Op deze webpagina staat up-to-date informatie over de maatregelen die we nemen rondom het coronavirus (COVID-19) voor (aankomend) studenten, medewerkers en partners. Als hogeschool houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We sluiten aan bij het beleid zoals dat binnen het HBO/Universitair breed (VH/VSNU) wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, GGD en BUZA. 

Overzicht van updates:
15-01-2021: besluit digitaal onderwijs tot in ieder geval 1 maart
14-02-2021: maatregelen verlengd n.a.v. persconferentie 12-01-2021
06-01-2021: maatregelen afronding blok 2 pabo en blok 4 ad-PEP
14-12-2020: online onderwijs

Maatregelen afronding blok 2 pabo en blok 4 ad-PEP

Tijdens de persconferentie van 12 januari is aangekondigd dat de maatregelen in Nederland worden verlengd. De maatregelen voor de afronding van het huidige blok blijven dan ook van kracht. Dit geldt ook voor het afnemen van kennistoetsen op de hogeschool. We volgen de landelijke richtlijnen voor het hbo waarbij hogescholen in staat zijn gesteld om begeleiding van kwetsbare studenten, praktijkonderwijs en toetsing op de hogeschool te laten plaatsvinden. Bij de afname van toetsen wordt een strikte procedure gevolgd waarbij alle basisregels in acht genomen worden. 

Om een goede voorbereiding van het nieuwe blok mogelijk te maken, is het besluit genomen om tot 1 maart verder te gaan met online onderwijs voor de pabo en de Ad-PEP, met uitzondering van de kennistoetsen. Aan het begin van week 8 wordt een besluit over genomen over de vorm van het onderwijs na 1 maart.  

We begrijpen dat de nieuwe situatie en de maatregelen die we nemen vragen oproepen. We zien ook dat de onzekerheid langer duurt dan voorzien. De studiecoach is voor studenten beschikbaar om te onderzoeken wat dit betekent voor de studievoortgang. De studiecoaches zullen ook allemaal op korte termijn een extra studiecoachles organiseren.

De herkansingen uit de voorgaande blokken worden gewoon volgens de planning van de toetskalender uitgevoerd. 

Studenten kunnen op afspraak in het gebouw terecht om zelfstandig te studeren. Studenten dienen zich een dag van tevoren aan te melden door een e-mail te sturen naar receptie@iselinge.nl. Graag in de mail je naam en het tijdstip waarop je wilt komen vermelden. Er is iedere dag tot 12.30 uur iemand aanwezig om de deur op de afgesproken tijd te openen. 

Pabo afronding blok 2

De kennistoetsen vinden conform de toetskalender in week 4 plaats. De kennistoetsen worden op de hogeschool afgenomen. Op de website wordt uiterlijk in week 3 informatie gegeven over de praktische gang van zaken.
 

Deze toetsen worden volgens de planning afgenomen. 

Voor een aantal opdrachten wordt de inleverweek verplaatst van week 4 naar week 5. Het is mogelijk om deze opdrachten eerder in te leveren. Het gaat om de volgende opdrachten:

Jaar 1 en 2:

 • VA1: Presentatie Boekje Open (20-TERBAS-04). Het aantal uit te voeren lessen wordt teruggebracht tot één les. De presentatie vindt plaats in week 5.
 • VR1, DR1 en DV1: Actieve participatie kunstvakken in de school (20-OUTBOX-01). Het aantal uit te voeren lessen wordt teruggebracht. In #OnderwijsOnline is voor de niet-uitgevoerde lessen een alternatief uitgewerkt. De kunstmap wordt ingeleverd in week 4 en het creatief evaluerend product in week 5.  
 • VR2 en DR2: Werkstuk activiteitencyclus (20-ACTCYC-02). Daarbij geldt dat de les bewegingsonderwijs die in voorwaarde 5 wordt genoemd niet uitgevoerd hoeft te worden. 
 • VA2: Werkstuk activiteitencyclus (20-ACTKLEU-01).

Jaar 3 en 4:

 • VR3/VR4, DR3/DR4, DV2: De toetsing die hoort bij de modules uit de themalijn
  • Zijn en gezien worden (20-ZIJNGE-01). In #OnderwijsOnline worden bij de module aanvullende aanwijzingen gegeven over leertaak 2 en 3.
  • Van bankhangers naar scharrelkinderen (20-BANKHA-01). In #OnderwijsOnline worden bij de module aanvullende aanwijzingen gegeven over de praktijkopdrachten. Het CGI vindt ook plaats in week 5.
 • VR3/VR4, DR3/DR4, DV2: Vakprofiel Arts en vakprofiel Science.

Voor de onderstaande opdracht geldt dat de inleverweek verplaatst wordt van week 4 naar week 10: 

 • VA1: Onderzoeksverslag lesvoorbereiding (20-GEHLER-01)
 • Presentaties en criteriumgerichte interviews worden online uitgevoerd. 
 • De studiecoach en student bepalen samen of het portfoliogesprek fysiek of online plaatsvindt. 
 • Veel opdrachten hebben een praktijkdeel. De beoordelingsmodellen geven voldoende ruimte om de uitvoering aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Dat kan inhouden dat activiteiten digitaal worden uitgevoerd, in de opvang van leerlingen en/of met een kleine groep leerlingen buiten de stagegroep. 
 • We verwachten dat de student het initiatief neemt en op de stageschool bespreekbaar maakt welke ruimte hij in de stage nodig heeft om te laten zien wat in de beoordelingsmodellen gevraagd wordt. Bij twijfel kan de student overleggen met de studiecoach en begeleidende docenten over de uitvoering. We doen hiermee een beroep op de creativiteit en proactieve houding van studenten. We moedigen studenten aan om een beroep op elkaar te doen om good practices uit te wisselen (bijvoorbeeld in het leerteam) en op hun begeleiders voor ondersteuning waar dat nodig is.
 • Voor de meesterproef geldt dat er verschillende mogelijkheden zijn om de uitvoering van het praktijkgerichte onderzoek onder gewijzigde omstandigheden plaats te laten vinden. De student kan bij twijfel contact opnemen met de begeleider om de mogelijkheden te verkennen. 
 • Ook in een periode van lockdown zijn studenten zoveel als mogelijk van betekenis in de stage tijdens de geplande stagedagen. De invulling van de stage komt tot stand op basis van overleg. 
 • Voor eerste en tweedejaars studenten start de stage van blok 3 in week 6 in plaats van week 5. De start van de stage valt dan samen met de start van het nieuwe blok op de hogeschool.

In jaar 1 en 2 worden de praktijkbeoordelingen als volgt uitgevoerd:

 • Beoordelingsmodel 1, 2 en 5 worden summatief uitgevoerd. Uit deze beoordelingsmodellen samen volgt het eindoordeel van de stage. De opleiding stelt hiervoor een nieuw beoordelingsmodel beschikbaar op #OnderwijsOnline. 
 • Beoordelingsmodel 3 en 4 worden formatief uitgevoerd. De student, mentor en schoolopleider spreken samen een geschikte vorm af. Hierbij kan gedacht worden aan het invullen van model 3 en 4 op basis van een activiteit met een kleine groep, een online activiteit of op basis van een gesprek met de mentor. De invulling zal ook afhangen van de wijze waarop het onderwijs op de opleidingsschool plaatsvindt. Uit deze beoordelingsmodellen volgen ontwikkelpunten die worden vastgelegd. De beoordelingsmodellen 3 en 4 worden dus alleen diagnostisch gebruikt.
 • Deze werkwijze wordt vanaf woensdag 6 januari opgestart. Het is niet nodig om te wachten tot 18 januari. Ongeacht de komende landelijke maatregelen wordt de stage op deze manier afgerond. 
 • Wanneer bij de tussenevaluatie zorgen zijn uitgesproken over de stage kan de schoolopleider aangeven dat het nodig is om een volledige praktijkbeoordeling te plannen zodra dat mogelijk is, maar uiterlijk in week 7. De schoolopleider neemt in dat geval contact op met de studiecoach en informeert de student. Op deze manier krijgt de student de mogelijkheid om over de gehele praktijkbeoordeling zijn groei te demonstreren. 
 • In het geval de praktijkbeoordeling al uitgevoerd is, blijft het resultaat onverkort gelden. 

Stage in jaar 3 en 4:

De stages in de werkplek- en startbekwame fase gaan door op de manier zoals de schoolopleider en student met elkaar afspreken. Indien sprake is van een beoordeling dan maken schoolopleider en student een nieuwe afspraak. 

Stage deeltijd verkort jaar 2:

Studenten deeltijd verkort jaar 2 ronden in blok 2 de werkplekbekwame fase af. Voor deze studenten geldt net als studenten in jaar 1 en 2 dat beoordelingsmodel 1, 2 en 5 summatief wordt gebruikt en beoordelingsmodel 3 en 4 diagnostisch. Ook hier geldt de bijzondere bepaling voor studenten bij wie zorgen zijn uitgesproken bij de  tussenevaluatie. In overleg met de huidige schoolopleider en de toekomstige schoolopleider neemt de student het initiatief voor een soepele overgang van de stage werkplekbekwaam naar de stage startbekwaam.

Ad-PEP afronding blok 4

De kennistoetsen vinden conform toetskalender plaats in week 4 op de hogeschool. 

Alle werkstukken en presentaties worden conform de planning van de toetskalender ingeleverd. Presentaties en gesprekken worden online uitgevoerd.

Omdat studenten in uiteenlopende praktijkcontexten actief zijn, kiezen we voor maatwerk ten aanzien van de planning van de praktijkbeoordeling. De student en praktijkbeoordelaar maken samen een afspraak over de planning van praktijkbeoordeling. In alle gevallen kan de praktijkbeoordeling in volledige vorm doorgaan, mogelijk onder aangepaste omstandigheden.
 

Online onderwijs vanaf 16 december

Vanaf woensdag 16 december tot en met 17 januari zal het onderwijs van Iselinge Hogeschool online verzorgd worden. We volgen de werkwijze zoals we die bij de eerste lockdown ook hebben gevolgd. 

Voor de lessen hanteren we de volgende afspraken:

 • De lessen zijn online. 
 • De lessen worden volgens het bestaande lesrooster gegeven. 
 • De Google Meet code is bij elke werkgroep te vinden op #OnderwijsOnline.
   

Ondanks de maatregelen is er in het hoger onderwijs vooralsnog wel ruimte om de toetsing fysiek in te vullen. Dat betekent dat alle kennistoetsen wel zullen doorgaan. In de eerste week na de kerstvakantie zullen we studenten informeren over de overige toetsen. Om studievertraging te voorkomen adviseren we studenten om in de komende periode te werken aan de onderdelen van opdrachten die wel uitgevoerd kunnen worden. 
 

De maatregelen hebben gevolgen voor de invulling van de stage. We vragen van de student om in overleg met de schoolopleider/praktijkbeoordelaar te bepalen hoe de stage wordt voortgezet. De reeds geplande praktijkbeoordelingen voor de pabo zullen tot en met 17 januari niet doorgaan. Over de geplande praktijkbeoordelingen voor de ad-PEP vindt overleg plaats tussen student en praktijkbeoordelaar. Voor de studenten van het tweede jaar van de ad-PEP realiseren we ons dat deze maatregelen samenvallen met het afstuderen. We doen ons uiterste best om mogelijke studievertraging te minimaliseren. 
In de eerste week na de kerstvakantie zullen we aanvullende informatie geven over de stage en de praktijkbeoordeling. 
 

Het bindend studieadvies voor de voltijd en deeltijd reguliere pabo is uitgesteld. Dit betekent dat studenten die dit studiejaar in het eerste jaar zijn gestart tot 30 augustus 2022 de tijd hebben om 50 studiepunten te behalen van het eerste studiejaar en beide stages met een voldoende of goed af te ronden. In juli 2021 ontvangt de student een voorlopig studieadvies dat gebaseerd is op de voortgang van het eerste studiejaar. De aanvullende eis om de Wiscat te halen in het huidige studiejaar blijft wel van kracht. In het eerste studiejaar heeft de student vier kansen om de Wiscat te behalen. Als de student deze niet haalt, dan krijgt hij alsnog een negatief bindend studieadvies. Studenten die de deeltijd verkort volgen krijgen geen bindend studieadvies. Dat geldt ook voor de studenten van de ad-PEP.

Uiteraard begrijpen we dat deze situatie vragen zal oproepen. We vragen studenten om de informatiepagina www.iselinge.nl/corona in de eerste lesweek na de kerstvakantie goed te volgen. Vragen die te maken hebben met persoonlijke omstandigheden kunnen gesteld worden aan de studiecoach. 

Mondkapjes

Vanaf 1 december is het verplicht om binnen het gebouw van Iselinge Hogeschool een mondkapje te dragen. Denk hierbij aan het werkcafé, gangen, trappen, lift, toiletten en KCO.
Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden tijdens de les en op een zitplaats. Het dragen van een mondkapje is een aanvullende maatregel. Uiteraard blijven de basisregels ook van kracht. Blijf afstand houden! 

We vragen bezoekers om zelf een mondkapje mee te nemen. De hogeschool stelt een aantal mondkapjes beschikbaar.

Contactgegevens

Algemene coördinatie:
Anne-Marie Haanstra, 06-10823759, anne-marie.haanstra@iselinge.nl
Communicatie en woordvoering:
Elise Veenhuis, 06-18212328, elise.veenhuis@iselinge.nl
Contactpersoon voor (aankomend)studenten:
Kevin Kettering, 088-0931126, kevin.kettering@iselinge.nl
Contactpersoon bewegingsonderwijs
Marcia Kuipers, 06-33313050, marcia.kuipers@iselinge.nl
Ondersteuning ICT
088-0931001, helpdesk@iselinge.nl
Contactpersoon voor cursisten HOVO
Jeannette Zweers, 088-0931001, hovo@iselinge.nl