Computational thinking op de lerarenopleiding basisonderwijs: een praktijkverkenning

Datum van verschijnen: 24-11-2022

Een eerder artikel in Volgens Bartjens - Ontwikkeling en Onderzoek plaatste computational thinking (CT) in haar theoretische context als onderwijskundig concept dat zijn oorsprong kent in de informatica en dat nauw verbonden is met rekenen-wiskunde. Het huidige artikel bespreekt de resultaten van een vragenlijst die is afgenomen onder zo'n 200 pabo-studenten in Nederland om hun kennis, vaardigheid, didactische vaardigheid en houding ten opzichte van CT te meten. Daarbij worden de bevindingen uit focusgroepgesprekken met pabo-studenten en lerarenopleiders gebruikt om de kwantitatieve bevindingen te verduidelijken of nuanceren. Het onderzoek legt significante verschillen bloot tussen groepen pabo-studenten: vrouwelijke pabo-studenten en pabo-studenten die minder goed zijn in rekenen hebben minder zelfvertrouwen in het onderwijzen van CT. Bovendien kennen slechts weinig pabo-studenten de door SLO geformuleerde leerlijn voor CT in het basisonderwijs, hoewel pabo-studenten over het algemeen wel bekend zijn met CT als concept. Al met al wordt duidelijk dat lerarenopleidingen basisonderwijs afstemming zouden moeten zoeken over het onderwijzen van CT, zowel op het gebied van de eigen vaardigheid van pabo-studenten als op het gebied van didactiek, zodat deze pabo-studenten in de praktijk met vertrouwen CT kunnen onderwijzen.

Computational thinking op de lerarenopleiding basisonderwijs: een praktijkverkenning

Contact

Rosanne Hebing

Rosanne Hebing is docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool. Zij is vakspecialist Engels en digitale geletterdheid. Zij deed postdoc onderzoek naar computational thinking en doet tevens onderzoek in de Academische Werkplaats.

Rosanne Hebing

Gerelateerde Producten