de student een sterker gevoel van autonomie.

De zelfregulatie van studenten wordt gestimuleerd wanneer studenten de verantwoordelijkheid krijgen over de organisatie, coördinatie en de communicatie binnen een module.

Bij het ontwikkelen van zelfregulatie is structurele begeleiding nodig. Feedback helpt de student in te schatten in hoeverre hij de leerstof beheerst. Tevens vereist zelfregulatie op de lerarenopleiding expliciet instructie op metacognitieve strategieën, bijvoorbeeld door modelling of scaffolding.

De digitale leeromgeving ondersteunt het leerproces en vergroot de mogelijkheden voor zelfsturing.
Binnen 3L-leren is het ook belangrijk dat er goed wordt nagedacht over studielast en locaties van leren. 3L-leren zorgt vaak onbedoeld voor een hogere studiebelasting. Thuis is er ook meer afleiding en merken studenten dat het lastig is om zichzelf te motiveren.

De categorieën

 

 

Een projectomgeving maken in Onderwijs Online

De digitale leeromgeving biedt verschillende mogelijkheden om interactie te stimuleren. Onderwijs Online biedt deze mogelijkheid in de vorm van een projectomgeving. Een projectomgeving biedt verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • Een takenlijst maken: de studenten zien de taken als een to-do list, waarop zij de taken die zij hebben uitgevoerd kunnen afvinken.
  • Een forum: studenten kunnen hier vragen stellen, discussies starten of feedback vragen/geven.

     

Online content weergeven op Onderwijs Online

Het aanbieden van bronnen kan middels het delen van linkjes. Het nadeel hiervan is dat studenten niet goed weten wat zij gaan zien, lezen of horen, wanneer zij het linkje bekijken. Het is daarom de moeite waard om een korte introductie of samenvatting te geven van hetgeen dat achter het linkje te vinden is.

Ook biedt Onderwijs Online de mogelijkheden om content in te sluiten – dit wordt ook wel embedden genoemd. Hiervoor dien je de knop 'source' of 'broncode' te gebruiken. Veel websites bieden de mogelijkheid om content van hun pagina in te sluiten op andere pagina's.

 

Interactief gebruik maken van Excel

Excel biedt veel mogelijkheden. Zo is het mogelijk om een voorbeeldplanning te creëren. Ook biedt Excel de mogelijkheid om een checklist te maken, die een interactief overzicht vormt van de voortgang van de student.

 

De tool Mentimeter

Mentimeter is een online tool die je kan gebruiken tijdens je fysieke of online lessen. De tool biedt mogelijkheiden om, middels verschillende typen antwoordmogelijkheden, vragen te stellen aan deelnemers. Iselinge Hogeschool heeft een betaald account voor mentimeter. Wil je aan de slag met deze tool? Vraag dan de inloggegevens op bij ICT.

 

Meer weten?

De kaartenset is ontwikkeld naar aanleiding van een reeks aanbevelingen uit het rapport over het 3L-leren op Iselinge Hogeschool. Ben je benieuwd naar dit rapport? Dan kun je deze hieronder downloaden. Ook staat in dit rapport de geraadpleegde literatuur, die is gebruikt tijdens het ontwerpen van de kaartenset.

Beluister de podcast!