Bent u decaan? Dan heeft u een belangrijke rol bij de studiekeuze van uw leerlingen. Iselinge Hogeschool wil u graag ondersteunen bij deze taak. Wij willen goede voorlichting verzorgen zodat aankomend studenten de juiste keuze kunnen maken. Wij zien onze rol daarin breed. Onze hogeschool is gespecialiseerd in onderwijs. Wij hebben kennis van en ervaring met educatieve aspecten in het studiekeuzeproces. Onze voorlichting is daarom niet slechts gericht op onze studies. Wij bieden graag onze expertise aan om uw leerlingen leerervaringen te bieden en om uw mentoren bij hun werk te ondersteunen. Voor u kost dat niets. Wij bieden de volgende activiteiten en projecten aan:

Voor: havo 3 en vwo 3 (voorbereiding op profielkeuze).
Duur: 7 weken (kick-off, 3 LOB-lessen, 1 dag uitvoering en evaluatie).
Opbrengst: leerlingen krijgen inzicht in eigen kunnen en interesses en doen praktische kennis op over een thema passend bij de profielen.

Uw leerlingen nemen voor één dag een basisschool over. Iedere klas krijgt één basisschool toegewezen. Op deze school voeren de leerlingen onder leiding van de pabostudenten allerlei innovatieve activiteiten uit, waardoor de basisschoolleerling uitgedaagd wordt te onderzoeken en actief te denken. Ze werken aan de hand van thema's. Mogelijke thema’s zijn: mediawijsheid, gezondheid en hygiëne, sport, muziek, gaming. De thema’s sluiten zoveel mogelijk aan bij het door de leerling gewenste profiel. Aan de hand van de thema’s worden groepen gemaakt voor verdere uitwerking. VO-leerlingen leren zichzelf goed kennen tijdens dit project. Door iets voor te bereiden en aan anderen uit te leggen leren zij het meest. Bovendien leren zij organiseren, plannen en samenwerken.

De looptijd van dit project is ongeveer 7 weken. Dit is inclusief voorbereidingsworkshops, uitvoering en evaluatie.

Ervaringen
Op 3 februari namen leerlingen van Christelijk College Schaersvoorde zes basisscholen uit de regio over. Ze deden dit onder begeleiding van pabo-studenten van Iselinge Hogeschool. De havo 3 en vwo 3 leerlingen verzorgen een dag lang het onderwijs. Iedere klas kreeg één basisschool toegewezen. De leerlingen van Schaersvoorde bereidden, onder leiding van de pabostudenten, allerlei innovatieve activiteiten voor en hebben daar uitvoering aan gegeven. Voor groep 1 tot en met 8 van de zes basisscholen was 3 februari een inspirerende dag waarbij ze uitgedaagd werden om actief en onderzoekend te leren.

Het project 'Wij nemen de basisschool over' is ook door de media niet onopgemerkt gebleven:
Jeugdjounaal
Gelderlander
StadDoetinchem
AaltensNieuws
Gelrefm
Omroep Gelderland

Wat is het doel voor de leerlingen?
Tijdens het project leren de havo- en vwo-leerlingen actief. Door iets voor te bereiden en aan anderen uit te leggen, leren zij het meest. Bovendien leren zij organiseren, plannen en samenwerken. Ze dagen de basisschoolleerlingen uit om te onderzoeken en actief te denken. Het project heeft een groot effect op basisschoolleerlingen, de leerlingen uit het VO en op de studenten van Iselinge Hogeschool.
Het project is uitstekend in te zetten ter voorbereiding op de profielkeuze van uw leerlingen. Om deze keuze bewust te kunnen maken is een goede voorbereiding noodzakelijk. Dit project zorgt ervoor dat de leerlingen op een inspirerende manier kennis maken met allerlei vaardigheden die ze tijdens hun vervolgstudie en toekomstige loopbaan nodig kunnen hebben.

Uw leerlingen krijgen handvatten voor zelfsturing bij studiekeuze.

Voor: havo 2 en 3 en vwo 2 en 3 en/of hun ouders.
Duur: bijeenkomst van 1,5 tot 2,5 uur.
Opbrengst: leerlingen krijgen handvatten voor zelfsturing en zelfregulering bij hun studiekeuze. 

Vroeger kozen kinderen vaker voor hetzelfde beroep als hun ouders. Tegenwoordig is de studiekeuze vooral een eigen keuze die past bij interesses en persoonlijkheid. Maar hoe werkt zo'n proces van zelfsturing en zelfregulatie bij studiekeuze? In het kader van loopbaanboriëntatie en –begeleiding (LOB) kan het belangrijk zijn om leerlingen te begeleiden bij het leren denken (Thinking Skills).

Studenten en docenten van Iselinge Hogeschool zijn in staat in één of twee bijeenkomsten de basale ideeën van Thinking Skills toe te passen met uw leerlingen. Ze krijgen hierbij handvatten voor zelfsturing en zelfregulering die ze ook goed kunnen gebruiken bij het maken van een studiekeuze.

Het is ook mogelijk een ouderavond over dit thema te verzorgen. Medewerkers en studenten van Iselinge Hogeschool hebben daar ervaring mee en kunnen u uitstekend van dienst zijn om zo'n avond in te vullen.

Vaardigheden voor de toekomst
De maatschappij is in de laatste jaren veranderd. Lag in de eerste helft van de twintigste eeuw de nadruk op het aanleren van discipline (doen wat je gezegd wordt), na de Tweede Wereldoorlog kwam de nadruk meer te liggen op individuele ontplooiing, mondigheid en op het maximaal benutten van ieders talent. Tegenwoordig zijn we ons meer bewust van de complexiteit van vraagstukken. Voor veel beroepen geldt dat het niet langer zal gaan om informatieverwerking, maar om de wijze waarop de professional ermee omgaat: zelfsturing.
Vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig hebben, worden in wetenschappelijke literatuur en in beleidsstukken regelmatig de ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’ genoemd. Het gaat om ‘complexe’ of ‘hogere orde’ vaardigheden.

Zelfregulering
Zelfregulering wordt gezien als de basis voor alle 21ste-eeuwse vaardigheden. Het gaat erom dat de leerling in staat is actief en betrokken het leerproces te sturen. Het begrip is verwant met metacognitie (denken over je eigen denken) en zelfgestuurd leren. Onder zelfregulatie verstaan we controle kunnen uitoefenen over het eigen leerproces (gedrag en denken), zodat een gewenst leerresultaat bereikt wordt. Het resultaat van dat leren kan het opbouwen van kennis zijn, maar in dit verband zien wij ook een juiste studiekeuze als een mogelijk resultaat van goede zelfregulering.

Zelfregulering: leer je dat zelf?
Mentoren, docenten en ouders kunnen leerlingen stimuleren tot de opbouw van positieve zelfregulering. Sterker nog: wij zijn van mening dat anderen essentieel zijn in dit proces. Onderzoek wijst uit dat leerlingen niet in staat zijn zelfregulering zelf te leren. Daarmee stellen we niet dat een leerling niet zelfstandig tot een goede studiekeuze kan komen, maar we bedoelen hiermee dat het bewust doorlopen van onderstaande fasen vraagt om een actieve rol van de leerling zelf, maar zo mogelijk ook van ouders of van u.

Werken aan zelfregulering
1. Doelen stellen
Het is belangrijk dat de leerling zelf doelen stelt en zelf inschat wat nodig is om dat doel te behalen. In het kader van de studiekeuze is het doel vaak gericht op het onderzoeken van de factoren die bijdragen aan een goede keuze voor een studie en/of beroep. Het doel kan zijn het kiezen voor de juiste studie. Daarbij hoort een route met tussenstappen om tot dat doel te komen.
2. Geef feedback
Feedback is essentieel om de leerling te helpen controle te krijgen. Effectieve feedback beantwoordt drie vragen: Waaraan werk ik? Hoever ben ik al? Wat is de volgende stap? Een faalervaring is vaak het startpunt voor feedback. Het is dus heel goed als het even niet zo gemakkelijk verloopt. U kunt dan namelijk de vraag stellen hoe de leerling nu zelf gaat bijsturen.
3. Vier successen
Het is belangrijk om het verband tussen de geleverde inspanning en een positief resultaat te prijzen. Als de leerling dingen doet die niet eenvoudig zijn en veel van hem/haar vragen, dan is het goed om erbij stil te staan welk positief resultaat dit oplevert. In de literatuur wordt dit in verband gebracht met het opbouwen van een growth-mindset.

Tips
Om te bereiken dat de leerling zelf zo actief mogelijk is, is het principe van ‘scaffolding’ van belang. Dit houdt in dat u niet zelf oplossingen aandraagt, maar het leerproces bij de leerling op gang brengt door bijvoorbeeld het geven van hints of extra relevante informatie. Ook modelleren kan zelfregulering op gang brengen, bijvoorbeeld als u hardop denkt en uw eigen oplossingen bij complexe keuzes waar u voor staat verwoordt.

Schakel docenten en studenten van Iselinge Hogeschool in voor uw leerlingen, ouders en/of mentoren. Wij organiseren dit graag samen met u.

Uw leerlingen vormen een eigen mening over hoe de toekomst van het onderwijs eruit moet zien.

Voor: havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6. 
Duur: bijeenkomst van 1,5 tot 2,5 uur.
Opbrengst: leerlingen verbreden hun kennis van het onderwijssysteem, vormen een mening en zijn zich bewust van de maatschappelijke dialoog. 

Hoe ziet de toekomst van ons onderwijs eruit? Werken we over een aantal jaren alleen nog met tablets en hebben we de leraar dan nog wel nodig? Kunnen we de school niet beter afschaffen? Er zijn uiteenlopende ideeën over de toekomst van het onderwijs. Met dit project gaan we in op deze ideeën en bedenken we samen hoe de toekomst van het onderwijs eruit kan zien.

#onderwijs2032

Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland is volgens staatssecretaris Sander Dekker aan verandering toe. Onder de noemer #onderwijs2032 wil de Rijksoverheid de dialoog aangaan met allerlei mensen die betrokken zijn bij het onderwijs. Juist leerlingen hebben hun ideeën over de toekomst van het onderwijs.

Het doel van dit project is naast het verbreden van de kennis van de leerlingen dat ze een mening vormen en zich bewust zijn van de maatschappelijke dialoog. De volgende thema's staan daarbij centraal:

 • Welke kennis en vaardigheden moeten een stevigere plek krijgen in het curriculum zodat leerlingen optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs en de toekomstige arbeidsmarkt?
 • Hoe kan het curriculum eraan bijdragen dat leerlingen optimaal kunnen functioneren in hun rol van burger in een diverse en snel veranderende maatschappij?
 • Welke bijdrage moet het onderwijs leveren aan persoonsvorming en talentontwikkeling? En hoe moet dit tot uitdrukking komen in het curriculum?

Ervaringen
We hebben ervaringen met dit project, doordat we rond dit thema gewerkt hebben met leerlingen van het Rietveld Lyceum. Tijdens deze bijeenkomsten hebben leerlingen gesproken over het onderwijs van de toekomst en zijn ze aan de slag gegaan met een ontwerpopdracht voor leerlingen in de basisschool. Ze hebben hun ideeën over #onderwijs2032 concreet gemaakt in opdrachten voor basisschoolleerlingen en ze hebben de uitkomsten daarvan gepresenteerd en aangereikt aan leraren in het basisonderwijs. Een geweldige ervaring voor de leerlingen en een mooie opbrengst voor leerkrachten en kinderen!

Uw leerlingen verzorgen samen met pabo-studenten een 'smart ontmoeting' voor leerlingen uit het basisonderwijs.

Voor: havo 3, 4 en 5 en vwo 3, 4, 5 en 6. 
Duur: twee bijeenkomsten van 1,5 uur en een dagdeel uitvoering in een bedrijf.
Opbrengst: leerlingen verbreden hun kennis van het onderwijssysteem, vormen een mening en zijn zich bewust van de maatschappelijke dialoog. 

Achterhoekse bedrijven zetten in op een nieuwe beweging: Smart Industry. Dat is niet zo gek, want informatie- en communicatietechnologie kunnen veel betekenen voor de processen in allerlei organisaties. Kinderen groeien daar van nature mee op en zien allerlei kansen. Het is ons doel daarom in het onderwijs al vroeg te beginnen met programmeren en ondernemerschap. Wij geven daar invulling aan met onderzoekend en ontwerpend leren.

Voortgezet onderwijs
Wij zouden het fantastisch vinden om samen met uw leerlingen een ontmoeting te organiseren voor kinderen. Wat is ons idee? Studenten van de pabo en docenten van de pabo gaan met uw groep leerlingen aan de slag rondom het thema ‘informatie- en communicatietechnologie’. Op uw school wordt het thema voorbereid, worden activiteiten bedacht en getest. Daarvoor zijn twee lessen nodig. Daarna wordt onder leiding van uw leerlingen door kinderen gewerkt aan een innovatieve vraag van een bedrijf in de maakindustrie. 

Het doel van dit project is dat leerlingen gemotiveerd raken om hun informatie- en communicatievaardigheden in te zetten voor de maakindustrie. Door stil te staan bij eigen mogelijkheden en daarbij ondernemend te acteren richting kinderen is er sprake van win-win: de leerling moet wel ondernemen en communiceren, omdat er kinderen bij betrokken zijn. Door de inzet van die kinderen zullen ze zelf metacognitief bezig zijn. Daar is onze begeleiding op gericht.

Studenten die naar de pabo gaan dienen voordat ze met de opleiding starten of in het eerste studiejaar een landelijke rekentoets te halen. Ze mogen daar drie keer over doen. Onze ervaringen met deze toets zijn positief. De meeste studenten laten na één of twee keer zien dat ze de toets zonder grote problemen kunnen halen. Het eerste aanbod van deze toetsen is gepland op de introductiedag.

Veel toekomstige studenten vragen ons of het mogelijk is om al voorafgaand aan hun studie aan onze hogeschool een diagnostische toets te maken. Iselinge Hogeschool wijst hen graag op deze mogelijkheid en we raden toekomstige studenten aan hieraan deel te nemen. De volgende landelijke afspraken gelden hierbij:

Voor leerlingen in het voorlaatste schooljaar:

 1. Leerlingen (vwo 5, havo 4, mbo) mogen op de pabo de diagnostische rekentoets komen maken.
 2. Leerlingen die op dat moment de toets halen hoeven deze op de pabo niet meer te doen en ontvangen een certificaat, waarop staat dat ze de toets behaald hebben.
 3. Leerlingen die de toets niet halen, kunnen tijdens de periode voorafgaand aan hun studie gericht oefenen met de onderdelen die nog problematisch zijn. Eenmaal op de pabo is er voor deze leerlingen nog drie maal een aanbod.
 4. De decaan van de mbo- of vo-school meldt de leerlingen uiterlijk 1 maart aan bij Iselinge Hogeschool. Van de leerlingen worden de volgende gegevens doorgegeven: burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens kunnen per e-mail naar: tilly.tunzi@iselinge.nl.
 5. De resultaten van de leerlingen (en eventuele certificaten) worden door Iselinge Hogeschool naar de decaan van de mbo- of vo-school gestuurd.

Voor leerlingen in het laatste jaar van het mbo of voortgezet onderwijs:

 1. Leerlingen in het laatste (examen)jaar zitten melden zich aan voor de opleiding en maken de toets tijdens de introductiedag.
 2. Leerlingen die de toets halen hoeven deze op de pabo niet meer te doen, het resultaat wordt in het studentvolgsysteem geregistreerd.
 3. Leerlingen die de toets niet halen hebben tijdens hun studie aan de pabo nog twee maal een aanbod.
 4. Leerlingen die de toets niet halen, kunnen tijdens de periode voorafgaand aan hun studie gericht oefenen met de onderdelen die nog problematisch zijn. Ze kunnen gebruik maken van het lesaanbod op de hogeschool

Documenten voor decanen

Download het voorlichtingsmateriaal voor 2019-2020: