POST-DOC project computational thinking op de pabo

Computational thinking (CT) wordt beschouwd als een van de 21e-eeuwse vaardigheden. Zoals de term doet vermoeden, heeft CT raakvlakken met zowel digitale vaardigheden als denkvaardigheden (SLO, 2019; Hotze & Keijzer, 2018). Het afgelopen decennium is groeiende aandacht ontstaan voor CT in het basis- en voortgezet onderwijs (o.a. Luyten, Veen, & Meelissen, 2015; KNAW, 2012). Echter, in het pabocurriculum wint CT maar mondjesmaat terrein, waardoor aanstaande leerkrachten onvoldoende worden voorbereid op het toepassen van CT in hun onderwijspraktijk. Ook onderzoek naar CT richt zich met name op basis- en voortgezet onderwijs (o.a. Voogt, Brand-Gruwel, & Van Strien, 2017), terwijl aandacht voor CT op lerarenopleidingen achterblijft. Initiatieven tot curriculumontwikkeling vanuit curriculum.nu (2018) benoemen CT als onderdeel van een toekomstbestendig curriculum. Het is daarom van belang dat onderzoek een brug slaat tussen de veranderende beroepspraktijk van basisschoolleerkrachten en het pabocurriculum. 

Dit postdoconderzoek beschrijft een gezamenlijke inspanning van twee pabo’s binnen samenwerkingsverband Radiant om CT in te bedden in het pabocurriculum; de vakgebieden rekenen-wiskunde en W&T dienen hierbij als vakinhoudelijke context. Onderzoek in theorie en praktijk geeft nieuwe inzichten in de manier waarop CT in het pabocurriculum voorkomt en in de kennis, vaardigheden en houding van pabodocenten, pabostudenten en basisschoolleerkrachten op het gebied van CT. Tevens levert dit onderzoek ontwerpprincipes op voor concreet onderwijsmateriaal evenals aanbevelingen die toegepast kunnen worden in het pabocurriculum. Beoogde opbrengst van het postdoconderzoek is kennisontwikkeling op het gebied van CT op pabo’s en een digitale omgeving waar pabodocenten praktische handvatten kunnen vinden om CT onderdeel te maken van hun onderwijs.

Contact

Neem contact op met Rosanne Hebing voor meer informatie over het POST-DOC project computational thinking op de pabo
Wat zijn kenmerken van een curriculum voor lerarenopleidingen basisonderwijs dat aanstaande leerkrachten toerust met de kennis, vaardigheden en houding die zij nodig hebben om vorm te geven aan CT in hun onderwijs?

Opbrengsten

Materialen

In studiejaar 2020-2021 wordt een e-werkplaats voorbereid op het gebied van digitale geletterdheid waarin de bevindingen en opbrengsten van dit project gedeeld worden.

Literatuur

Bower, M., Wood, L.N., Lai, J.W., Howe, C., Lister, R., Mason, R., Highfield, K., & Veal, J. (2017). Improving the Computational Thinking Pedagogical Capabilities of School Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 42(3), 53-72.

Haseski, H.I., Ilic, U., & Tuğtekin, U. (2018). Publication Trends Over 10 Years of Computational Thinking Research. Contemporary Educational Technology, 9(2), 131-153.

Hotze, A., & Keijzer, R. (2018). Kan dit altijd zo? Computational thinking in elke reken-wiskundeles. Volgens Bartjens, 27(4), 28-31.

Kennisnet. (2016). Computational thinking in het Nederlandse onderwijs. Geraadpleegd op 1 oktober 2020, van https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Computational_Thinking_in_het_Nederlandse_onderwijs.pdf

SLO. (2020). Computational thinking. Geraadpleegd op 23 oktober 2020, van https://www.slo.nl/vakportalen/vakportaal-digitale-geletterdheid/computational-thinking/

Voogt, J., Trooster, W., & Bolhuis, E. (2019). Eindrapport: Vormgeven van onderwijs in Computational Thinking (CT). Een verkennende casestudie bij Onderwijsroute 10-14. Deventer: TechYourFuture.

Wing, J.M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.