Op deze webpagina staat up-to-date informatie over de maatregelen die we nemen rondom het coronavirus (COVID-19) voor (aankomend) studenten, medewerkers en partners. Als hogeschool houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We sluiten aan bij het beleid zoals dat binnen het HBO/Universitair breed (VH/VSNU) wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, GGD en BUZA. 

Overzicht van updates:
03-07-2020: informatie over studiejaar 2020-2021 en informatie toetsweek 34 
03-07-2020: informatie voor nieuwe studenten
16-06-2020: sportdag 24 juni afgelast
28-05-2020: informatie toetsing blok 4/blok 2 + protocol 'anderhalvemeterschool'

Maatregelen in de hogeschool

Om de fysieke herstart van activiteiten op Iselinge Hogeschool goed en veilig te laten verlopen bieden wij richtlijnen voor onze studenten en bezoekers. Lees deze informatie voor deelname aan een activiteit (zoals toetsing) op de hogeschool. 

Informatie studiejaar 2020-2021

Voor het hoger onderwijs blijft een aantal maatregelen van kracht die de overheid neemt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In verband met die maatregelen zullen we een aantal aanpassingen doen aan ons onderwijs. De aangekondigde versoepelingen maken het wel mogelijk om in een aangepaste vorm les te geven op de hogeschool.
 
In het nieuwe studiejaar zullen studenten een combinatie van online lessen en bijeenkomsten op de hogeschool volgen. Daarmee versnellen we een aantal ontwikkelingen op het gebied van blended learning. Dat onderwijs zal plaatsvinden in kleine groepen van 8 tot 10 studenten. Alle studieonderdelen zullen op een normale manier getoetst gaan worden.
 
De aanpassingen gelden voor blok 1 van de pabo en blok 3 van de ad-PEP. Tijdens ​​het eerste blok zullen we op basis van de ontwikkelingen opnieuw een besluit nemen over blok 2 van de pabo en blok 4 van de ad-PEP. 

Bij het inrichten van ons onderwijs gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

 1. We werken met blended learning; een slimme combinatie van activiteiten op de hogeschool, stage, werkplek en online.
 2. We maken gebruik van de ruimte die de overheid biedt om onderwijs fysiek op de hogeschool te verzorgen.
 3. De activiteiten op de hogeschool worden zo georganiseerd dat het naleven van 1,5 meter afstand houden altijd mogelijk is.
 4. We geven prioriteit aan de eerste- en tweedejaars pabostudenten én de ad-studenten bij de toekenning van contacttijd.
 5. We houden het aantal verplaatsingen van mensen minimaal. Dat geldt voor het reizen van en naar de hogeschool en voor het gebruik van het gebouw voor studietijd, lessen en pauzes.
 6. We stellen studenten in staat om zoveel mogelijk hun studie zonder vertraging te volgen. Dit vraagt flexibiliteit van docenten en studenten. 

Het afgelopen studiejaar hebben we gewerkt met afstandsleren. Samen met studenten hebben we ervaring opgedaan met online lessen. Het komende studiejaar nemen we de geslaagde onderdelen over en geven we ons onderwijs blended vorm. De hogeschool kiest voor het 3L-model waarin het leren op verschillende locaties - zoals hogeschool, stage, werkplek en thuis - slim gecombineerd worden. In het rooster van studenten zullen die verschillende plaatsen van leren ook zichtbaar worden. 

Het onderwijs op de hogeschool wordt in kleine groepen gegeven. Elke klas wordt verdeeld in twee of drie groepen en studenten zitten in een leslokaal met 8 tot 10 medestudenten. De groepsindeling wordt door de studiecoach gemaakt. De docent pendelt tussen de verschillende leslokalen.

De fysieke lessen gebruiken we voor bijeenkomsten waarbij actieve deelname van belang is, zoals werkgroepen, workshops, trainingen en studiecoaching. In de lesopbouw zullen docenten rekening houden met de organisatie van het onderwijs in kleine groepen. 

De online lessen gebruiken we voor de onderdelen waarvoor fysieke aanwezigheid niet noodzakelijk is. De online lessen zullen actieve lessen zijn. Tijdens een online les wordt instructie gegeven en wordt de instructie aan de hand van opdrachten verwerkt. Daarnaast is er ook tijd voor groepswerk, uitwisseling en begeleiding. Alle hoorcolleges zullen in ieder geval online zijn. 

De hogeschool volgt de landelijke en regionale adviezen en afspraken over het gebruik van het openbaar vervoer. De lestijden zijn hierop aangepast. 

 • Voltijd pabo: tussen 9.30 uur en 17.45 uur. Pauzes worden per klas in het rooster opgenomen. Zo houden we rekening met het aantal studenten in het werkcafé. 
 • Deeltijd pabo: tussen 18.30 uur en 21.30 uur. 
 • Ad-PEP: tussen 14.45 uur en 21.30 uur. 

Deze aangepaste tijden gelden vooralsnog voor blok 1. Het lesrooster van blok 1 van de pabo en blok 3 van de ad-PEP wordt àan het einde van week 29 gepubliceerd. De aanstaande eerstejaars studenten krijgen hun rooster tijdens de introductiedagen in week 35.

Alle stages op opleidingsscholen en het werkplekleren in de ad-PEP zullen op een normale manier starten. Halverwege de stage voeren studenten een tussenevaluatie uit en aan het einde van de stage volgt een volledige praktijkbeoordeling. Alle studenten weten op welke school zij volgend studiejaar stage gaan lopen. De aankomende eerstejaars studenten zullen uiterlijk in week 35 geïnformeerd worden over hun stageplaats. 

In week 37 starten alle eerste- en tweedejaars met hun stage. In week 36 starten de derde- en vierdejaars. De student en opleidingsschool kunnen samen afspreken om de stage in het derde en vierde jaar eerder te starten. 

Stage onderbouw jaar 2
Met de opleidingsscholen is afgesproken dat de tweedejaars voltijdpabostudenten in het eerste blok twee dagen in plaats van één dag per week stagelopen. De student maakt met de studiecoach en de schoolopleider goede afspraken over de invulling van de tweede stagedag. De stagedagen voor de tweedejaars zijn maandag (in plaats van dinsdag) en donderdag. Aan het begin van de stage worden afspraken gemaakt over de werkwijze van de leerteams. 

Met welke praktische zaken krijgen we mogelijk te maken?

 1. De student heeft te maken met twee verschillende mentoren. Dit is niet de ideale situatie, maar het is tijdelijk en het kan ook leerzaam zijn.
 2. Het is lastiger om de tweedejaars te betrekken bij activiteiten van het leerteam. Ook hier realiseren we ons dat we tijdelijk genoegen moeten nemen met een minder optimale situatie. Wel hebben studenten de afgelopen periode veel ervaring opgedaan met innovatieve mogelijkheden zoals videobellen. Wellicht biedt dit ook uitkomst voor bijvoorbeeld intervisie en kan de tweedejaars student online aansluiten.
 3. De schoolopleider is alleen op dinsdagen ambulant. In de huidige praktijk worden al creatieve oplossingen gehanteerd voor deeltijdstudenten die op andere dagen stagelopen. In blok 1 zouden deze oplossingen mogelijk ook toegepast kunnen worden op de tweedejaars studenten. Mocht dat niet lukken dan kan een video-opname van een les en/of de stageweek een oplossing bieden.
 4. De student gaat naar de onderbouw, maar heeft juist ‘meters’ gemist in de middenbouw. In overleg met alle betrokkenen (mentor(en), student, schoolopleider) is het misschien mogelijk dat de student een deel van de (extra) tijd besteed in een middenbouwgroep.
 5. Verandert er iets aan praktijkbeoordeling? Nee, er verandert niets aan de praktijkbeoordeling. De extra dag is echt extra, bedoeld om de student de mogelijkheid te geven om extra tijd door te brengen in de praktijk.

De toetsing zal op een gebruikelijke manier plaatsvinden. De kennistoetsen worden afgenomen op de hogeschool en de opdrachten worden zonder aanpassingen uitgevoerd. 

De bijeenkomsten van de Academische Werkplaats, in week 38 en week 44, vinden weer fysiek plaats. Binnen de werkplaatsen worden afspraken gemaakt over de locatie: sommige werkplaatsen komen op de hogeschool bij elkaar en worden dan geroosterd in grotere ruimtes of verschillende lokalen, andere werkplaatsen komen samen op locatie op een basisschool of elders. 

Weekschema

Klas

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

VR1

Fysiek

Stage

Online

Online

Fysiek

VR2

Stage

Fysiek

Fysiek/Online

Stage

Online

VR3/VR4

Stage

Stage

Fysiek/Online

Fysiek

Online

DR1/DV1

Fysiek

-

Fysiek

-

-

DR2

Fysiek

-

Fysiek

-

-

DR3/DR4/DV2

Online

-

Fysiek

-

-

VA1

Fysiek

Stage

Stage

Online

Fysiek

VA2

Fysiek

Stage

Stage

Online

Fysiek

VA3/VA4

Stage

Stage

Fysiek/Online

Fysiek

Online

AD1

-

-

Fysiek

-

-

AD2

-

-

Fysiek

-

-

VR2 heeft in de oneven weken fysiek les op woensdag en VR3, VR4, VA3 en VA4 in de even weken fysiek les op woensdag.

Maatregelen toetsing week 34

Voor alle toetsen geldt dat ze plaatsvinden op de hogeschool. Wij nemen passende maatregelen zodat de toetsing conform de landelijke richtlijnen afgenomen kunnen worden. De genomen maatregelen en protocollen waarmee we werken zijn hier te vinden.

In week 25 werd het eerste aanbod van de kennistoetsen van blok 4 van de pabo en blok 2 van de ad afgenomen. De herkansingen zijn conform de toetskalender in week 34. De kennistoetsen worden net als toetsweek 25 op de hogeschool afgenomen. 

 • Kennistoets rekenen middenbouw

 • Kennistoets taal bovenbouw

 • Kennistoets Ontwikkeling van kinderen

Voor de pabostudenten in jaar 2 werd de APTIS-toets verplaatst naar het einde van blok 4 week 25. Het tweede aanbod van de toets schuift mee naar week 34. Voor deze toets moet de student zich intekenen.

Nog voor de zomervakantie werd door 10voordeLeraar nog een toetsmoment ingepland voor de landelijke kennistoetsen. Het volgende moment voor de landelijke kennistoetsen is op 25 augustus (Rekenen-Wiskunde) en 28 augustus (Nederlandse taal). De studenten om wie het gaat krijgen een mail van de toetsbureau over de afname. 

De toetsintekening staat op van 22 juni tot en met 5 juli. Na de intekenperiode is niet meer mogelijk voor de student om zich in te tekenen. 

Informatie voor nieuwe studenten

Voor studenten die in het eerste jaar gaan starten, is een aantal maatregelen genomen om de overgang van het voortgezet onderwijs of mbo naar het hoger onderwijs soepel te laten verlopen. 

Alle informatie over te toelatingstoetsen kun je vinden op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Wanneer je nog niet alle toelatingstoetsen hebt gemaakt, is het verstandig om je daar zo snel mogelijk voor in te schrijven. In verband met de coronamaatregelen hoef je de toelatingstoetsen niet voor de start van je studie behaald te hebben, maar voor 1 januari 2021. Voor elke toets heb je recht op een herkansing. 

Wanneer je bent aangemeld op Iselinge Hogeschool word je uitgenodigd om een portfolio te maken. Dit portfolio lever je in via kennismaking@iselinge.nl. Heb je het portfolio ingeleverd maar nog geen antwoord gekregen, dan krijg je dat uiterlijk 10 juli.

In het eerste jaar van de pabo moet je de WISCAT-rekentoets behalen. In de eerste lesperiode krijg je lessen die je voorbereiden op deze rekentoets. Deze lessen zijn facultatief.

Ben je bijna klaar met het afronden van je mbo-opleiding, maar gaat het je net niet lukken om voor de zomervakantie klaar te zijn, dan ontvangt Iselinge Hogeschool graag het afrondingsadvies dat jij krijgt van je mbo-opleiding. Op deze manier kan Iselinge jou betere begeleiding aanbieden. Het afrondingsadvies kun je mailen naar kennismaking@iselinge.nl. De mbo-opleiding moet afgerond zijn voor 1 januari 2021, anders moet je stoppen met de pabo-opleiding.

Tussen 24 en 28 augustus vinden de introductiedagen plaats met jouw nieuwe klas. De kosten voor deze introductie zijn €35. Je krijgt tussen 17 en 21 augustus te horen op welke dagen je met jouw klas wordt verwacht op Iselinge Hogeschool. Het introductieprogramma bestaat uit twee dagen. 

Wanneer je vragen hebt over de opleiding tijdens de vakantie, kun je terecht bij het online vragenuurtje op de volgende momenten:

-      Donderdag 9 juli van 10.00 – 11.00 uur

-      Maandag 13 juli van 10.00 – 11.00 uur

-      Maandag 20 juli van 10.00 – 11.00 uur

-      Maandag 10 augustus van 10.00 – 11.00 uur

-      Maandag 17 augustus van 16.00 – 17.00 uur

Maatregelen toetsen blok 4 pabo/blok 2 ad-PEP

Vanaf maandag 15 juni mogen in het hoger onderwijs weer noodzakelijke activiteiten op locatie plaatsvinden. Iselinge Hogeschool kiest ervoor om de toetsing op de hogeschool uit te voeren. Hierdoor kunnen de studenten op de gebruikelijke manier getoetst worden. 

We zullen ons in de uitvoering van deze activiteiten moeten houden aan de beperking die opgelegd wordt met betrekking tot het reizen in het openbaar vervoer. Daarom nemen we alleen tussen 11.00 uur en 15.00 uur én na 20.00 uur toetsen af. Zo wordt de druk op het openbaar vervoer niet te groot.

Het eerste aanbod van de kennistoetsen van blok 4 pabo en blok 2 ad-PEP gaan gewoon door. De volgende toetsen worden op de normale manier afgenomen:

 • Kennistoets Rekenen middenbouw
 • Kennistoets Taal bovenbouw
 • Kennistoets Ontwikkeling van kinderen

We treffen nu de maatregelen om op een veilige manier en volgens de richtlijnen de toetsen af te kunnen nemen. De toetsen zullen in de avonden op maandag, dinsdag en woensdag in week 25 plaatsvinden. Het toetsrooster is te vinden op #OnderwijsOnline.

Indien de student volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid thuis moet blijven, meldt de student zich voor aanvang van de toets af via stip@iselinge.nl. De student verliest in dat geval geen aanbod en hij krijgt via de examencie een nieuwe kans na het laatste reguliere aanbod (dat betekent na aanbod 4).

Het toetsrooster van de toetsen die plaatsvinden op Iselinge Hogeschool is gepubliceerd op #OnderwijsOnline. 

Voor de herkansingen van de diagnostische toets wordt de volgende planning gehanteerd: 

 • De student ontvangt de diagnostische toets op 9 juni en levert de toets uiterlijk zondag 14 juni in
 • De student ontvangt het antwoordmodel op dinsdag 16 juni
 • De opdracht moet uiterlijk 21 juni ingeleverd worden in Trajectplanner

De indeling van de LKT-toetsen wordt op 9 juni gemaild naar de deelnemende studenten. Tot 8 juni hebben de studenten de mogelijkheid om hun vervoersvoorkeur in het Google Formulier te verwerken. 

De toetsinzage vindt plaats in week 27.

De toetsintekening staat open vanaf vanaf 21 mei. De periode waarin studenten zich kunnen aanmelden voor toetsen wordt verlengd tot en met 5 juni. 

De student moet zich via Trajectplanner intekenen voor de volgende toetsen:

 • Alle kennistoetsen van blok 4 pabo en blok 2 ad-PEP
 • APTIS toets
 • Een student die voor de eerste keer deelneemt aan een herkansing van een diagnostische toets tekent zich ook in. Dit is nodig om de diagnostische toets en opdracht te kunnen ontvangen.
 • De herkansing van de openboek-toets Leer- en gedragsproblematieken (AD2)

De student hoeft zich niet via Trajectplanner in te tekenen voor de volgende toetsen:

 • Een herkansing van een diagnostische toets uit blok 3 indien je gebruik hebt gemaakt van het eerste aanbod.
 • De hogeschooltaal toets C1. De student ontvangt hier separaat een Google Formulier voor.

De presentaties van blok 4 zullen online, via Google Meet, uitgevoerd worden. De presentaties worden opgenomen in het toetsrooster. 

De portfoliogesprekken worden online gevoerd. De student ontvangt van de studiecoach een Google Hangout Meet-uitnodiging. De gesprekken vinden in de toetsweek plaats. 
 

10voordeleraar heeft de toetsvensters vastgesteld voor de hogescholen. Op 23 juni vindt op Iselinge Hogeschool de toets Rekenen en Wiskunde plaats en op 26 juni de toets Nederlandse taal. Studenten die zich hadden ingetekend voor de vervallen én de komende toetsvensters krijgen persoonlijk een mail van het toetsbureau met details over de toetsafname.

Dit jaar moet nog een afname van de APTIS-toets plaatsvinden. Deze toets wordt op de computer uitgevoerd. De toets vindt plaats in de toetsweek en wel op 18 juni. We zullen de toets in vier rondes tussen 11.00 uur en 15.00 uur uitvoeren. Ook hiervoor geldt dat we het rooster te vinden is op #OnderwijsOnline. De toets vindt zoals bekend voor deeltijdstudenten overdag plaats. De organisator van de toets biedt namelijk geen technische ondersteuning in de avond. Voor deze toets moet de student zich gewoon intekenen.

Om de toetsing goed en veilig te kunnen uitvoeren vragen we van studenten en surveillanten om het protocol goed door te lezen voor aanvang van de toetsing.  

Maatregelen pabo blok 4

Dinsdag 14 april start blok 4 van de pabo. In dit deel van de website geven we de student informatie over de aanpassingen in het onderwijsprogramma.  

Algemeen
In week 16 is blok 4 begonnen. Het uitgangspunt is dat het onderwijs in een gewijzigde vorm doorgaat. Veel van het onderwijs zullen we online gaan vormgeven. In OnderwijsOnline wordt bij elke module de pagina Maatregelen vanwege corona toegevoegd. Op deze pagina komt de informatie te staan over de aanpassingen van de module en de toetsing.

Roosterwijzigingen/ziekmeldingen (update 16-04-2020):
Bij lesuitval in verband met ziekte van een docent worden de roosterwijzigingen, zoals gebruikelijk, op OnderwijsOnline geplaatst. 
 
Google Hangouts Meet
We gebruiken de applicatie Google Hangouts Meet voor de online lessen. Een tip: de plugin Grid View kan geïnstalleerd worden in de browser Google Chrome. Deze plugin maakt het mogelijk om alle deelnemers aan een hangout te zien. Klik hier voor de instructie voor Grid View. 

Werkgroepen
We volgen het rooster: alle lessen worden online gegeven. In OnderwijsOnline staat bij elke werkgroep een link naar een hangout. Het uitgangspunt is dat we een werkgroep samen starten. In de praktijk merken we dat het volgen van een online les het beste lukt als deze kort en krachtig is. De werkgroepen zullen daarom niet altijd negentig minuten duren. Docenten gaan op een actieve manier online lesgeven en dat betekent dat de student soms tussendoor in groepjes zelf een hangout maakt en met een klein aantal medestudenten aan het werk gaat. Waar nodig neemt de docent aanvullende en aangepaste leermaterialen op zodat de module op afstand goed te volgen is. Een voorbeeld is het opnemen van gesproken toelichtingen bij een PowerPoint. Deze materialen zijn bij iedere werkgroep in OnderwijsOnline te vinden.

Aanwezigheid
We vinden het belangrijk dat de student bij de werkgroepen aanwezig is. Het kan voorkomen dat hij door omstandigheden niet alle werkgroepen kan bijwonen. Dit begrijpen we. We verwachten wel dat hij dit in het voorkomende geval proactief met zijn studiecoach en docenten bespreekt.

Rooster blok 4
De afgekondigde maatregel dat instellingen voor hoger onderwijs tot 1 juni gesloten zijn, heeft gevolgen voor het roosterproces van blok 4. Het rooster voor blok 4 is op 8 april beschikbaar voor studenten. Het rooster is vanaf die datum beschikbaar in de agenda in OnderwijsOnline. Alle in het rooster opgenomen bijeenkomsten voor een klas starten gezamenlijk op de aangegeven tijd, samen met de docent.

De keuzemodule gaat anders ingevuld worden. Voor elke keuzemodule blijft het uitgangspunt dat de student zich verdiept in een breder maatschappelijk thema of een bijdrage levert aan een maatschappelijk project. In aanvulling hierop geven we de mogelijkheid om activiteiten die de student nu wellicht onderneemt in het kader van de coronacrisis in te brengen in de keuzemodule. Daarbij kan gedacht worden aan de bijdrage die hij doet om afstandsleren te realiseren op de opleidingsschool of ondersteunende werkzaamheden in de opvang van kinderen. In OnderwijsOnline wordt bij iedere keuzemodule een algemene opdrachtomschrijving en beoordelingsmodel geplaatst. De opdrachtomschrijving en het beoordelingsmodel zijn voor alle keuzemodules hetzelfde. Als een student al begonnen was aan de keuzemodule en goed kan doorgaan met het onderwerp, is dat ook een mogelijkheid. De begeleider van de keuzemodule zal contact leggen met zijn studenten en overleg hebben over hun plannen. 

In OnderwijsOnline zal bij de start van blok 4 een publicatie worden geplaatst met daarin een overzicht van alle begeleiders. 
 

Algemeen
Vanaf 16 maart zijn reguliere stage-activiteiten van studenten gestaakt. We adviseren alle studenten om in contact te blijven met hun opleidingsschool. Tussenevaluaties gaan waar mogelijk door, bijvoorbeeld in de vorm van een telefoongesprek tussen de student en de mentor. De besluiten hieronder t.a.v. de praktijkbeoordeling zijn gebaseerd op de aanname dat de scholen tussen nu en de zomervakantie op enig moment weer open zullen zijn. Wanneer dat anders blijkt te zijn, zullen aanpassingen volgen.

Jaar 1 en 2

 • Tussenevaluatie
  Wanneer de mentor de student vóór de sluiting van de scholen onvoldoende heeft gezien om de tussenevaluatie in te vullen, wordt het volgende alternatief ingezet:
  De student beschrijft in een kort stukje tekst zijn talenten en ontwikkelpunten op dit moment en mailt dit naar de mentor. De mentor geeft aan of hij de talenten en ontwikkelpunten herkent en of nog aanvullingen nodig zijn. Als er een tekst is waarover beiden het eens zijn, wordt de tekst in het exceldocument van de tussenevaluatie geplakt en naar de schoolopleider gemaild.
  Als dit niet mogelijk is, wordt de tussenevaluatie uitgesteld tot de scholen weer open zijn.
   
 • Praktijkbeoordeling
  De praktijkbeoordeling vindt zo laat mogelijk plaats en bestaat uit model 1, 2 en 5. "De activiteit" waarop gereflecteerd moet worden (model 5) is de gehele stageperiode. Voor de eerste en tweedejaars pabo-studenten onderzoeken we of het mogelijk is om extra stagedagen te roosteren in blok 4, ook kunnen extra stagedagen ingepland worden in de weken na de toetsweek van blok 4. 

Jaar 3: Stage werkplekbekaam

 • Het verplicht aantal stagedagen voor de werkplekbekwame fase vervalt.
 • Praktijkbeoordeling: De praktijkbeoordeling vindt zo laat mogelijk plaats en bestaat uit model 1, 2 en 5. "De activiteit" waarop gereflecteerd moet worden (model 5) is de gehele stageperiode.
 • Sollicitatie stage: De sollicitaties voor de stage werkplekbekwaam gaan door (maximaal 2 brieven). De vacatures zijn in OnderwijsOnline geplaatst. De student kan volgens de procedure in week 20 (online) solliciteren. De opleidingsschool zal in overleg met de student het gesprek via beeldbellen laten plaatsvinden. 

Jaar 4: Stage startbekwaam 

 • De verplichting van een aaneengesloten stageperiode vervalt wanneer deze gepland stond in de huidige periode van sluiting.
 • Het verplicht aantal stagedagen voor vierdejaars wordt:
  • VR: 40 dagen
  • DR: 25 dagen
  • DV: 20 dagen
 • Praktijkbeoordeling: De praktijkbeoordeling vindt zo laat mogelijk plaats en bij de vierdejaars wordt de gehele praktijkbeoordeling afgenomen.
 • Sollicitatie stage: De sollicitaties voor de liostage gaan door (maximaal 2 brieven). De vacatures zijn in OnderwijsOnline geplaatst. De student kan volgens de procedure in week 20 (online) solliciteren. De opleidingsschool zal in overleg met de student het gesprek via beeldbellen laten plaatsvinden. De student solliciteert op een andere school dan de school waar hij voor zijn stage werkplekbewaam was. Indien nodig kan de student na de zomervakantie nog enkele dagen naar zijn 'oude' stageadres om iets af te maken.

In OnderwijsOnline wordt bij elke module een pagina Maatregelen vanwege corona opgenomen. Op deze pagina is ook te vinden welke aanpassingen in de toetsing zijn gedaan. Het kan voorkomen dat een beoordelingsmodel gewijzigd is. Het gewijzigde beoordelingsmodel vindt de student dan op de pagina behorend bij de module in OnderwijsOnline. Voor elke toets is een haalbaar alternatief uitgewerkt. Er vervallen geen toetsen.

De minorlessen in blok 4 vinden (digitaal) plaats volgens het rooster. Met behulp van de richtlijnen die te vinden zijn op de modulepagina van iedere minor in OnderwijsOnline kan de student verder werken aan zijn minorproduct en zijn disseminatie-activiteiten. De twee bijeenkomsten van de Academische Werkplaats worden digitale bijeenkomsten. Binnen iedere werkplaats worden afspraken gemaakt over de manier waarop doorgewerkt kan worden aan de activiteiten. De afsluitende bijeenkomst op 27 mei richten we in als digitale minormarkt, zoals beschreven in de richtlijnen. Hierover zal de minordocent zijn studenten inlichten. 

Rosanne Hebing (rosanne.hebing@iselinge.nl) is contactpersoon voor de minor en de Academische Werkplaats.

De student kan verder werken aan zijn meesterproef om hem in te leveren in blok 4. Hij overlegt met zijn begeleider over de voorbereiding en uitvoering van zijn onderzoek: sommige onderzoekinstrumenten om informatie te verzamelen in de praktijk kunnen digitaal ingezet worden. Een vragenlijst kan worden uitgezet met Google Forms en een interview of focusgroep kan via Google Meet georganiseerd worden. Ook documentanalyse kan vanuit huis. Andere instrumenten zijn nu lastig in te zetten. Dat geldt bijvoorbeeld voor observaties. De student bepaalt met zijn begeleider hoe hij met behulp van een ander onderzoeksinstrument vergelijkbare informatie kan ophalen. Voor het verder werken aan de meesterproef kunnen de richtlijnen worden gebruikt die te vinden zijn in OnderwijsOnline. 

Hieronder staat een aantal belangrijke aandachtspunten ten aanzien van de studie en studievoortgang.

OV-kaart verlengd
Ministerie van OCW heeft bekend gemaakt dat studenten langer gebruik kunnen maken van de OV-chipkaart. De verlenging geldt voor studenten die een opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit én in maart recht hadden op een studentenreisproduct. De extra maanden gaan automatisch in. De maatregel geldt in eerste instantie voor drie maanden, maar dit kan nog worden uitgebreid als de coronacrisis langer duurt. Hiermee komt het ministerie ook alvast tegemoet aan eventuele vertraging die studenten door alle coronamaatregelen zullen oplopen. Als zij straks langer moeten studeren, zullen zij immers ook langer op en neer moeten reizen.

Propedeuse
Studenten in het eerste studiejaar kunnen nog hun propedeuse halen in het huidige studiejaar. De modules en toetsen zijn zo vormgegeven dat deze gewoon afgerond kunnen worden. Studenten in het tweede of derde studiejaar die hun propedeuse nog niet hebben behaald, kunnen ook de modules en toetsen met een herkansing in blok 3 en 4 afronden. 

Bindend studieadvies (BSA)
Om recht te doen aan de mogelijke vertraging die studenten oplopen tijdens deze crisis maakt Iselinge Hogeschool gebruik van het wettelijke recht om het uitbrengen van het bindend studieadvies uit te stellen tot het tweede studiejaar. Alle eerstejaars studenten hebben uitstel van het bindend studieadvies gekregen. Dit wil zeggen dat de student op 30 augustus 2021 50 van de 60 credits uit het eerste studiejaar én beide stages met minimaal een voldoende en in ieder geval een voldoende score op beroepshouding moet hebben behaald.

Kevin Kettering (kevin.kettering@iselinge.nl) is contactpersoon voor het bindend studieadvies. 

Overgangseisen 

 • Voortgang naar jaar 2 
  Elke student kan door het uitstellen van het BSA volgend jaar automatisch instromen in het tweede studiejaar. In geval van twijfel over de studievoortgang kan de student contact opnemen met zijn studiecoach.
   
 • Voortgang naar jaar 3
  De stages uit jaar 2 moeten afgerond zijn. Er bestaat geen eis met betrekking tot het aantal studiepunten. Voor een student academische pabo geldt dat hij ook drie modules van de premaster moet hebben behaald voor de start van het nieuwe studiejaar. Voor de deelname aan de landelijke kennisbasistoetsen moet de student zijn propedeuse hebben behaald. 
   
 • Voortgang jaar 4
  De stage werkplekbekwaam moet afgerond zijn. Voor een student academische pabo geldt dat hij ook vijf modules van de premaster behaald moet hebben. 

Diplomering  
Ondanks de omstandigheden is het gewoon mogelijk om dit jaar af te studeren. Elke student die zijn persoonlijke leerroute volledig afrondt, komt in aanmerking voor het diploma. De modules en toetsing zijn aangepast en ook voor de stage zijn de maatregelen zo genomen dat een afronding in het huidige studiejaar mogelijk is. Mocht de student de landelijke kennisbasistoetsen rekenen-wiskunde of Nederlandse taal nog niet hebben gehaald, dan is het goed om de site van 10voordeleraar in de gaten te houden over (wijzigingen in) de afname van de landelijke toetsen. Wij volgen de landelijke afspraken. 

Ondersteuning
Mocht de student hinder ondervinden tijdens de studie door de huidige omstandigheden, dan is het belangrijk dit vroegtijdig bespreekbaar te maken met de studiecoach en/of decaan. Deze kan niet alle zorgen wegnemen, maar wel met de student meedenken en enkele zaken in gang zetten. Daarnaast zijn de contactpersonen op deze pagina ook bereikbaar voor vragen.

Faciliteiten afstandsleren / laptop lenen (update 15-04-2020):
Indien een student thuis geen goede (digitale) faciliteiten heeft dan kan hij tussen 8.00 uur en 16.30 uur studeren op Iselinge Hogeschool (met inachtneming van de geldende coronamaatregelen). Men mag gebruik maken van alle aanwezige faciliteiten. Wel is het noodzakelijk om hiervoor van tevoren aan te melden via receptie@iselinge.nl. Indien studeren op Iselinge Hogeschool geen optie is dan kan de student contact opnemen met de decaan Henk Kip (henk.kip@iselinge.nl) voor het lenen van een laptop.   

De sportdag die op 24 juni zou plaatsvinden gaat niet door.

Maatregelen ad-PEP blok 2

Dinsdag 14 april start blok 2 van de ad Pedagogisch Educatief Professional. In dit deel van de website geven we de student informatie over de aanpassingen in het onderwijsprogramma.  

Algemeen
In week 16 is blok 2 begonnen. Het uitgangspunt is dat het onderwijs in een gewijzigde vorm doorgaat. Veel van het onderwijs zullen we online gaan vormgeven. In OnderwijsOnline wordt bij elke module de pagina Maatregelen vanwege corona toegevoegd. Op deze pagina komt de informatie te staan over de aanpassingen van de module en de toetsing.

Roosterwijzigingen/ziekmeldingen (update 16-04-2020):
Bij lesuitval in verband met ziekte van een docent worden de roosterwijzigingen, zoals gebruikelijk, op OnderwijsOnline geplaatst. 

Google Hangouts Meet
We gebruiken de applicatie Google Hangouts Meet voor de online lessen. Een tip: de plugin Grid View kan geïnstalleerd worden in de browser Google Chrome. Deze plugin maakt het mogelijk om alle deelnemers aan een hangout te zien. Klik hier voor de instructie voor Grid View. 

Werkgroepen
We volgen het rooster: alle lessen worden online gegeven. In OnderwijsOnline staat bij elke werkgroep een link naar een hangout. Het uitgangspunt is dat we een werkgroep samen starten. In de praktijk merken we dat het volgen van een online les het beste lukt als deze kort en krachtig is. De werkgroepen zullen daarom niet altijd negentig minuten duren. Docenten gaan op een actieve manier online lesgeven en dat betekent dat je soms tussendoor in groepjes zelf een hangout maakt en met een klein aantal medestudenten aan het werk gaat. Waar nodig neemt de docent aanvullende en aangepaste leermaterialen op zodat de module op afstand goed te volgen is. Een voorbeeld is het opnemen van gesproken toelichtingen bij een PowerPoint. Deze materialen zijn bij iedere werkgroep in OnderwijsOnline te vinden.

Aanwezigheid
We vinden het belangrijk dat je bij de werkgroepen aanwezig bent. Het kan voorkomen dat je door omstandigheden niet alle werkgroepen kunt bijwonen. Dit begrijpen we. We verwachten wel dat je dit in het voorkomende geval proactief met jouw studiecoach en docenten bespreekt.

Rooster blok 2
De afgekondigde maatregel dat instellingen voor hoger onderwijs tot 1 juni gesloten zijn, heeft gevolgen voor het roosterproces van blok 2. Het rooster voor blok 2 is op 8 april beschikbaar voor studenten. Het rooster is vanaf die datum beschikbaar in de agenda in OnderwijsOnline. Alle in het rooster opgenomen bijeenkomsten voor een klas starten gezamenlijk op de aangegeven tijd, samen met de docent.

16 maart hebben alle scholen en kinderopvangcentra in Nederland hun deuren (grotendeels) gesloten. Welke consequenties heeft dit (mogelijk) voor jou?

 • Je volgt de richtlijnen en het beleid van je werk-/praktijkplek.
 • Is het je werk? Dan bepaalt jouw werkgever of je wel of niet verwacht wordt op je werkplek. Het landelijke beleid is dat professionals uit het onderwijs en de kinderopvang, wanneer zij geen ziekteverschijnselen hebben, wel naar de werkplek komen, maar mogelijk beslist jouw werkgever anders.
 • Is het je stageplek? Overleg met je praktijkbegeleider of de leidinggevende. Mogelijk kun je iets betekenen in de opvang van kinderen of bij afstandsonderwijs. Ga echter alleen naar je praktijkplek wanneer je helemaal gezond bent (zie richtlijnen RIVM).
 • De gemiste praktijkdagen tijdens de sluiting komen als verplichte stage-/praktijkdagen te vervallen.

Tussenevaluatie
Tussenevaluaties gaan waar mogelijk door, bijvoorbeeld telefonisch met je praktijkbegeleider Wanneer jouw praktijkbegeleider jou voor de sluiting onvoldoende heeft gezien om de tussenevaluatie in de vullen, kun je het volgend doen: Je beschrijft in een kort stukje tekst je talenten en ontwikkelpunten op dit moment en mailt dit naar je praktijkbegeleider. Jouw praktijkbegeleider geeft aan of hij de talenten en ontwikkelpunten herkent en of nog aanvullingen nodig zijn. Als er een tekst is waar jullie het beiden over eens zijn, plak je de tekst in het exceldocument van de tussenevaluatie en mail je het naar stagebureauAd@iselinge.nl. Als dit niet mogelijk is, wordt de tussenevaluatie uitgesteld tot de kinderopvangcentra en scholen weer open zijn.

Praktijkbeoordeling
Het besluit t.a.v. de praktijkbeoordeling is gebaseerd op de aanname dat kinderopvangcentra en scholen tussen nu en de zomervakantie op enig moment weer open zullen zijn. Wanneer dat anders blijkt te zijn, zullen aanpassingen volgen. De praktijkbeoordeling vindt zo laat mogelijk plaats en bestaat uit model 1, 2 en 4. "De activiteit" waarop gereflecteerd moet worden (model 4) is de gehele praktijkperiode.

De toetsen van blok 2 vinden plaats zoals gepland in week 25. Per toets is bekeken of er aanpassingen gedaan moeten worden in verband met de huidige situatie. Indien nodig is het toetsconstructiedocument aangepast.
In OnderwijsOnline wordt bij elke module een pagina Maatregelen vanwege corona opgenomen. Op deze pagina is ook te vinden welke aanpassingen in de toetsing zijn gedaan. Voor elke toets is een haalbaar alternatief uitgewerkt. Er vervallen geen toetsen. 

Bindend studieadvies jaar 1 (BSA)
Om recht te doen aan de mogelijke vertraging die studenten oplopen tijdens deze crisis maakt Iselinge Hogeschool gebruik van het wettelijke recht om het uitbrengen van het bindend studieadvies te laten vervallen voor de studenten die op dit moment in het eerste jaar van de ad zitten. Als je meer wilt weten over het bindend studieadvies, neem gerust contact op met Kevin Kettering (kevin.kettering@iselinge.nl). 

Ondersteuning
Maak je je zorgen over je studie, je stage/praktijk, het combineren van je werk, studie en zorg voor anderen of over iets anders, neem dan contact op met je studiecoach.

Faciliteiten afstandsleren / laptop lenen (update 14-04-2020):
Indien een student thuis geen goede (digitale) faciliteiten heeft dan kan hij tussen 8.00 uur en 16.30 uur studeren op Iselinge Hogeschool (met inachtneming van de geldende coronamaatregelen). Men mag gebruik maken van alle aanwezige faciliteiten. Wel is het noodzakelijk om hiervoor van tevoren aan te melden via receptie@iselinge.nl. Indien studeren op Iselinge Hogeschool geen optie is dan kan de student contact opnemen met de decaan Henk Kip (henk.kip@iselinge.nl) voor het lenen van een laptop.   

Maatregelen herkansingen blok 3 pabo

In week 15 vond de toetsweek plaats. Het ging om de afronding van blok 3 (en herkansingen van blok 2). Door de genomen maatregelen hebben we bijna alle toetsen kunnen afnemen. In de meeste gevallen was dat wel in een aangepaste vorm. Het kan voorkomen dat een student een toets niet succesvol heeft afgerond. Voor het tweede aanbod in dit studiejaar gelden de volgende afspraken:

 • De kennistoetsen van jaar 1 en 2 van de pabo zijn vervangen door een diagnostische toets en een opdracht. In het studiepuntenoverzicht in Trajectplanner is te zien of de prestatie van de student voldoet aan alle voorwaarden. Is dat niet het geval, dan zijn de studiepunten niet behaald.
 • De student mag bij het tweede aanbod in week 25 de voorwaarden die niet op voldaan staan herstellen. Voor deze herkansing hoeft de student zich niet in te tekenen, behalve als hij niet heeft deelgenomen aan het aanbod in week 15 (en de student dus ook geen diagnostische toets en opdracht heeft ontvangen).
 • In week 24 wordt de diagnostische toets verstrekt aan de studenten die zich voor het eerst voor deze toets intekenen. Werk bij het maken van de diagnostische toets met het Google-account van Iselinge Hogeschool. In week 25 leveren alle herkansers de opdracht in. Dat kan tot en met de zondag in week 25.
 • Voldoet de prestatie bij het tweede aanbod in week 25 wél aan alle voorwaarden, dan is de toets afgerond. Als de toets na het aanbod in week 25 niet is afgerond, dan neemt de student deel aan het aanbod in het nieuwe studiejaar. Dat zal indien mogelijk weer een normale kennistoets zijn.
 • Indien de toets in week 15 al een tweede aanbod in het huidige studiejaar was (dus een herkansing van een toets uit blok 2), dan is het volgende aanbod zoals gebruikelijk weer in het nieuwe studiejaar.
 • De herkansing van de kennistoets Omgaan met verschillen pedagogiek-onderwijskunde van jaar 3 en 4 van pabo uit week 15 is omgezet naar een openboek-toets. 
 • Voor alle deelnemende studenten was dit het tweede aanbod in dit studiejaar. Als de student de toets niet heeft afgerond, dan volgen we weer de reguliere gang van zaken in het nieuwe studiejaar. De student kan overleggen met de studiecoach wat dit in zijn specifieke geval betekent.
 • In week 15 zijn ook andere toetsen afgenomen, zoals werkstukken en presentaties (toetsvormen anders dan een kennistoets). Daarbij zijn aangepaste toetsconstructiedocumenten gebruikt.
 • We gebruiken deze aangepaste versies ook bij aanbod 2. We hebben ook het besluit genomen om de aangepaste versies in het nieuwe studiejaar bij aanbod 3 en 4 te gebruiken. Bij de planning van de herkansing volgen we de toetskalender zoals gebruikelijk. 

Maatregelen herkansingen blok 1 ad-PEP

In week 15 vond de toetsweek plaats. Het ging om de afronding van blok 1 van de ad-PEP. Door de genomen maatregelen hebben we bijna alle toetsen kunnen afnemen. In de meeste gevallen was dat wel in een aangepaste vorm. Het kan voorkomen dat een student een toets niet succesvol heeft afgerond. Dan gelden de volgende afspraken.

 • De kennistoets van de ad jaar 1 (blok 1, week 15) is verplaatst naar toetsweek 25. Informatie over de toetsafname volgt uiterlijk in week 22.
 • De kennis- casustoets Leer- en gedragsproblematieken van de ad jaar 2 uit week 15 is omgezet naar een openboek-toets.
 • Bij een onvoldoende kan de student deze toets in week 25 nog herkansen als openboek-toets. De werkwijze is gelijk aan het eerste aanbod. De toets wordt ingeroosterd en aan het einde van de toetsafname wordt de uitwerking van de toets ingeleverd.
 • Als de toets na het komende aanbod in week 25 niet is afgerond, dan neemt de student deel aan het aanbod in het nieuwe studiejaar. Dat zal indien mogelijk weer een normale kennistoets zijn.
 • In week 15 zijn ook andere toetsen afgenomen, zoals werkstukken en presentaties (toetsvormen anders dan een kennistoets). Daarbij zijn aangepaste toetsconstructiedocumenten gebruikt.
 • We gebruiken deze aangepaste versies ook bij aanbod 2. We hebben ook het besluit genomen om de aangepaste versies in het nieuwe studiejaar bij aanbod 3 en 4 te gebruiken. Bij de planning van de herkansing volgen we de toetskalender zoals gebruikelijk. 

Maatregelen hervatten stage pabo

Na een sluiting van acht weken openen de scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang op 11 mei hun deuren weer. Met de nog geldende maatregelen zal het onderwijs in aangepaste vorm, en vaak ook op afstand, plaatsvinden. Dit biedt mogelijkheden voor studenten om helpend te zijn voor de school en/of de leerlingen en tegelijkertijd te werken aan hun eigen ontwikkeling. Studenten hervatten daarom vanaf 11 mei hun stage, in aangepaste vorm. We beschrijven hier uitgangspunten, richtlijnen en suggesties voor zo’n stage.

 1. Studenten gaan met ingang van 11 mei een rol spelen in het (aangepaste) onderwijs op de opleidingsschool. Zij nemen hiervoor zo spoedig mogelijk contact op met de schoolopleider. De studenten vervullen die rol tot aan de start van de zomervakantie van de opleidingsschool.
 2. Een deel van het onderwijs zal nog plaatsvinden via afstandsonderwijs. Studenten die om welke reden dan ook niet naar de opleidingsschool kunnen komen (bijvoorbeeld studenten die in het VO stage lopen), krijgen en nemen een actieve rol in het verzorgen van het afstandsonderwijs. In het vervolg van deze notitie worden hiervoor een aantal suggesties gedaan.
 3. Tijdens het vervullen van die rol proberen de studenten zo veel (als) mogelijk te werken aan de ontwikkelpunten die kwamen uit de tussenevaluatie.
 4. Zo laat als mogelijk wordt de praktijkbeoordeling afgenomen, volgens eerder afgesproken richtlijnen. De schoolopleider vult model 1 en 2 in gebaseerd op wat de student voor 16 maart heeft laten zien, wat de student mogelijk tussentijds heeft laten zien in het afstandsonderwijs en gebaseerd op de inzet van de student bij het aangepaste (afstands-)onderwijs op de opleidingsschool van 11 mei tot aan het beoordelingsmoment.
 • Neem contact op met de schoolopleider van je opleidingsschool. Maak afspraken over jouw inzet in het onderwijs van 11 mei tot aan de zomervakantie.
 • Heb je verkoudheidsklachten en/of koorts ga dan niet naar school (zie richtlijnen RIVM). Bespreek met de schoolopleider welke taken jij kan uitvoeren, wanneer je daar fit genoeg voor bent en of je in aanmerking kunt komen om getest te worden.
 • Wanneer je om andere redenen niet naar de opleidingsschool kunt komen, bijvoorbeeld omdat de school niet of zeer moeilijk bereikbaar is voor jou binnen de huidige omstandigheden of omdat je in de risicogroep valt, dan bespreek je met de schoolopleider welke rol je op afstand kunt vervullen.
 • De activiteiten vinden plaats op stagedagen en eventueel op andere dagen, wanneer je studie en lessen dat toelaten.
 • Er ontstaat ruimte om onderdelen van opdrachten/toetsen in de praktijk uit te voeren. Doe dat in goed overleg met de mentor en schoolopleider. De aangepaste toetsconstructiedocumenten blijven wel voor iedereen staan.

Wij wensen iedereen heel veel succes, creativiteit en flexibiliteit bij het vervolgen van de stage!

 • Spreek samen met de student af welke taken hij/zij op kan pakken tussen 11 mei en de zomervakantie.
 • De studenten pakken taken op die helpend zijn voor de school en/of de leerlingen en tegelijkertijd bijdragen aan de ontwikkeling van de student.
 • De activiteiten vinden plaats op stagedagen en eventueel op andere dagen, wanneer de studie en lessen van de student dit toelaten.
 • De praktijkbeoordeling is een aangepaste beoordeling, dit vraagt om een daarbij passende wijze van beoordelen. Het is belangrijk om mee te nemen dat studenten hun bekwaamheden ontwikkelen in een doorgaande lijn, gedurende de hele opleiding. In een volgende stage, die hopelijk onder meer normale omstandigheden zal plaatsvinden, zal een student beoordeeld worden op vergelijkbare bekwaamheden. We beoordelen de bekwaamheden nu naar wat mogelijk is onder deze omstandigheden.
 • Wanneer het vinden van de juiste rol en taken problemen oplevert, is het goed om van gedachten te wisselen met de coördinerend schoolopleider, die zicht heeft op de manier waarop andere scholen hier invulling aan geven. Uiteraard kunnen jullie ook altijd bij ons terecht via de gebruikelijke kanalen.
 • Er zal mogelijk onderwijs gegeven worden in kleine groepen, studenten kunnen een van die groepen onder hun hoede nemen (met mentor/ schoolopleider/directeur als eindverantwoordelijke)
 • Een deel van het onderwijs zal nog steeds bestaan uit afstandsonderwijs, studenten kunnen daarin een rol vervullen, zoals: het verzorgen van digitale lessen, het voeren van gesprekken met leerlingen, verlengde digitale instructie, instructie aan leerlingen die niet naar school kunnen komen, instructies schrijven voor het gebruik van digitale leermiddelen en/of hulp aan leerkrachten en ouders die minder digitaal vaardig zijn.
 • Studenten kunnen extra onderwijsaanbod ontwikkelen voor leerlingen die hiaten opgelopen hebben.
 • Studenten kunnen (digitale) materialen ontwikkelen die ouders ondersteunen bij thuisonderwijs. Daarbij kan gedacht worden aan suggesties voor knutsel-, spel- en bewegingsactiviteiten, anti-verveeltips, het verzamelen van educatief verantwoorde filmpjes. Ter inspiratie enkele voorbeelden van ondersteuning bij thuisonderwijs door studenten van onze Radiant-partner de Marnixacademie: https://www.marnixacademie.nl/thuisonderwijs
 • De student zoekt zo spoedig mogelijk contact met de schoolopleider. Samen spreken zij af wat een goed en reëel moment is voor de herbeoordeling.
 • De student (veelal een 1e/2e jaars) heeft 9 stagedagen gemist (VA 13 dagen, maar zij hebben ook nog meer stagedagen tot de zomer). Dat gaat af van zijn verlengde stage, tenzij student en schoolopleider inschatten dat het echt nog niet mogelijk is om de beoordeling nu al te doen. In dat geval vindt de beoordeling plaats op het eerst mogelijk moment (uiterlijk na respectievelijk 9 /13 stagedagen, maar bij voorkeur eerder). 
 • De beoordeling wordt gedaan conform de nieuwe afspraken (model 1, 2 en 5 voor alle studenten behalve vierdejaars).
 • De student heeft, ook in de verlengde stage, al zaken laten zien die ook van toepassing zijn op de nieuwe stage. Door vrij snel de tussenevaluatie te plannen, weet de student goed hoe hij er voor staat en waar hij nog aan moet werken. 
 • Indien mogelijk vindt de beoordeling van de nieuwe stage plaats voor de zomervakantie, of net na de zomervakantie (voor 1 september).
 • Als de stage na 1 september verlengd moet worden, werkt dat net zoals wanneer een januari-stage verlengd moet worden: de student start op de nieuwe opleidingsschool en doet daar zijn verlenging. In dit geval maken de student, de studiecoach en de schoolopleider afspraken over de duur van de verlenging en het moment van beoordeling.
 • De student dient, zoals gebruikelijk, een verzoek voor herbeoordeling in bij de examencommissie.
 • Indien mogelijk vindt de verlenging plaats voor 1 september. Als de stage na 1 september verlengd moet worden, werkt dat net zoals wanneer een januari-stage verlengd moet worden: de student start op de nieuwe opleidingsschool en doet daar zijn verlenging.

Maatregelen praktijkleren ad-PEP

Na een sluiting van acht weken openen de kinderopvang, de scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de buitenschoolse opvang op 11 mei hun deuren weer. Met de nog geldende maatregelen zullen activiteiten in aangepaste vorm, en vaak ook op afstand, plaatsvinden. Dit biedt mogelijkheden voor studenten om helpend te zijn voor de praktijkinstelling en/of de kinderen en tegelijkertijd te werken aan hun eigen ontwikkeling. Studenten voor wie stage en werk samenvallen zijn hier vaak al in enige mate of volop mee bezig. Ook de andere studenten hervatten vanaf 11 mei hun stage, in aangepaste vorm. We beschrijven hier uitgangspunten, richtlijnen en suggesties voor zo’n stage.

 1. Studenten gaan met ingang van 11 mei een rol spelen in de (aangepaste) activiteiten op hun praktijkplek . Zij nemen hiervoor zo spoedig mogelijk contact op met de praktijkbegeleider en/of de leidinggevende. De studenten vervullen die rol tot aan de start van de zomervakantie van de school of een vergelijkbaar moment in andere sectoren.
 2. Studenten die om welke reden dan ook niet naar hun praktijkplek kunnen komen, krijgen en nemen een actieve rol in het verzorgen van activiteiten op afstand. In het vervolg van deze notitie worden hiervoor een aantal suggesties gedaan.
 3. Tijdens het vervullen van die rol proberen de studenten zo veel (als) mogelijk te werken aan de ontwikkelpunten die kwamen uit de tussenevaluatie. Als de tussenevaluatie nog niet heeft plaatsgevonden, dan gebeurt dit zo snel mogelijk na 11 mei.
 4. Zo laat als mogelijk wordt de praktijkbeoordeling afgenomen, volgens eerder afgesproken richtlijnen (model 1, 2 en 4). De praktijkbeoordelaar vult model 1 en 2 in gebaseerd op wat de student voor 16 maart heeft laten zien, wat de student mogelijk tussentijds heeft laten zien tijdens de periode van sluiting en gebaseerd op de inzet van de student bij de aangepaste /afstands-activiteiten op de praktijkplek van 11 mei tot aan het beoordelingsmoment.
 • Neem contact op met je praktijkbegeleider. Maak afspraken over jouw inzet van 11 mei tot aan de zomervakantie.
 • Heb je verkoudheidsklachten en/of koorts ga dan niet naar je praktijkplek (zie richtlijnen RIVM). Bespreek met je praktijkbegeleider of de leidinggevende welke taken jij op afstand kan uitvoeren, wanneer je daar fit genoeg voor bent. Je kunt ook bespreken of je in aanmerking kunt komen om getest te worden.
 • Wanneer je om andere redenen niet naar je praktijkplek kunt komen, bijvoorbeeld omdat deze niet of zeer moeilijk bereikbaar is voor jou binnen de huidige omstandigheden of omdat je in de risicogroep valt, dan bespreek je met  je praktijkbegeleider of leidinggevende welke rol je op afstand kunt vervullen.
 • De activiteiten vinden plaats op reguliere praktijkdagen en eventueel op andere dagen, wanneer je studie en lessen dat toelaten.

Wij wensen jullie heel veel succes, creativiteit en flexibiliteit bij het vervolgen van het praktijkleren!

 • Spreek samen met de student af welke taken hij/zij op kan pakken tussen 11 mei en de zomervakantie.
 • De studenten pakken taken op die helpend zijn voor de praktijkinstelling en/of de kinderen en tegelijkertijd bijdragen aan de ontwikkeling van de student.
 • De activiteiten vinden plaats op praktijkdagen en eventueel op andere dagen, wanneer de studie en lessen van de student dit toelaten.
 • De praktijkbeoordeling is een aangepaste beoordeling, dit vraagt om een daarbij passende wijze van beoordelen. Wij zullen dit aan de praktijkbeoordelaars meegeven. Het is belangrijk om mee te nemen dat studenten hun bekwaamheden ontwikkelen in een doorgaande lijn, gedurende de hele opleiding. In een volgende stage, die hopelijk onder meer normale omstandigheden zal plaatsvinden, zal een student beoordeeld worden op vergelijkbare bekwaamheden. We beoordelen de bekwaamheden nu naar wat mogelijk is onder deze omstandigheden.
 • Kinderen zullen mogelijk in een ander ritme en andere groepssamenstelling naar de opvang komen, waardoor roosters en activiteiten aangepast moeten worden. Studenten kunnen daar een bijdrage aan leveren.
 • Met kinderen en ouders die (nog) niet naar de opvang komen, zal contact onderhouden moeten worden. Studenten kunnen daar een rol in spelen, bijvoorbeeld door een nieuwsbrief voor ouders te maken of door telefonisch contact met deze groep.
 • Contact en afstemming met andere organisaties is onder deze omstandigheden van nog groter belang. Ad-studenten kunnen, in de rol van verbinder, deze contacten tot stand brengen en onderhouden.
 • Studenten kunnen (digitale) materialen ontwikkelen voor werkende ouders die hun kinderen (nog) niet naar de opvang laten gaan bijvoorbeeld omdat zij thuiswerken. Daarbij kan gedacht worden aan suggesties voor knutsel-, spel- en bewegingsactiviteiten, anti-verveeltips, het verzamelen van educatief verantwoorde filmpjes. Ter inspiratie enkele voorbeelden van ondersteuning bij thuisonderwijs door studenten van onze Radiant-partner de Marnixacademie: https://www.marnixacademie.nl/thuisonderwijs

Wanneer het vinden van de juiste rol en taken op jouw werk- of stageplek problemen oplevert of vragen oproept, zoek dan even contact met je studiecoach of met Carolien (carolien.vanriswijk@iselinge.nl).

 • Er zal mogelijk onderwijs gegeven worden in kleine groepen, studenten kunnen een groepje leerlingen onder hun hoede nemen (met de leerkracht als eindverantwoordelijke)
 • Een deel van het onderwijs zal nog steeds bestaan uit afstandsonderwijs, studenten kunnen daarin een rol vervullen, zoals: het voeren van gesprekken met leerlingen, verlengde digitale instructie, instructie aan leerlingen die niet naar school kunnen komen, instructies schrijven voor het gebruik van digitale leermiddelen en/of hulp aan leerkrachten en ouders die minder digitaal vaardig zijn.
 • Studenten kunnen extra onderwijsaanbod ontwikkelen voor leerlingen die hiaten opgelopen hebben.
 • Studenten kunnen (digitale) materialen ontwikkelen die ouders ondersteunen bij thuisonderwijs. Daarbij kan gedacht worden aan suggesties voor knutsel-, spel- en bewegingsactiviteiten, anti-verveeltips, het verzamelen van educatief verantwoorde filmpjes. Ter inspiratie enkele voorbeelden van ondersteuning bij thuisonderwijs door studenten van onze Radiant-partner de Marnixacademie: https://www.marnixacademie.nl/thuisonderwijs

Wanneer het vinden van de juiste rol en taken op jouw werk- of stageplek problemen oplevert of vragen oproept, zoek dan even contact met je studiecoach of met Carolien (carolien.vanriswijk@iselinge.nl).

 • De student dient, zoals gebruikelijk, een verzoek voor herbeoordeling in bij de examencommissie.
 • Indien mogelijk vindt de verlenging plaats voor 1 september.

Maatregelen op Iselinge Hogeschool

De overheid heeft met ingang van 12 maart besloten dat alle hogescholen en universiteiten in Nederland moeten sluiten. Ook Iselinge Hogeschool houdt zich aan deze maatregel om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. 

Onderstaande vind je de concrete maatregelen m.b.t. activiteiten per organisatieonderdeel tot en met de zomervakantie 2020. Houd deze webpage in de gaten voor updates:

Basisuitgangspunten (update 16-03-2020 17:40):

 1. Zorg goed voor jezelf en voor de ander. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.
 2. Wij stellen onze studenten via digitale middelen/afstandsonderwijs* zoveel mogelijk in staat om hun studie zonder vertraging te vervolgen. Zij kunnen een beroep doen op (individuele) online begeleiding. Er dient zo min mogelijk negatief effect te zijn voor de studenten, dat vraagt om flexibiliteit en coulance van docenten en studenten.  
 3. Het rooster is leidend. De verantwoordelijke docenten van een ingeroosterde module verzorgen de rechtstreekse communicatie met de student via onze digitale kanalen.*
 4. De toetsdoelen worden zo min mogelijk aangepast. Wel zullen de docenten extra richtlijnen maken voor de vorm van toetsing. Hierbij staat behoud van kwaliteit op de eerste plaats maar zal waar mogelijk ook coulant gehandeld worden. 
 5. Als individuele student/medewerker mag je naar de hogeschool komen om te studeren/werken. Indien je contact wilt met een docent/collega, dan vragen we je om vooraf digitaal een afspraak te maken. Volg bij het werken op de hogeschool de richtlijnen van het RIVM/GGD: Houd 1,5 meter afstand, ga niet met meer dan 3 personen in een lokaal/kantoor zitten. Kom niet als je kwetsbaar bent/samenleeft met kwetsbare personen of indien je neusverkouden bent en/of keelpijn hebt en/of hoesten en daarbij eventueel koorts hebt. 
 6. De meest recente informatie inzake de acties en besluiten als gevolg van het Coronavirus zijn te vinden op onze website. Dit is ons centrale communicatie punt.  

Financiën:
Mochten (oud)studenten kampen met financiële tegenslagen door de coronamaatregelen, dan kun je terecht bij DUO. Bekijk hun website voor meer informatie. 

Voor deeltijdstudenten ligt dit mogelijk anders. De deeltijdstudent die te maken krijgt met financiële problemen, die de mogelijkheid om de verder te studeren kan beperken, moet eerst verkennen of hij/zij voor een door de overheid ingestelde regeling in aanmerking komt. Indien een student desondanks in een situatie dreigt te komen dat de studie wordt belemmerd door financiële problemen kunnen zij contact opnemen met de decaan (henk.kip@iselinge.nl).

Bijeenkomsten vanaf september 2020
In onze bijeenkomsten wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende corona maatregelingen.

Conferentie Het Jonge Kind (update 16-04-2020):
De conferentie is verplaatst naar 13 oktober 2020. Bekijk www.iselingeacademie.nl voor meer informatie over de conferentie. 

Bevoegdheid bewegingsonderwijs Iselinge Academie (update 25-03-2020): 
De lessen bewegingsonderwijs worden vanwege noodzakelijk fysieke aanwezigheid uitgesteld naar een later moment. In overleg met de deelnemers wordt gezocht naar een passende oplossing. Contact: 088 093 1700 of info@iselingeacademie.nl

Post-hbo opleidingen Iselinge Academie in Doetinchem en Domstad: gaan niet door. Momenteel zijn we bezig om de lessen gedurende de periode dat scholen gesloten blijven online aan te bieden. Informatie hierover ontvang je per mail. Contact: 088 093 1700 of info@iselingeacademie.nl.

In-company bijeenkomsten en nascholingsbijeenkomsten: (update 17-03-2020) gaan niet door. De bijeenkomsten worden op een later moment ingehaald. Contact: 088 093 1700 of info@iselingeacademie.nl.

*Kom niet als je kwetsbaar bent/samenleeft met kwetsbare personen of indien je neusverkouden bent en/of keelpijn hebt en/of hoesten en daarbij eventueel koorts hebt. Neem contact op met de organisator of er mogelijkheden zijn om de bijeenkomst digitaal bij te wonen.

HOVO-cursussen: Gaan niet door, informatie volgt. Contactpersoon Jeannette.zweers@iselinge.nl  

Schoonmaak van de hogeschool: op vakantiemodus

Openstelling gebouw in de meivakantie (update 22-04-2020):
In de meivakantie is het gebouw op woensdagochtend van 8.30-12.30 op aanvraag (1 dag van tevoren aanmelden) toegankelijk voor studenten en docenten. De student moet in de mail naar receptie@iselinge.nl zijn naam en het tijdstip dat hij wil komen vermelden.

Openstelling gebouw (update 17-04-20): Met ingang van 25 maart 2020 is het gebouw sleuteldicht en hebben studenten op aanvraag toegang tussen 8.00 uur- en 16.30 uur indien ze zich 1 dag van tevoren aanmelden via receptie@iselinge.nl. Met ingang van woensdag 22 april is het gebouw ook op maandagavond en woensdagavond van 17.45 uur tot 21.00 uur op aanvraag (1 dag van tevoren) toegankelijk voor studenten en docenten.
De student moet in de mail zijn naam, de datum dat hij wil komen en het tijdstip dat hij wil komen vermelden. Studenten moeten de ingang aan de kantoorzijde gebruiken en aanbellen. Als er niet wordt open gedaan, omdat we de bel niet altijd horen dan mag de student op ma-wo-vrij bellen met Lisette: 06-82933275 en op di-do met Klaas: 06-11001530

Openstelling van het KCO: overdag open, 's avonds niet open. Het KCO is op dinsdag en donderdag niet bemenst. Studenten kunnen boeken lenen door gebruik te maken van de formulieren op de balie. 

Telefoon:  We streven ernaar om zoveel mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn. Indien wij niet opnemen, vragen we de beller te e-mailen naar receptie@iselinge.nl. Desgewenst bellen wij terug of beantwoorden we de e-mail.

Catering in de hogeschool: maandag 16 maart nog aanwezig, daarna niet meer

Facilitering thuiswerken (update 26-03-2020):
In verband met de verlenging van het afstandsleren tot 1 juni a.s. zal het thuis werken voor veel collega's aan de orde van de dag zijn.

Mocht je hiervoor bepaalde extra faciliteiten nodig hebben (bijv. een beeldscherm) neem dan contact op met Heidy Maalderink via heidy.maalderink@iselinge.nl.

Instructiebijeenkomst voor medewerkers op maandag 16 maart (update 16-03-20 - 15.42 uur) : om studenten zo goed mogelijk te faciliteren is er op maandag 16 maart om 13:00 in het werkcafe een instructiebijeenkomst geweest. Onder instructiedocument op deze webpage is de instructie voor het gebruik van Google Meet toegevoegd. De link naar de opname van de medewerkersbijeenkomst is gepubliceerd op Afas onder nieuwsberichten. 

Bijeenkomst praktijkbegeleiders ad-studenten (update 16-03-20 - 15:45 uur): gaat digitaal door*

Geplande vergaderingen en overlegmomenten van medewerkers: gaan door*

Radiantdag: gaat niet door

Snuffelmarkt: gaat niet door (contactpersoon peter.roos@iselinge.nl)

Cursus Cambrigde: gaat door* 

ICS/huisvestingoverleg: gaat niet door (in tegenstelling tot eerder vermeld update 15-3-20)

BHV herhalingsdag van 24 maart 2020 en de 2-daagse opleiding (3 èn 8 april) tot ploegleider: gaat niet door, nieuwe data zullen t.z.t. gepland worden. 

Fruitvoorziening: gaat niet door

Kookworkshop medewerkers: gaat niet door

Maaltijdbestellingen bij de catering: geannuleerd

*Kom niet als je kwetsbaar bent/samenleeft met kwetsbare personen of indien je neusverkouden bent en/of keelpijn hebt en/of hoesten en daarbij eventueel koorts hebt. Neem contact op met de organisator of er mogelijkheden zijn om de bijeenkomst digitaal bij te wonen.

Aanmelddeadline verschoven (update 20-03-20) :
De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden.

Voorlichting en studiekeuzecheck (update 20-03-20):
Wij werken aan een aangepast aanbod voor studievoorlichting en de studiekeuzecheck. Informatie volgt spoedig.

Mbo-instroom (update 20-03-20):
Voorkomen moet worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2021 kan doen. De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats; als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 wordt behaald, zal de student alsnog van de hbo-opleiding af moeten.  

Toelatingstoetsen (update 2-4-2020):
De afnames van de toelatingstoetsen in het toetsvenster van 30 maart tot en met 3 april aanstaande gaan niet door. Studenten die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht via de mail. 

Op dit moment wordt er door Cito in samenspraak met alle Pabo's in Nederland gezocht naar uitbreiding van de toetscapaciteit in de toetsvensters van juni, juli en augustus. Zo zal het toetsvenster in augustus uitgebreid worden naar een hele week ipv de nu beschikbare drie dagen. Ook Iselinge Hogeschool zal waar mogelijk haar toetscapaciteit uitbreiden. 

Alle beschikbare informatie wordt gedeeld via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en via de website van Cito. Contact: toelatingstoetspabo@cito.nl  

 

Contactgegevens

Algemene coördinatie:
Anne Marie Haanstra, 06-10823759, anne-marie.haanstra@iselinge.nl
Communicatie en woordvoering:
Elise Veenhuis, 06-18212328, elise.veenhuis@iselinge.nl
Contactpersoon voor (aankomend)studenten:
Kevin Kettering, 088-0931126, kevin.kettering@iselinge.nl
Ondersteuning ICT
088-0931001, helpdesk@iselinge.nl
Contactpersoon voor cursisten Iselinge Academie:
Niek Zewald, 088 093 1700, info@iselingeacademie.nl
Contactpersoon voor cursisten HOVO
Jeannette Zweers, 088-0931001, hovo@iselinge.nl