Zij-instroom

Bij Iselinge Hogeschool is het mogelijk een scholing als zij-instromer te volgen. Het zij-instroomtraject biedt startende leraren de mogelijkheid om via een geschiktheidsonderzoek en een deeltijd verkort scholingstraject een bevoegdheid te krijgen als leraar in het basisonderwijs. Je rondt de opleiding af met een getuigschrift, gelijkwaardig aan het diploma leraar basisonderwijs.

Door het zij-instroomtraject haal ik mijn bevoegdheid terwijl ik al voor de klas sta.

Toelating

Als zij-instromer moet je in het bezit zijn van een afgeronde hbo- of wo-opleiding en je moet een overeenkomst aangaan met een school(bestuur) die jou aandraagt als zij-instromer. Nadat je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond, ga je aan de slag als zij-instromend leraar (minimaal 0,4 fte). Je hebt dus een aanstelling op een school en daarnaast studeer je. Je staat niet ingeschreven als student. Je scholingsprogramma valt niet onder de door de overheid bekostigde opleidingen. De school ontvangt een factuur voor de scholing.

Is er geen schoolbestuur dat jou in dienst wil nemen, of heb je het geschiktheidsonderzoek niet goed afgerond? Dan is wellicht de deeltijd vekorte pabo een goed alternatief. Bij de deeltijd verkorte opleiding sta je als student wel ingeschreven bij Iselinge Hogeschool. Je hebt onderwijs op maandag- en woensdagavond en je loopt twee dagen stage per week. Voorwaarde is een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Je rondt de opleiding af met een hbo-diploma leraar basisonderwijs.

Toelatingstraject

Heb jij een afgeronde, door de NVAO geaccrediteerde hbo- of wo-opleiding? Wil je als zij-instromer aan de slag? Volg dan de volgende stappen:

Wil je als zij-instromer aan de slag? Dan is de eerste stap het vinden van een school(bestuur) waarmee je de aanvraag voor een geschiktheidsonderzoek doet. Je kunt dit op twee manieren doen.

  1. Je legt zelf contact met een schoolbestuur. 
  2. Je meldt je bij  https://www.lerarentekortoostnederland.nl/  om in contact te komen met schoolbesturen en de mogelijkheden van het zij-instroomtraject.

Contactpersoon: Yvonne Dijkhuizen
Telefoon: 06-57 773 371
E-mail: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl

De school/ het bestuur (‘bevoegd gezag’) vraagt het geschiktheidsonderzoek aan en betaalt de kosten voor het onderzoek. Uit het geschiktheidsonderzoek blijkt of je als potentiële zij-instromer over voldoende eerder verworven competenties beschikt, om direct als zij-instromer aan de slag te gaan naast het volgen van de opleiding.

Op basis van de uitkomst van het geschiktheidsonderzoek wordt een persoonlijk scholingsplan opgesteld. Dit scholingsplan wordt met de zij-instromer, een vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag doorgesproken. Door gezamenlijke ondertekening wordt onderstreept dat alle partijen zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de scholing én begeleiding. 

Als je door het geschiktheidsonderzoek hebt aangetoond direct als zij-instromer voor de klas  te kunnen staan, start de fase van de scholing en begeleiding. Een uitkomst van het toelatingsonderzoek kan zijn dat je tijdens het traject 1 dag per week stage moet lopen op een reguliere basisschool. Houd hier rekening mee bij het maken van afspraken met de school waar je zij-instromer wordt. Je moet het scholingstraject binnen een termijn van twee jaar afronden.