Op deze webpagina staat up-to-date informatie over de maatregelen die we nemen rondom het coronavirus (COVID-19) voor (aankomend) studenten, medewerkers en partners. Als hogeschool houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We sluiten aan bij het beleid zoals dat binnen het HBO/Universitair breed (VH/VSNU) wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, GGD en BUZA. 

Overzicht van updates:
15-10-2020: informatie blok 2 pabo en blok 4 ad-PEP
15-10-2020: toetsingsprotocol
08-10-2020: informatie studievoortgang: BSA en praktijk(her)beoordeling stage
07-09-2020: informatie buslijn 623/651 (informatie fysiek onderwijs)
26-08-2020: informatie fysiek onderwijs

Mondkapjes

Iselinge Hogeschool verwacht vanaf maandag 5 oktober dat alle bezoekers het dringende advies volgen om bij verplaatsing binnen het gebouw een mondkapje te dragen. Denk hierbij aan het werkcafé, gangen, trappen, lift, toiletten en KCO.
Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden tijdens de les en op een zitplaats. Het dragen van een mondkapje is een aanvullende maatregel. Uiteraard blijven de basisregels ook van kracht. Blijf afstand houden. 

We vragen bezoekers om zelf een mondkapje mee te nemen. De hogeschool stelt een aantal mondkapjes beschikbaar.

Afwezigheid melden

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom je als student, als gevolg van corona, niet naar de opleiding of naar je opleidingsschool kunt gaan. Het kan zijn dat je zelf klachten hebt, het kan zijn dat er een corona-patiënt in je nabije omgeving is (geweest) of misschien heb je huisgenoten die extra kwetsbaar zijn. 
Wat moet je doen in zo'n geval?

- Je informeert je studiecoach en de docenten van wie je lessen mist. 
- Wanneer blijkt dat je zelf corona hebt, meld je dat via corona@iselinge.nl

- Je informeert je schoolopleider en mentor. Met je schoolopleider maak je afspraken, bijvoorbeeld over dingen die je op afstand kan doen en het inhalen van gemiste dagen.
- Daarna informeer je je studiecoach over de afspraken die je hebt gemaakt.

Informatie studiejaar 2020-2021

Voor het hoger onderwijs blijft een aantal maatregelen van kracht die de overheid neemt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In verband met die maatregelen doen we een aantal aanpassingen in ons onderwijs. 
Dit studiejaar zullen studenten een combinatie van stage, online en fysieke lessen op de hogeschool volgen. Ook versnellen we een aantal ontwikkelingen op het gebied van blended learning. 
 
De aanpassingen gelden voor blok 1 en 2 van de pabo en blok 3 en 4 van de ad-PEP. Op basis van de ontwikkelingen wordt een besluit genomen over blok 3 van de pabo en blok 1 van de ad-PEP. 

Bij het inrichten van ons onderwijs gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

 1. We maken gebruik van de ruimte die de overheid biedt om onderwijs fysiek op de hogeschool te verzorgen.
 2. We werken met blended learning; een slimme combinatie van activiteiten op de hogeschool, stage, werkplek en online.
 3. De activiteiten op de hogeschool worden zo georganiseerd dat het naleven van 1,5 meter afstand houden altijd mogelijk is.
 4. We geven prioriteit aan de eerste- en tweedejaars pabostudenten én de ad-studenten bij de toekenning van contacttijd.
 5. We houden het aantal verplaatsingen van mensen minimaal. Dat geldt voor het reizen van en naar de hogeschool en voor het gebruik van het gebouw voor studietijd, lessen en pauzes. 
 6. We stellen studenten in staat om zoveel mogelijk hun studie zonder vertraging te volgen. Dit vraagt flexibiliteit van docenten en studenten. 

Vorig studiejaar hebben we gewerkt met afstandsleren. Samen met studenten hebben we ervaring opgedaan met online lessen. Dit studiejaar nemen we de geslaagde onderdelen over en geven we ons onderwijs blended vorm. De hogeschool kiest voor het 3L-model waarin het leren op verschillende locaties - zoals hogeschool, stage, werkplek en thuis - slim gecombineerd worden. 

Het onderwijs op de hogeschool wordt in kleine groepen gegeven. Elke klas wordt verdeeld in een cluster van twee leslokalen. De docent pendelt tussen de verschillende leslokalen. 

De fysieke lessen gebruiken we voor bijeenkomsten waarbij actieve deelname van belang is, zoals werkgroepen, workshops, trainingen en studiecoaching. In de lesopbouw zullen docenten rekening houden met de organisatie van het onderwijs in kleine groepen. 

De online lessen gebruiken we voor de onderdelen waarvoor fysieke aanwezigheid niet noodzakelijk is. De online lessen zullen actieve lessen zijn. Tijdens een online les wordt instructie gegeven en wordt de instructie aan de hand van opdrachten verwerkt. Daarnaast is er ook tijd voor groepswerk, uitwisseling en begeleiding. Alle hoorcolleges zullen in ieder geval online zijn. 

De hogeschool volgt de landelijke en regionale adviezen en afspraken over het gebruik van het openbaar vervoer. De lestijden zijn hierop aangepast. 

 • Voltijd pabo: tussen 9.30 uur en 17.45 uur.  
 • Deeltijd pabo: tussen 18.30 uur en 21.30 uur. 
 • Ad-PEP: tussen 14.45 uur en 21.30 uur. 

Deze aangepaste tijden gelden voor blok 1 en 2 pabo en blok 3 en 4 ad-PEP.

Alle stages en werkplekleren starten op de normale manier. Halverwege de stage voeren studenten een tussenevaluatie uit en aan het einde van de stage volgt een volledige praktijkbeoordeling. 

Stage onderbouw jaar 2
Met de opleidingsscholen is afgesproken dat de tweedejaars voltijdpabostudenten in het eerste en tweede blok twee dagen in plaats van één dag per week stagelopen. Een groter deel van de modules krijgt invulling in de stage. De studielast wordt zo niet groter, maar op een andere plek ingevuld. De student maakt met de studiecoach en de schoolopleider goede afspraken over de invulling van de tweede stagedag en de leerteams. 

De toetsing zal op een gebruikelijke manier plaatsvinden. De kennistoetsen worden afgenomen op de hogeschool en de opdrachten worden zonder aanpassingen uitgevoerd. 

Bindend studieadvies (BSA)
De minister heeft ten aanzien van het BSA een uitzondering mogelijk gemaakt voor studenten die in studiejaar 2019-2020 zijn begonnen met de opleiding om recht te doen aan de mogelijke vertraging die de plotselinge opkomst van de coronacrisis veroorzaakte. 

Pabo
Voor de studenten van de pabo geldt dat zij uiterlijk 30 augustus 2021 het volgende moeten hebben behaald:

 • 50 van de 60 credits uit het eerste studiejaar; 
 • de landelijke rekentoets (WISCAT-pabo) is met een voldoende gewaardeerd
 • beide stages uit het eerste studiejaar zijn voldoende;
 • een voldoende score op beroepshouding. 

Studenten die dit studiejaar (2020-2021) gestart zijn, krijgen geen uitstel van het BSA. Zij hebben een jaar de tijd om aan de geldende eisen van het BSA te voldoen. 

Ad-PEP
Voor de studenten van de ad-PEP die in februari 2019 zijn gestart met de opleiding is het BSA vervallen. 
Studenten die in februari 2020 zijn gestart, krijgen geen uitstel van het BSA. Zij hebben een jaar de tijd om aan de geldende eisen van het BSA te voldoen.

De regels voor het BSA zijn uitgewerkt in het Studentenstatuut. Vragen over het BSA kunnen gesteld worden aan Kevin Kettering (kevin.kettering@iselinge.nl).

Herkansing stage vorig studiejaar 
 
Pabo
Het uitstel van het BSA heeft consequenties voor de praktijk(her)beoordelingen van de stages van studenten die in 2019-2020 zijn gestart met hun opleiding.
 
Volgens de Oer (Artikel 5.3. lid 9: Toetsgelegenheid) heeft een eerstejaars student bij de praktijkbeoordeling recht op één herbeoordeling. Gezien de bijzondere omstandigheden in studiejaar 2019-2020, als gevolg van corona, heeft het crisisberaad in overleg met de examencommissie besloten dat studenten, die een onvoldoende praktijkbeoordeling ontvingen in de maanden maart tot en met augustus 2020, in aanmerking komen voor één extra herbeoordeling. Beide herbeoordelingen worden uitgevoerd conform de corona-editie van de praktijkbeoordeling (dus model 1, 2, 5 voor de pabo).
 
Ad-PEP
Het vervallen van het BSA heeft consequenties voor de praktijk(her)beoordelingen van de stages van studenten die in februari 2019 zijn gestart met hun opleiding.
 
Volgens de Oer (Artikel 5.2. lid 8: Toetsgelegenheid) heeft een eerstejaars student bij de praktijkbeoordeling recht op één herbeoordeling. Gezien de bijzondere omstandigheden in studiejaar 2019-2020, als gevolg van corona, heeft het crisisberaad in overleg met de examencommissie besloten dat studenten, die een onvoldoende praktijkbeoordeling ontvingen in de maanden maart tot en met augustus 2020, in aanmerking komen voor één extra herbeoordeling. Beide herbeoordelingen worden uitgevoerd conform de corona-editie van de praktijkbeoordeling (dus model 1, 2 en 4 voor de Ad).

De bijeenkomsten van de Academische Werkplaats, in week 38, 44, 48 en 3 vinden weer fysiek plaats. Binnen de werkplaatsen worden afspraken gemaakt over de locatie: sommige werkplaatsen komen op de hogeschool bij elkaar en worden dan geroosterd in grotere ruimtes of verschillende lokalen, andere werkplaatsen komen samen op locatie op een basisschool of elders. 

Blok 2 pabo en blok 4 ad-PEP

In week 46 start het nieuwe blok. In blok 2 van de pabo en blok 4 van de ad-PEP blijven we werken met een combinatie van fysiek en online onderwijs. Het fysieke onderwijs wordt georganiseerd met inachtneming van alle maatregelen. We vragen aan alle medewerkers, studenten en gasten om hier zorgvuldig mee om te gaan. 

Op basis van evaluaties van de vorige periode zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • In de voltijdopleiding worden minder lange dagen geroosterd. 
 • Twee stagedagen van VR2 zijn geroosterd op dinsdag in plaats van donderdag. 
 • De ervaring leert dat twee leslokalen per cluster voldoende is. 
 • De didactiek van het 3L-model en blended learning is verder ontwikkeld.

Bij de start van week 44 wordt het rooster in de agenda van #OnderwijsOnline gepubliceerd. 

Bewegingsonderwijs is onderdeel van het curriculum in blok 2 van de pabo en de leergang. Bij de start van blok 2 volgt informatie over de invulling van bewegingsonderwijs. 
 

Het coronavirus brengt met zich mee dat zaken anders lopen dan verwacht. We vragen studenten om bij problemen met het welbevinden of de studievoortgang direct contact te zoeken met de studiecoach. De studiecoach is op de hoogte van alle afspraken en kan samen met de student en de schoolopleider kijken wat nodig is.
 

Ook in blok 2 bevat het rooster van VR2 twee stagedagen per week. In overleg met de mentor en schoolopleider wordt invulling gegeven aan de tweede stagedag. In twee lesweken is de stagedag de dinsdag in plaats van de donderdag. Daardoor is deelname aan het leerteam mogelijk. We vragen de student om bij aanvang van het blok samen met de mentor de stagedagen door te nemen. 

De studenten van de ad-PEP volgen ook in blok 4 de lessen fysiek op de hogeschool. Als een student niet aanwezig kan zijn, dan bestaan er mogelijkheden om de les online te volgen. 

Weekschema

Klas

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

VR1

Fysiek

Stage

Online

Online

Fysiek

VR2

Stage

Fysiek

Fysiek/Online

Stage

Online

VR3/VR4

Stage

Stage

Fysiek/Online

Fysiek

Online

DR1/DV1

Fysiek

-

Fysiek

-

-

DR2

Fysiek

-

Fysiek

-

-

DR3/DR4/DV2

Online

-

Fysiek

-

-

VA1

Fysiek

Stage

Stage

Online

Fysiek

VA2

Fysiek

Stage

Stage

Online

Fysiek

VA3/VA4

Stage

Stage

Fysiek/Online

Fysiek

Online

AD1

-

-

Fysiek

-

-

AD2

-

-

Fysiek

-

-

Lokalenclusters

Cluster A:

111, 113, 115

Cluster B:

117, 121, 25

Cluster C: 

119, 123, 127

Cluster D: 

202, 224, 230

Cluster E:

45, 47, 49

Gymzaal:

43

Hoorcollegezaal:

11

Informatie fysiek onderwijs

Een lesdag op de hogeschool zal anders verlopen dan we gewend zijn. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van een aantal zaken met betrekking tot de praktische gang van zaken op de hogeschool. 

 • Alle medewerkers, studenten en bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. We vragen aan iedereen om hier aandacht voor te hebben en als het nodig is hier aandacht voor te vragen.
 • Iselinge Hogeschool zorgt voor een veilige omgeving door het faciliteren van desinfectiemiddel, intensieve schoonmaak van het gebouw en markeringen voor looproutes.
 • Benut de mogelijkheden om ventilatieroosters, ramen en deuren geopend te houden. De airco in het gebouw wordt niet gebruikt in verband met de recirculatie van lucht. 
 • Desinfecteer de gebruikte plek en materialen zoals computers, leermiddelen uit het KCO en ontdeklab. 
 • De student meldt zich in geval van afwezigheid vanwege corona per mail absent bij corona@iselinge.nl, de studiecoach en de lesgevende docent(en). Dat mag in één mailbericht.
 • Mocht een gevoel van onveiligheid ontstaan, bespreek dit dan met de studiecoach of docent. 
 • De hogeschool stelt voor elke student een rooster beschikbaar met online lessen, fysiek onderwijs en stage.
 • Het rooster en de beschikbaarheid van de ruimte in het gebouw zijn nauw op elkaar afgestemd. Het is tijdens het blok niet mogelijk om in het rooster te schuiven met lessen.
 • We verwachten dat studenten actief deelnemen aan de online lessen en fysiek aanwezig zijn bij de werkgroepen op de hogeschool.
 • Voor een soepel verloop van de fysieke lessen vragen we de student om een opgeladen laptop, tablet of telefoon mee te nemen. 
 • Bij afwezigheid vanwege corona kan een student in overleg met de docent de fysieke les via Google Meet volgen.  
 • Voor de online les staat in #OnderwijsOnline de Google Meet-code bij de betreffende werkgroep klaar. 
 • De online lessen en werkgroepen worden niet opgenomen.
 • De student desinfecteert zijn handen bij binnenkomst.
 • De student maakt gebruik van de kapstokken. Om ruimte te geven aan medestudenten verlaat hij na het ophangen van de jas de ruimte van de kapstokken.
 • De student kan gebruikmaken van het plein buiten, de zitplaatsen in het werkcafé, het zitgedeelte van de trap in het werkcafé en de zitplaatsen in het KCO. Is dat niet mogelijk, dan gaat hij direct naar het leslokaal.
 • Bij de sanitaire voorzieningen is het aantal studenten aangegeven dat tegelijkertijd in de ruimte aanwezig kan zijn.
 • De student verplaatst zich niet onnodig door het gebouw en gebruikt geen ruimtes als het niet nodig is.
 • De stilteruimte wordt als lesruimte benut en is op dit moment niet in gebruik als ruimte om zelfstandig te werken.
 • De student verlaat het schoolterrein van Iselinge Hogeschool op het moment dat de lessen zijn afgelopen. 
 • Tijdens een lesdag krijgt een klas les in een cluster van drie leslokalen. Het cluster waarin de student les krijgt, staat in het rooster.
 • De docent verdeelt zijn aandacht over de verschillende lokalen in het cluster en gebruikt het hoofdlokaal bij een klassikale instructie. Dit wordt gestreamd naar de andere leslokalen in het cluster.
 • De studenten overleggen met elkaar en indien nodig met de studiecoach over de verdeling van de klas in drie leslokalen.
 • Studenten verblijven gedurende dag in hetzelfde leslokaal. Wisselingen worden tot een minimum beperkt. 
 • Elke werkgroep duurt 45 minuten of een veelvoud daarvan.
 • De werkgroepen zullen in de praktijk ongeveer 80 minuten duren. Aan het einde van de les is er ruimte om kort te pauzeren.

De lokalen

 • De leslokalen zijn verdeeld in clusters. Elk cluster bestaat uit drie leslokalen. De leslokalen in een cluster liggen bij elkaar. Het ondersteepte lokaalnummer is het hoofdlokaal waar de docent de les begint. 
  Cluster A: 111, 113, 115
  Cluster B: 117, 121, 25
  Cluster C: 123,119, 127
  Cluster D: 230, 224, 202
  Cluster E: 47, 45, 49
 • De gymzaal en de hoorcollegezaal worden ingezet voor klassikale activiteiten. Leslokaal 31 wordt ingezet voor kleine groepen.
 • Op elke deur is zichtbaar hoeveel studenten maximaal in het lokaal kunnen verblijven. Dat aantal is een harde grens. 
 • Het beeld van het digitale schoolbord in het hoofdlokaal is zichtbaar in de andere leslokalen.
 • Aan het einde van de dag desinfecteren studenten hun eigen tafel en stoel.
 • Korte pauzes gedurende de dag zijn niet in het rooster opgenomen. Aan het einde van elke les wordt ruimte gemaakt voor een korte pauze.
 • De middagpauze vindt plaats rond het middaguur. Het tijdstip van de pauze kan verschillen per dag en per klas. In het rooster van de klas staat aangegeven wanneer het middagpauze is. 
 • In de middagpauze kan gebruik gemaakt worden van beschikbare zitplaatsen in het werkcafé, het zitgedeelte van de trap en het KCO.
 • De student kan in de pauze ook de benen te strekken in en rondom het leslokaal of gebruik maken van de buitenruimte. Gebruik dan de dichtstbijzijnde in- en uitgang.
 • Het rooster laat zien dat de student naast een middagpauze soms ook tussenuren heeft. 
 • Tijdens een tussenuur blijft de student in en rondom het leslokaal. Het tussenuur kan worden benut voor zelfstudie, samenwerken en overleg.
 • In het gebouw is geen catering beschikbaar. Studenten kunnen gebruikmaken van de automaat voor koffie en thee (contactloos betalen) en frisdrank (muntgeld) in het werkcafé. In het gebouw wordt een (beperkt) aantal magnetrons beschikbaar gemaakt waarin eten opgewarmd kan worden. 
 • Om volle bussen te voorkomen vraagt Arriva studenten om ook gebruik te maken van buslijn 623/651 vanuit het station Doetinchem. Studenten uit Zutphen/Warnsveld wordt gevraagd om met lijn 651 te reizen.

Studentenprotocol toetsing

De kennistoetsen van blok 1 pabo en blok 3 ad-PEP zullen weer plaatsvinden op de hogeschool. Lees onderstaande informatie zorgvuldig door voordat je naar de toets komt. 

 • De student neemt zo min mogelijk persoonlijke eigendommen mee.
 • De jas moet in de garderobe worden opgehangen.
 • Alleen transparante flesjes drinken worden toegestaan in het lokaal.
 • De student neemt de studentenpas mee.
 • Een etui met schrijfgerei is voldoende.
 • Persoonlijke eigendommen die niet bij de toets nodig zijn, worden zoals gebruikelijk voor in het lokaal neergelegd.

De student meldt zich voor aanvang van de toets af als hij volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid thuis moet blijven. Dat doet hij door een bericht te sturen naar stip@iselinge.nl. De student verliest in dat geval geen aanbod en krijgt via de examencie een nieuwe kans na het laatste reguliere aanbod (dat betekent dus na aanbod 4). De student moet zelf een verzoek indienen bij de examencommissie.

Het toetslokaal staat in tentamenopstelling. De tafels staan op grotere afstand van elkaar waardoor 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. De tafels die niet gebruikt mogen worden, zijn gemarkeerd met een kruis. Het lokaal wordt na gebruik gereinigd.

De student zorgt ervoor dat hij 15 minuten voor aanvang van de toets in het toetslokaal aanwezig is. Mocht hij eerder op Iselinge Hogeschool aanwezig zijn, dan blijft hij zo lang als mogelijk buiten.

 • De student steekt de hand op als hij klaar is met de toets. 
 • De surveillant geeft aan dat de student mag komen. De student loopt naar de tafel van de surveillant en levert het gemaakte werk in op de plaats die de surveillant aangeeft. 
 • De surveillant controleert het ingeleverde werk en geeft aan dat de student het lokaal kan verlaten.
 • De student desinfecteert zijn handen bij de desinfectiezuil. 
 • De student verlaat zo snel mogelijk het gebouw én de directe omgeving van de school.

We verwachten dat de student indien mogelijk lopend of met de fiets naar Iselinge Hogeschool komt. Mocht dit niet lukken, dan kan hij met de auto of het openbaar vervoer reizen. Iselinge Hogeschool vraagt alle studenten die met de auto komen, om achter de voormalige sportschool aan de Schubertlaan te parkeren. Volg het bord aan het hek in de Schubertlaan. 

De student ontvangt een mail over de in- en uitgang van het gebouw die hij moet gebruiken. In de mail wordt ook het toetslokaal vermeld. Na de toets verlaat de student direct en rechtstreeks via dezelfde toegangsdeur het gebouw.

Informatie voor nieuwe studenten

Voor studenten die in het eerste jaar gaan starten, is een aantal maatregelen genomen om de overgang van het voortgezet onderwijs of mbo naar het hoger onderwijs soepel te laten verlopen. 

Alle informatie over te toelatingstoetsen kun je vinden op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Wanneer je nog niet alle toelatingstoetsen hebt gemaakt, is het verstandig om je daar zo snel mogelijk voor in te schrijven. In verband met de coronamaatregelen hoef je de toelatingstoetsen niet voor de start van je studie behaald te hebben, maar voor 1 januari 2021. Voor elke toets heb je recht op een herkansing. 

Wanneer je bent aangemeld op Iselinge Hogeschool word je uitgenodigd om een portfolio te maken. Dit portfolio lever je in via kennismaking@iselinge.nl. Heb je het portfolio ingeleverd maar nog geen antwoord gekregen, dan krijg je dat uiterlijk 10 juli.

In het eerste jaar van de pabo moet je de WISCAT-rekentoets behalen. In de eerste lesperiode krijg je lessen die je voorbereiden op deze rekentoets. Deze lessen zijn facultatief.

Ben je bijna klaar met het afronden van je mbo-opleiding, maar gaat het je net niet lukken om voor de zomervakantie klaar te zijn, dan ontvangt Iselinge Hogeschool graag het afrondingsadvies dat jij krijgt van je mbo-opleiding. Op deze manier kan Iselinge jou betere begeleiding aanbieden. Het afrondingsadvies kun je mailen naar kennismaking@iselinge.nl. De mbo-opleiding moet afgerond zijn voor 1 januari 2021, anders moet je stoppen met de pabo-opleiding.

Tussen 24 en 28 augustus vinden de introductiedagen plaats met jouw nieuwe klas. De kosten voor deze introductie zijn €35. Je krijgt tussen 17 en 21 augustus te horen op welke dagen je met jouw klas wordt verwacht op Iselinge Hogeschool. Het introductieprogramma bestaat uit twee dagen. 

Wanneer je vragen hebt over de opleiding tijdens de vakantie, kun je terecht bij het online vragenuurtje op de volgende momenten:

-      Donderdag 9 juli van 10.00 – 11.00 uur

-      Maandag 13 juli van 10.00 – 11.00 uur

-      Maandag 20 juli van 10.00 – 11.00 uur

-      Maandag 10 augustus van 10.00 – 11.00 uur

-      Maandag 17 augustus van 16.00 – 17.00 uur

Maatregelen op Iselinge Hogeschool

Basisuitgangspunten (update 16-03-2020 17:40):

 1. Zorg goed voor jezelf en voor de ander. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.
 2. Wij stellen onze studenten via digitale middelen/afstandsonderwijs* zoveel mogelijk in staat om hun studie zonder vertraging te vervolgen. Zij kunnen een beroep doen op (individuele) online begeleiding. Er dient zo min mogelijk negatief effect te zijn voor de studenten, dat vraagt om flexibiliteit en coulance van docenten en studenten.  
 3. Het rooster is leidend. De verantwoordelijke docenten van een ingeroosterde module verzorgen de rechtstreekse communicatie met de student via onze digitale kanalen.*
 4. De toetsdoelen worden zo min mogelijk aangepast. Wel zullen de docenten extra richtlijnen maken voor de vorm van toetsing. Hierbij staat behoud van kwaliteit op de eerste plaats maar zal waar mogelijk ook coulant gehandeld worden. 
 5. Als individuele student/medewerker mag je naar de hogeschool komen om te studeren/werken. Indien je contact wilt met een docent/collega, dan vragen we je om vooraf digitaal een afspraak te maken. Volg bij het werken op de hogeschool de richtlijnen van het RIVM/GGD: Houd 1,5 meter afstand, ga niet met meer dan 3 personen in een lokaal/kantoor zitten. Kom niet als je kwetsbaar bent/samenleeft met kwetsbare personen of indien je neusverkouden bent en/of keelpijn hebt en/of hoesten en daarbij eventueel koorts hebt. 
 6. De meest recente informatie inzake de acties en besluiten als gevolg van het Coronavirus zijn te vinden op onze website. Dit is ons centrale communicatie punt.  

Financiën:
Mochten (oud)studenten kampen met financiële tegenslagen door de coronamaatregelen, dan kun je terecht bij DUO. Bekijk hun website voor meer informatie. 

Voor deeltijdstudenten ligt dit mogelijk anders. De deeltijdstudent die te maken krijgt met financiële problemen, die de mogelijkheid om de verder te studeren kan beperken, moet eerst verkennen of hij/zij voor een door de overheid ingestelde regeling in aanmerking komt. Indien een student desondanks in een situatie dreigt te komen dat de studie wordt belemmerd door financiële problemen kunnen zij contact opnemen met de decaan (henk.kip@iselinge.nl).

HOVO-cursussen: Gaan niet door, informatie volgt. Contactpersoon Jeannette.zweers@iselinge.nl  

Schoonmaak van de hogeschool: aangepast aan bezettingsgraad, intensiever dan reguliere schoonmaak

Openstelling gebouw: Met ingang van 31 augustus 2020 gelden reguliere openingstijden voor het gebouw. 

Openstelling van het KCO: Het KCO is dagelijks geopend van 08.30 tot 16.30 uur, met ingang van september ook op maandag- en woensdagavond tot 21.30 uur. 

Catering in de hogeschool: Er is geen catering aanwezig in de hogeschool. Bezoekers kunnen gebruik maken van de drankautomaat en de magnetron. 

Contactgegevens

Algemene coördinatie:
Anne Marie Haanstra, 06-10823759, anne-marie.haanstra@iselinge.nl
Communicatie en woordvoering:
Elise Veenhuis, 06-18212328, elise.veenhuis@iselinge.nl
Contactpersoon voor (aankomend)studenten:
Kevin Kettering, 088-0931126, kevin.kettering@iselinge.nl
Contactpersoon bewegingsonderwijs
Marcia Kuipers, 06-33313050, marcia.kuipers@iselinge.nl
Ondersteuning ICT
088-0931001, helpdesk@iselinge.nl
Contactpersoon voor cursisten HOVO
Jeannette Zweers, 088-0931001, hovo@iselinge.nl