Over Iselinge Hogeschool

Iselinge Hogeschool is een gespecialiseerde hogeschool en kennisinstelling in Oost-Gelderland. Naast de voltijd, deeltijd en academische pabo bieden wij ook de associate degree Pedagogisch Educatief Professional aan. Iselinge Hogeschool is als kennisinstelling belangrijk voor het vitaal houden van de regio Oost-Nederland. Het heeft een spilfunctie bij de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in de regio Achterhoek, Graafschap en Liemers. Onze locatie bevindt zich in het centrum van Doetinchem, omgeven door een mooi park. Er heerst een gezellige en open sfeer waarin je lekker kunt werken en studeren.

Gegevens stichting: ANBI

Statutaire naam van de instelling:
Stichting Iselinge Hogeschool
Adres:
Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem
Telefoonnummer:
0314 374 100
E-mailadres:
info@iselinge.nl
RSIN:
81.61.27.797
KVK:
09162150
Lees meer »

Werken bij Iselinge Hogeschool

Iselinge Hogeschool is een goede werkgever. Dat stelt ook het toonaangevende bureau Integron, dat onderzoek doet naar de medewerkerstevredenheid. In 2019 won Iselinge Hogeschool de Medewerkersbelevings Awards in de categorie onderwijs.

In mei 2017 maakte Integron een portret van Iselinge Hogeschool als werkgever: ‘Met kwaliteit en ‘eigenwijsheid’ de beste hogeschool willen zijn’. Ook op www.werkenbijhogescholen.nl vind je persoonlijke verhalen van medewerkers.

Op www.werkenbijhogescholen.nl vind je een actuele informatie over vacatures op Iselinge Hogeschool.

Organisatie

Iselinge Hogeschool staat voor kwalitatief en vernieuwend onderwijs, onderzoek en Leven Lang Ontwikkelen. We staan bekend om de persoonlijke aandacht en onze hoge kwaliteit. Met ongeveer 480 studenten en 60 medewerkers behoren wij tot de kleinschalige hbo-instellingen. Het contact met het werkveld is intensief. De samenwerking met partners in de regio werpt zijn vruchten af in de opleidingen, in innovatie en in onderzoek. 

Onderwijsinnovatie staat bij ons hoog in het vaandel. Iselinge Hogeschool bezet de tweede plaats in de ranglijst van beste pabo’s in Nederland. Ook mogen we het predicaat topopleiding dragen (Keuzegids hbo 2018, 2019, 2020 en 2021). De hoge kwaliteit van ons onderwijs is de solide basis van waaruit we nieuwe ontwikkelingen alle ruimte geven. Innoveren doen we in nauwe samenwerking met onze partners: basisscholen in de regio binnen Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland, de collega-pabo’s van Radiant Lerarenopleidingen, de Open Universiteit en ROC Graafschap College. Zo kunnen we een opleidingspakket aanbieden dat zowel de diepte als de breedte ingaat.

 1. Iselinge Hogeschool is een hoogwaardige, educatieve hogeschool, in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Wij hebben een breed, gedifferentieerd onderwijsaanbod tot en met academisch niveau, waarbij we gebruikmaken van professionele netwerken. Ons onderwijs kenmerkt zich door een stevige kennisbasis, innovatieve didactische keuzes en zelfgestuurd leren. Wij werken met de nieuwste multimediale toepassingen.
 2. We leiden studenten op tot leerkracht primair onderwijs en tot pedagogisch educatief professional. We voeren ontwerpgericht onderzoek uit en bieden een Leven Lang Ontwikkelen aan voor onderwijsprofessionals .
 3. Voor Iselinge Hogeschool staat de driehoek ‘onderwijs – onderzoek – werkveld’ centraal.
 4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

   

Iselinge Hogeschool streeft als zelfstandige kleinschalige hogeschool zowel sterke regionale binding na, als een inspirerend landelijk netwerk. Het is onze missie om studenten, in nauwe samenwerking met de opleidingsscholen, innovatief hoger onderwijs te bieden en onderwijsinnovatie in de regio Oost-Gelderland te stimuleren. 

Voor Iselinge Hogeschool staat de driehoek ‘onderwijs – onderzoek – werkveld’ centraal. Samenwerking binnen de driehoek vindt plaats gedurende alle jaren van de opleiding en daarna via Opleiden in School, onderzoek en nascholing door Iselinge Academie. De kennisontwikkeling komt tot stand met inbreng van alle partijen in de driehoek en het heeft drie samenhangende doelen:

 1. onderwijsinnovatie op de hogeschool (interne kennisvalorisatie); 
 2. werkveldinnovatie in de beroepspraktijk (externe kennisvalorisatie);
 3. adequate voorbereiding van de student op de arbeidsmarkt.

We werken op basis van onze vijf strategische pijlers:

1.    brede talentontwikkeling;
2.    flexibel, uitdagend curriciculum;
3.    samenwerking met onderwijspartners; 
4.    regionale verbondenheid, internationaal perspectief;
5.    slimme organisatie. 

Het motto van Iselinge Hogeschool luidt Eigenwijs samenwerken. Het omvat de waarden: eigenwijs, samenwerken, eigen (verbonden met de regio), wijs (wetenschap als basis voor innovatie), samen (streven naar synergie) en werken (aanpakkersmentaliteit). Concreet betekent dat het volgende:

 • Wij werken samen, zijn gericht op resultaat, tonen ons ondernemend en innoveren op basis van wetenschap.
 • Wij zijn geworteld in de Achterhoek en Iselinge Hogeschool speelt een belangrijke rol bij de vitalisering van de regio.
 • Wij werken in- en extern met sociale (multi)media en creëren daarmee een ‘slimme’ organisatie. 
 • Geaccrediteerd volgens de voorwaarden van de NVAO. De NVAO geeft een deskundig en objectief oordeel over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
 • Erkenning als opleiding primair onderwijs volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
 • Erkenning als nascholingsinstituut voor leraren primair onderwijs volgens de WHH.
 • Erkenning door de Stichting ECABO als leerbedrijf volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs.

In het Instellingsplan staat beschreven hoe Iselinge Hogeschool kwaliteit definieert. Op basis van het Instellingsplan wordt gewerkt met jaarplannen. In deze jaarplannen zijn de strategische doelen van de hogeschool uitgewerkt in voorgenomen doelen voor verschillende organisatieterreinen. In projectplannen is vervolgens het meest concrete niveau uitgewerkt. In deze plannen is inzichtelijk gemaakt wie welke acties uitvoert en hoe de planning is. Er zijn dus plannen op drie niveaus en deze plannen kennen een eigen kwaliteitscyclus, waarmee bewaakt wordt of de plannen ook gerealiseerd worden.

Governance

Iselinge Hogeschool onderschrijft transparantie in toezicht en bestuur. Het bestuur van Iselinge Hogeschool is dan ook ingericht conform de uitgangspunten van de Branchecode goed bestuur hogescholen.

De Branchecode goed bestuur hogescholen is tijdens de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen op 3 oktober 2013 vastgesteld. Hiermee zijn nieuwe regels bepaald voor besturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Het college van bestuur van Iselinge Hogeschool conformeert zich aan de code.

De uitwerking van de code vindt u bijvoorbeeld terug in het jaarverslag, het profiel van de raad van toezicht maar ook in de vertaling van de uitgangspunten richting de raad van toezicht en de rol van de medezeggenschap.

4x op rij topopleiding

Iselinge Hogeschool is voor het vierde jaar op rij topopleiding geworden in de “Keuzegids hbo 2021”, die uitgegeven wordt door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I). Dit predicaat geeft aan dat we tot de beste opleidingen van het land behoren. De Keuzegids hbo 2020 maakt een onafhankelijke vergelijking van alle hbo-opleidingen in Nederland. Met een score van 4,5 sterren behoudt Iselinge Hogeschool de positie als beste pabo van Gelderland.

Meer informatie over de Keuzegids hbo 2021 is te vinden op www.keuzegids.nl.

Bestuur

De eindverantwoordelijkheid voor de hogeschool ligt bij de directeur-bestuurder. Zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht. 

De heer M. (Mark) Slinkman (voorzitter)
De heer A. (Ton) Bestebreur
Mevrouw A.E.M. (Annelies) Leveling
Mevrouw I.J.G. (Ina) Vogelzangs
De heer W.W. (Wybren) de Zwart

Drs. A.G.R. (Anne-Marie) Haanstra, directeur-bestuurder, 1.0 fte
 

De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht van Iselinge Hogeschool wordt bezoldigd conform de bezoldigingscode bestuurders hogescholen 2013 Wet normering topinkomens (WNT).

Drs. Anne-Marie Haanstra

Drs. Anne-Marie Haanstra

Directeur-bestuurder

Samenwerkings-, en kennispartners

Het gonst in onderwijsland en dat vraagt om een pabo die weet welke ontwikkelingen en trends er spelen. En: hoe deze in daden om te zetten. Iselinge Hogeschool werkt daarom graag samen met partners met wie we nieuwe inzichten kunnen delen en plannen kunnen verwezenlijken.

Iselinge Hogeschool werkt samen met een hondertal basisscholen in de Achterhoek en Liemers. Deze opleidingsscholen zijn verenigd in Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland. Samen geven we vorm aan de opleiding van de nieuwe generatie leerkrachten in onze regio. En dat doen we met toewijding en professionaliteit: de studenten worden begeleid door speciaal getrainde mentoren en schoolopleiders.

De scholen uit het partnerschap zijn ook nauw verbonden met het onderzoek op Iselinge Hogeschool: zij dragen nieuwe onderzoeksvragen aan en nemen deel aan de academische werkplaats. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van het basisonderwijs én van onze opleiding.

Iselinge Hogeschool biedt sinds 2009 samen met de Open Universiteit de academische pabo aan. Daarnaast werken er twee wetenschappers van het Welten-instituut (Open Universiteit) in onze academische werkplaats, waar zij onderzoek doen naar leernetwerken.

Het Graafschap College heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de associate degree Pedagogisch Educatief Professional en verzorgt een deel van het curriculum van deze opleiding. Daarnaast zetten we ons samen in om de doorstroom van studenten van het mbo naar de pabo te bevorderen, door studenten bijvoorbeeld voor te bereiden op de toelatingstoetsen. Ook werken we samen bij projecten over integrale kindcentra (IKC’s) en draagt Iselinge Hogeschool bij aan keuzemodules voor het mbo.

Radiant Lerarenopleidingen is een coöperatie van negen veelal kleinschalige, zelfstandige pabo’s. Behalve Iselinge Hogeschool zijn dat: Christelijke Hogeschool EdeDriestar (Gouda), iPabo (Amsterdam en Alkmaar), Katholieke Pabo ZwolleDe Kempel (Helmond), Marnix Academie (Utrecht), Thomas More (Rotterdam) en Viaa (Zwolle).

De Radiant Lerarenopleidingen ontwikkelen samen masters en hebben een gezamenlijke onderzoeksagenda met persoonlijk meesterschap als centraal thema. Ook ondersteunen de negen pabo’s elkaar waar zij kunnen. 

Accreditatie NVAO

Eens in de zes jaar worden hogescholen bezocht en beoordeeld door een panel van een visiterende instantie. Het panel van de NQA (Netherlands Quality Agency) komt tot een oordeel door veel documenten te lezen, maar ook door te spreken met studenten, docenten, management, directeuren en leerkrachten uit het basisonderwijs. De accreditatie valt in het geval van Iselinge Hogeschool samen met de toetsing van de samenwerking met de basisscholen in het opleiden van toekomstige leerkrachten. Dit samenwerkingsverband heeft zich volgens de NQA ontwikkeld tot een krachtige leeromgeving waarin opleiden, onderzoek en onderwijsontwikkeling goed samengaan. 

Uit het beoordelingsrapport van de NQA blijkt dat Iselinge Hogeschool het zeer goed doet. De pabo scoort 13 keer ‘goed’, 2 keer ‘voldoende’ en 1 keer ‘excellent’ op de 16 standaarden. Opleidingsmanager: “We hebben in de laatste jaren keihard gewerkt. We zijn met name trots op de inhoud van het opleidingsprogramma en ten aanzien van beoordeling en toetsing is een flinke kwaliteitsslag gemaakt. We werken met zeer strikte beoordelingscriteria. Het niveau ligt hoog en studenten weten vooraf precies waar ze aan toe zijn. Dat werkt.

Het panel van de NQA onder leiding van prof. dr. M.J.M. Vermeulen stelt dat Iselinge Hogeschool een uitstekend en zeer gemotiveerd docentencorps heeft dat het best omschreven kan worden als ‘klein maar fijn’. Het team van professionals is bescheiden en authentiek en gezamenlijk in staat de verschillende rollen door ‘Eigen Wijs Samen te Werken’ in te vullen. Hiermee komt het panel ten aanzien van de kwaliteit van het personeel op het oordeel ‘excellent’.