Tijdens de persconferentie op 23-03-2021 is medegedeeld dat het hoger onderwijs nog geen verdere ruimte krijgt voor fysieke lessen vanaf 31 maart. Via deze webpage (www.iselinge.nl/corona) communiceren wij, zodra er meer informatie bekend is, over wanneer er wel weer de mogelijkheid is tot een omschakeling naar gedeeltelijk fysieke aanwezigheid op de hogeschool. 

Op deze webpagina staat up-to-date informatie over de maatregelen die we nemen rondom het coronavirus (COVID-19) voor (aankomend) studenten, medewerkers en partners. Als hogeschool houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We sluiten aan bij het beleid zoals dat binnen het HBO/Universitair breed (VH/VSNU) wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, GGD en BUZA. 

Overzicht van updates:
08-04-2021: informatie toetsen blok 3 pabo en blok 1 Ad-PEP
15-03-2021: informatie voor VR2 over studielast, rooster en stage

Studentenprotocol toetsing

Week 15 is de toetsweek van blok 3 pabo en blok 1 Ad-PEP. De kennistoetsen worden fysiek afgenomen. De toetsafname verloopt op dezelfde manier als de vorige toetsweek. De student moet mogelijk in verband met de avondklok een eigen verklaring op de website van de Rijksoverheid downloaden en invullen en hij krijgt aan het einde van de toets een bewijs van de hogeschool. Lees de onderstaande informatie zorgvuldig door voordat je naar de hogeschool komt. 

De student moet minimaal 15 minuten voor aanvang van de toets in het toetslokaal aanwezig zijn. Het gebouw is 30 minuten voor aanvang van de toets toegankelijk. Na binnenkomst gaat de student direct naar het toetslokaal. Het is niet toegestaan om voor of na de toets plaats te nemen in het werkcafé of het kco. De student moet na de toets direct de school en de omgeving van de school verlaten. 

Stap 1: 
De student neemt zijn studentenpas en legitimatiebewijs mee.

Stap 2: 
De student vult het formulier 'Eigen verklaring avondklok' van de Rijksoverheid in. Onder het kopje ‘Reden’ moet de optie die over het afleggen van examens of tentamens gaat worden aangevinkt. 

Dit document mag geprint of digitaal gebruikt worden. Klik hier voor informatie over het digitaal opslaan van het formulier op iphone of tablet.

Stap 3:
De student kan bij alle toetsen die vanaf 18.00 starten een bewijs mee krijgen. Dit 'toetsbewijs' wordt aan het begin van de toets overhandigd door de surveillant. Hiermee kan de student aantonen dat hij een geldige reden heeft voor het reizen tijdens de avondklok. 
 

Aanvullende informatie:

 • De hogeschool mag geen ontheffing geven aan personen die studenten willen ophalen of brengen tijdens de avondklok. Het ophalen of wegbrengen van studenten die tijdens de avondklok mogen reizen is dus niet toegestaan. De studenten kunnen gebruik maken van eigen vervoer, het ov (trein, tram bus en metro) of de taxi. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/wanneer-wel-en-niet-buiten-tijdens-avondklok
 • Studenten die aansluitend aan een toets een digitale presentatie hebben en dit op Iselinge Hogeschool doen kunnen een verklaring ophalen bij het onderwijsbureau indien de presentatie of hun reistijd binnen de avondklok valt. 

Iselinge Hogeschool vraagt alle studenten die met de auto komen om op het terrein van Iselinge Hogeschool, of in de parkeervakken in de wijk te parkeren. Er is geen gelegenheid meer om achter de voormalige sportschool aan de Schubertlaan te parkeren. 

De student draagt een mondkapje in de hogeschool, houdt 1,5 meter afstand en desinfecteert bij binnenkomst zijn handen bij de desinfectiezuil. Tijdens de toetsafname is het dragen van een mondkapje niet verplicht. 

De student ontvangt een mail over de in- en uitgang van het gebouw die hij moet gebruiken. In de mail wordt ook het toetslokaal vermeld. 

 • De student neemt zo min mogelijk spullen mee.
 • De student neemt zijn jas mee naar het toetslokaal.
 • Alleen transparante flesjes drinken zijn toegestaan in het lokaal.
 • Persoonlijke eigendommen die niet bij de toets nodig zijn, worden voor in het lokaal neergelegd.
   

Het toetslokaal staat in tentamenopstelling. De tafels staan op grotere afstand van elkaar waardoor 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. De tafels die niet gebruikt mogen worden, zijn gemarkeerd met een kruis. Het lokaal wordt na gebruik gereinigd.

 • De student steekt de hand op. 
 • De surveillant geeft aan dat de student mag komen. De student loopt naar de tafel van de surveillant en levert het gemaakte werk in. 
 • De surveillant controleert het ingeleverde werk en geeft aan dat de student het lokaal kan verlaten.
 • De student verlaat zo snel mogelijk het gebouw én de directe omgeving van de school.
   

De student meldt zich voor aanvang van de toets af als hij volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid thuis moet blijven. Dat doet hij door een bericht te sturen naar stip@iselinge.nl. De student verliest in dat geval geen aanbod en krijgt via de examencommissie een nieuwe kans na het laatste reguliere aanbod (dat betekent dus na aanbod 4). De student moet in dat geval zelf een verzoek indienen bij de examencommissie.

Onderwijs blok 3 pabo en blok 1 ad-PEP

Tijdens de persconferentie op 23-03-2021 is medegedeeld dat het hoger onderwijs nog geen ruimte krijgt voor fysieke lessen vanaf 31 maart. Als er in het hoger onderwijs weer ruimte voor wordt gegeven hopen we in blok 4 wekelijks één lesdag of lesavond per week fysiek onderwijs te verzorgen.  

Op basis van de signalen van studenten over de studielast, het rooster en de stage, hebben we in overleg met de docenten de volgende afspraken gemaakt: 

 1. Lessen worden als het kan ingekort. 
 2. Een aantal lessen is facultatief. 
 3. Docenten geven studenten meer ruimte om zelf aan het werk te gaan, waarbij de docent voor vragen beschikbaar is. 

De docenten zullen aan het begin van iedere les aangeven hoe zij hun les aanpassen. De studiecoaches van VR2 zijn ook geïnformeerd.

De stagescholen en studenten zijn blij met de extra stagedag. We beseffen dat dit doorwerkt in de studielast. We zijn voortdurend in overleg met de opleidingsscholen over een behapbare invulling van deze extra stagedag. We hebben in ieder geval de volgende afspraak gemaakt:
De tweede stagedag betekent niet per se méér lessen geven en voorbereiden. Het is ook mogelijk om in overleg met je mentor tijd te besteden aan activiteiten zoals het begeleiden van leerlingen, intervisie in de leerteams, het voorbereiden van lessen en het werken aan opdrachten. Dit geeft ruimte om keuzes te maken die passen bij jouw studentreis. 

Voor de lessen volgen we het lesrooster dat voor studenten in #OnderwijsOnline in de Agenda staat. De lessen worden gegeven met Google Meet. Docenten gebruiken één Meet-code voor alle lessen of plaatsen een Meet-code bij elke werkgroep. De codes zijn in #OnderwijsOnline te vinden. 

We zullen wat langer dan gehoopt afstandsonderwijs geven. Om dat goed met elkaar te kunnen doen, werken we met de volgende afspraken:

 • De laatste tien minuten van een werkgroep van 90 minuten worden gebruikt voor informeel contact of een pauze. 
 • Werkgroepen hebben een actieve invulling. De student is ook zelf of in groepjes in een eigen Meet aan het werk. 
 • Als het nodig is, zal een docent ook tijdens de les werken met korte pauzes. 
 • Studenten die vragen hebben over de techniek kunnen ook contact zoeken met de afdeling ict via helpdesk@iselinge.nl.

Een student meldt zich op de gebruikelijke manier bij de docent af als hij niet aanwezig kan zijn. Bij langdurige afwezigheid wordt verwacht dat de student contact opneemt met zijn studiecoach.

Bij afwezigheid informeert de student de mentor en de schoolopleider. De student maakt afspraken met de mentor en schoolopleider over het inhalen van gemiste dagen. Het is wellicht ook mogelijk om op afstand taken uit te voeren. Daarna informeert de student de studiecoach over de afspraken die zijn gemaakt.

De student van de opleiding ad-PEP neemt bij afwezigheid contact op met de praktijkbegeleider.

De studiecoach is beschikbaar voor studenten als dat nodig is. We kunnen ons goed voorstellen dat het contact tussen student en studiecoach in deze periode intensiever is. De studiecoach is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de studie. Ook als een student vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken die te maken heeft met de maatregelen is het mogelijk om dat bespreekbaar te maken met de studiecoach. 

Studenten kunnen op afspraak in het gebouw terecht om zelfstandig te studeren. Studenten dienen zich een dag van tevoren aan te melden door een e-mail te sturen naar receptie@iselinge.nl. Graag in de mail je naam en het tijdstip waarop je wilt komen vermelden. Er is iedere dag tot 12.30 uur iemand aanwezig om de deur op de afgesproken tijd te openen. Het schoolgebouw sluit om 17.00 uur. Van medewerkers wordt verwacht dat zij uiterlijk om 18.00 uur vertrokken zijn. Zodra er fysieke lessen gepland zijn, wordt de opening van het schoolgebouw daarop afgestemd. 

Blok 3 pabo

Studenten in jaar 1 en 2 zijn met een nieuwe stage gestart. In de meeste gevallen vindt de stage weer fysiek plaats. We verwachten dat de student bij de start goede afspraken maakt met de mentor en de schoolopleider over de invulling van de stage. De mentorbrief kan helpen bij het maken van afspraken.

Een aantal studenten heeft van de opleidingsschool gehoord dat een start van de stage in week 6 niet mogelijk is. De opleidingsscholen zijn nog druk bezig om alles goed te regelen voor de heropening, waarbij de richtlijnen weer net anders zijn dan de vorige keer. Enkelen hebben aangegeven dat ze graag willen dat de studenten iets later beginnen, veelal na de voorjaarsvakantie. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op met de schoolopleider. De student en schoolopleider spreken samen af wanneer de start is en waarmee de student al wel kan beginnen. Denk daarbij aan: online contact onderhouden met leerlingen die thuis zijn, activiteiten voorbereiden en instructiefilmpjes opnemen.

De praktijkbeoordelingen van blok 2 zijn bijna allemaal afgerond. Daarbij werden de modellen 1, 2 en 5 summatief ingezet en de modellen 3 en 4 formatief. Herbeoordelingen worden weer zonder aanpassingen uitgevoerd. We verwachten ook dat de beoordelingen aan het einde van het studiejaar op de gebruikelijke manier en zonder aanpassing kunnen plaatsvinden. 
 

Studenten die de stage startbekwaam uitvoeren, mogen in overleg met alle betrokkenen hun aaneengesloten weken verzetten als dat nodig is. Dat kan betekenen dat de aaneengesloten weken samenvallen met een blok waarin de student ook modules volgt. Het is dit studiejaar ook mogelijk om in overleg de vier aaneengesloten weken op te delen in bijvoorbeeld 2x2 aaneengesloten weken of 1x1 en 1x3 aaneengesloten weken. 

Wellicht zijn de randen van een blok (toetsweek, bufferweek) handig om te gebruiken voor de aaneengesloten weken, om zo het missen van de lessen tot een minimum te beperken. Studenten overleggen op de opleidingsschool of het wellicht toch mogelijk is om de lessen van een module die tijdens de aaneengesloten stageweken vallen online te kunnen volgen.

Met de huidige omstandigheden is het niet nodig om aanpassingen in de planning en/of de inhoud van de toetsing te doen. Dat betekent dat alle opdrachten zoals werkstukken, presentaties en onderzoeken plaatsvinden volgens de omschrijvingen in de toetsbrochures. 

Voor opdrachten met een praktijkonderdeel is een aangepaste uitvoering mogelijk nodig gegeven de maatregelen op de opleidingsschool. We raden studenten aan om tijdig te overleggen met de mentor, schoolopleider en docent over de mogelijkheden. Wacht niet af. 

De academische werkplaatsen vinden online plaats.

Het bindend studieadvies voor de voltijd en deeltijd reguliere pabo is uitgesteld. Dit betekent dat studenten die dit studiejaar in het eerste jaar zijn gestart tot 30 augustus 2022 tijd hebben om aan alle voorwaarden te voldoen. In juli 2021 ontvangt de student wel een voorlopig studieadvies dat gebaseerd is op de voortgang van het eerste studiejaar. 

Blok 1 Ad-PEP

Als het voor de student niet mogelijk is om naar de praktijkplek te gaan omdat de instelling dit niet mogelijk acht vanwege corona, dan kan de student contact opnemen met zijn studiecoach.

Met de huidige omstandigheden is het niet nodig om aanpassingen in de planning en/of de inhoud van de toetsing te doen. Dat betekent dat alle opdrachten zoals werkstukken, presentaties en onderzoeken plaatsvinden volgens de omschrijvingen in de toetsbrochures. 

Voor opdrachten met een praktijkonderdeel is een aangepaste uitvoering mogelijk nodig gegeven de maatregelen op de praktijkplek. We raden studenten aan om tijdig te overleggen met de praktijkbegeleider en docent over de mogelijkheden. Wacht niet af. 

Mondkapjes

Vanaf 1 december is het verplicht om binnen het gebouw van Iselinge Hogeschool een mondkapje te dragen. Denk hierbij aan het werkcafé, gangen, trappen, lift, toiletten en KCO.
Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden tijdens de les en op een zitplaats. Het dragen van een mondkapje is een aanvullende maatregel. Uiteraard blijven de basisregels ook van kracht. Blijf afstand houden! 

We vragen bezoekers om zelf een mondkapje mee te nemen. De hogeschool stelt een aantal mondkapjes beschikbaar.

Contactgegevens

Algemene coördinatie:
Anne-Marie Haanstra, 06-10823759, anne-marie.haanstra@iselinge.nl
Communicatie en woordvoering:
Elise Veenhuis, 06-18212328, elise.veenhuis@iselinge.nl
Contactpersoon voor (aankomend)studenten:
Kevin Kettering, 088-0931126, kevin.kettering@iselinge.nl
Contactpersoon bewegingsonderwijs
Marcia Kuipers, 06-33313050, marcia.kuipers@iselinge.nl
Ondersteuning ICT
088-0931001, helpdesk@iselinge.nl
Contactpersoon voor cursisten HOVO
Jeannette Zweers, 088-0931001, hovo@iselinge.nl