Zij-instroom

Heb jij al een flinke bak werkervaring, maar wil je je nu laten omscholen tot leerkracht? Bij Iselinge Hogeschool is het mogelijk een scholing als zij-instromer te volgen. Het zij-instroomtraject biedt de mogelijkheid om via een geschiktheidsonderzoek en een deeltijd scholingstraject een bevoegdheid te krijgen als leraar in het basisonderwijs. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je een overeenkomst (minimaal 0,4 fte) aangaan met een school(bestuur) die jou aandraagt als zij-instromer. 

Door het zij-instroomtraject haal ik mijn bevoegdheid terwijl ik al voor de klas sta.

Mogelijke zij-instroomtrajecten

Bij het samenstellen van een zij-instroomtraject gaan we uit van jouw situatie en vooropleiding. 

Dan is een zij-instroomtraject niet geschikt voor jou. We verwijzen je door naar de deeltijd pabo of de Ad-PEP.

Na het doen van een assessment bepalen we jouw scholingsplan. De hoeveelheid studiepunten die je nog moet behalen bepaalt of je de leerwegafhankelijke route (bij maximaal 150 credits, maximaal 2,5 jaar studie) of de leerwegonafhankelijke route (bij maximaal 60 credits, maximaal 1 jaar studie) kunt volgen. Aanvullende voorwaarde voor de start is het behalen van de toelatingstoetsen (meer info: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl) en de rekentoets (wiscat) als onderdeel van het assessment. 

Leerwegafhankelijk: je sluit aan bij lessen van de deeltijdpabo die passen bij jouw individuele scholingsplan. Je hebt dus een uniek lesrooster.

Leerwegonafhankelijk: je hebt geen lesrooster maar krijgt wel begeleiding door een studiecoach. 

Deze trajecten starten vier keer per jaar (week 36, 46, 6 en 26). Het scholingsplan leidt op tot een bachelordiploma. Per periode is er plek voor acht maatwerktrajecten en zij-instromers.

Je kunt in aanmerking komen een voor een zij-instroom in het beroeptraject als je in het bezit bent van een Ad-PEP diploma. Na het doen van een assessment (bestaande uit een toelaatbaarheidscheck, portfolio, rekentoets (wiscat), toelatingstoetsen pabo en lesbezoek) kun je direct zelfstandig voor de klas met een scholingsplan van maximaal 2 jaar. Je schrijft je in als deelnemer, niet als student. Je ontvangt een lesbevoegdheid en een getuigschrift, geen bachelor-diploma. Je scholingsprogramma valt niet onder de door de overheid bekostigde opleidingen. De school die jou in dienst heeft ontvangt een factuur voor de scholing, maar kan ook een subsidie aanvragen bij DUO voor dit opleidingstraject.

Je sluit aan bij lessen van de deeltijdpabo die passen bij jouw individuele scholingsplan. Je hebt dus een uniek lesrooster.

Dit traject start vier keer per jaar (week 36, 46, 6 en 26).  Per periode is er plek voor acht maatwerktrajecten en zij-instromers.

Je kunt in aanmerking komen een voor een zij-instroom in het beroeptraject als je in het bezit bent van een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Na het doen van een assessment (bestaande uit een toelaatbaarheidscheck, portfolio, rekentoets (wiscat) en lesbezoek) kun je direct zelfstandig voor de klas met een scholingsplan van maximaal 2 jaar. Je schrijft je in als deelnemer, niet als student. Je ontvangt een lesbevoegdheid en een getuigschrift, geen bachelor-diploma. Je scholingsprogramma valt niet onder de door de overheid bekostigde opleidingen. De school die jou in dienst heeft ontvangt een factuur voor de scholing, maar kan ook een subsidie aanvragen bij DUO voor dit opleidingstraject.

Je sluit aan bij lessen van de deeltijdpabo die passen bij jouw individuele scholingsplan. Je hebt dus een uniek lesrooster.

Dit traject start vier keer per jaar (week 36, 46, 6 en 26).  Per periode is er plek voor acht maatwerktrajecten en zij-instromers.

Welke studie(route) past bij jou?

Toelatingstraject

Wil je als zij-instromer aan de slag? Volg dan de volgende stappen:

Wil je als zij-instromer aan de slag? Dan is de eerste stap het vinden van een school(bestuur) waarmee je de aanvraag voor een geschiktheidsonderzoek doet. Je kunt dit op twee manieren doen.

  1. Je legt zelf contact met een schoolbestuur. 
  2. Je meldt je bij (Op)nieuw het onderwijs in | Loopbaancentrum Oost Nederland om in contact te komen met schoolbesturen en om meer te lezen over de mogelijkheden van het zij-instroomtraject.
  3. Meld je aan op Podium | Loopbaancentrum Oost Nederland

Is er geen schoolbestuur dat jou in dienst wil nemen als zij-instromer, of heb je het geschiktheidsonderzoek niet goed afgerond? Dan is wellicht de deeltijd (vekorte) pabo een goed alternatief. Bij de deeltijd pabo volg je onderwijs op maandag- en woensdagavond en je loop je twee dagen stage per week.

De school/ het bestuur (‘bevoegd gezag’) vraagt het assessment aan en betaalt de kosten voor het onderzoek. Uit het assessment blijkt of je als potentiële zij-instromer over voldoende eerder verworven competenties beschikt, om direct als zij-instromer aan de slag te gaan naast het volgen van de opleiding. 

Voor een praktijk-assessment in het reguliere basisonderwijs moeten er minimaal 15 leerlingen in de groep aanwezig zijn. Voor het SO en VSO geldt dat de groep minimaal uit 8 leerlingen bestaat.

 

Op basis van de uitkomst van het assessment wordt een persoonlijk scholingsplan opgesteld. Dit scholingsplan wordt met de zij-instromer, een vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag doorgesproken. Door gezamenlijke ondertekening wordt onderstreept dat alle partijen zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de scholing én begeleiding. Als dit wel het geval is, dan is dit niet de juiste route naar het beroep leerkracht basisonderwijs voor jou. 

Voor zij-instromers en maatwerkstudenten die in het speciaal (voortgezet)onderwijs werken kan een externe stage worden gevraagd in het reguliere basisonderwijs voor de duur van maximaal 40 dagen.

Als je door het assessment hebt aangetoond een geschikte kandidaat te zijn, start de fase van de scholing en begeleiding. Een uitkomst van het assesment kan zijn dat je tijdens het traject een aantal dagen stage moet lopen op een reguliere basisschool. Houd hier rekening mee bij het maken van afspraken met de school waar je zij-instromer wordt. Je moet het scholingstraject binnen een termijn van 2 jaar afronden (zij-instroom in het beroep) en maatwerktraject 2,5 jaar.

Aanmeldformulier zij-instroom