Iselinge Hogeschool is een gespecialiseerde hogeschool en kennisinstelling in Oost-Gelderland. Naast de voltijd en deeltijd pabo bieden wij ook de associate degree Pedagogisch Educatief Professional aan. Iselinge Hogeschool is als kennisinstelling belangrijk voor het vitaal houden van de regio Oost-Nederland. Het heeft een spilfunctie bij de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in de regio Achterhoek, Graafschap en Liemers. Onze locatie bevindt zich in het centrum van Doetinchem, omgeven door een mooi park. Er heerst een gezellige en open sfeer waarin je lekker kunt werken en studeren.

Gegevens stichting: ANBI

Statutaire naam van de instelling:
Stichting Iselinge Hogeschool
Adres:
Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem
Telefoonnummer:
0314 374 100
E-mailadres:
info@iselinge.nl
RSIN:
81.61.27.797
KVK:
09162150
Bekijk ANBI-format

Veelgestelde vragen

Lees meer »

Werken bij Iselinge Hogeschool

Iselinge Hogeschool leidt met hart en ziel leerkrachten basisonderwijs op. Wij zijn een ambitieuze en ietwat eigenwijze hogeschool. Hoewel bescheiden van omvang behoren we tot beste pabo’s van Nederland en ook onze Ad-PEP scoort heel goed. Met onze wortels in Oost-Gelderland spelen wij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het basisonderwijs in de regio. Als mono-sectorale hogeschool bieden wij voltijd en deeltijd (verkort) pabo aan met veel aandacht voor netwerkleren. Bij Iselinge Hogeschool kennen we elkaar en delen we de passie voor onderwijs.

Onze eventuele vacatures staan op www.werkenbijhogescholen.nl.

Er is een actuele vacature voor lid Raad van Toezicht

Organisatie

Iselinge Hogeschool is sinds 1984 diep geworteld in de Achterhoek, inclusief voedingsgebied de Liemers, als een zelfstandige, kleinschalige kennisinstelling met een sterke regionale verbondenheid. Het is de enige hogeschool in deze regio.

We staan bekend om de persoonlijke aandacht en onze hoge kwaliteit. Met ongeveer 530 studenten en 60 medewerkers behoren wij tot de kleinschalige hbo-instellingen. Het contact met het werkveld is intensief. De samenwerking met partners in de regio werpt zijn vruchten af in de opleidingen, in innovatie en in onderzoek. 

Innoveren doen we in nauwe samenwerking met onze partners: basisscholen in de regio binnen Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland, de collega-pabo’s van Radiant Lerarenopleidingen, de Open Universiteit en het Graafschap College. Zo kunnen we een opleidingspakket aanbieden dat zowel de diepte als de breedte ingaat.

  1. Iselinge Hogeschool is een hoogwaardige, educatieve hogeschool, in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Wij hebben een breed, gedifferentieerd onderwijsaanbod tot en met academisch niveau, waarbij we gebruikmaken van professionele netwerken. Ons onderwijs kenmerkt zich door een stevige kennisbasis, innovatieve didactische keuzes en zelfgestuurd leren. Wij werken met de nieuwste multimediale toepassingen.
  2. We leiden studenten op tot leerkracht primair onderwijs en tot pedagogisch educatief professional. We voeren ontwerpgericht onderzoek uit en bieden een Leven Lang Ontwikkelen aan voor onderwijsprofessionals .
  3. Voor Iselinge Hogeschool staat de driehoek ‘onderwijs – onderzoek – werkveld’ centraal.

Iselinge Hogeschool ziet het als haar maatschappelijke opdracht om studenten toekomstbestendig op te leiden voor het educatieve domein om zo een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de regio. Iselinge Hogeschool biedt in nauwe samenwerking met het werkveld kwalitatief uitstekend en innovatief hoger onderwijs, waarmee wij competente, creatieve en innovatieve pedagogische en educatieve professionals opleiden. 

Onze visie luidt: 

- Iselinge Hogeschool leidt gekwalificeerde, zelfsturende, sociaal ondernemende, breed georiënteerde educatieve professionals op. Zelfbewuste educatieve professionals die in hun kracht staan, over grenzen heen kijken en geëquipeerd zijn om de onderwijs- en beroepspraktijk te innoveren. 

- Wij bieden een breed, gedifferentieerd onderwijsaanbod aan tot en met academisch niveau, waarbij we gebruik maken van professionele netwerken. Ons onderwijs kenmerkt zich door een stevige kennisbasis, innovatieve didactische keuzes gevoed door praktijkgericht onderzoek en zelfgestuurd leren in netwerken. Wij werken met de nieuwste multimediale toepassingen. 

Onze maatschappelijke opdracht bepaalt de komende strategische periode onze focus voor onderwijs en praktijkgericht onderzoek. De drie ontwikkelingen (flexibilisering, digitalisering en demografische ontwikkelingen) geven aanleiding om te blijven ontwikkelen. Daarnaast is er in het educatieve werkveld enerzijds behoefte aan breed inzetbare, flexibele generalisten en anderzijds aan leerkrachten met specialistische kennis over het jonge of het oudere kind. Bovenstaande is leidend voor de keuzes in ons onderwijs- en onderzoeksportfolio en bij in- en externe samenwerking. In 2027 is de transitie van samen Opleiden in School naar samen Leven Lang Ontwikkelen gemaakt om onze ambitie dé kennisinstelling in de regio voor opleidingen en leven lang ontwikkelen in het educatieve domein met de focus op netwerkleren waar te maken. Iselinge Hogeschool leidt competente, pedagogisch-educatieve professionals op aan de hand van twee uitgangspunten:

1) De studentreis staat centraal;

2) We werken samen in de driehoek onderwijs-werkveld-onderzoek waarbinnen studenten netwerkleren.

Onderwijs
Een inspirerend, kwalitatief hoogstaand en betekenisvol leernetwerk dat een bijdrage levert aan de professionalisering van het educatieve werkveld. Daarnaast vergroot Iselinge Hogeschool de toegankelijkheid tot dit werkveld (drempelverlaging).

Praktijkgericht onderzoek
Hoogwaardige, betekenisvolle kennisontwikkeling over toekomstgericht onderwijs met doorwerking in het werkveld.

Werkveld
Toeleverancier van uitstekende pedagogisch-educatieve professionals en partner in het Leven Lang Ontwikkelen. Een inspirator en kennispartner in de ontwikkeling en uitvoering van toekomstgericht onderwijs. Iselinge Hogeschool levert een bijdrage aan het oplossen van en het omgaan met het lerarentekort.

Het motto van Iselinge Hogeschool luidt Eigenwijs samenwerken. Het omvat de waarden: eigenwijs, samenwerken, eigen (verbonden met de regio), wijs (wetenschap als basis voor innovatie), samen (streven naar synergie) en werken (aanpakkersmentaliteit). Concreet betekent dat het volgende:

  • Wij werken samen, zijn gericht op resultaat, tonen ons ondernemend en innoveren op basis van wetenschap.
  • Wij zijn geworteld in de Achterhoek en Iselinge Hogeschool speelt een belangrijke rol bij de vitalisering van de regio.
  • Wij werken in- en extern met sociale (multi)media en creëren daarmee een ‘slimme’ organisatie. 
  • Geaccrediteerd volgens de voorwaarden van de NVAO. De NVAO geeft een deskundig en objectief oordeel over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
  • Erkenning als opleiding primair onderwijs volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
  • Erkenning als nascholingsinstituut voor leraren primair onderwijs volgens de WHH.
  • Erkenning door de Stichting ECABO als leerbedrijf volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs.

In het Instellingsplan staat beschreven hoe Iselinge Hogeschool kwaliteit definieert. Op basis van het Instellingsplan wordt gewerkt met jaarplannen. In deze jaarplannen zijn de strategische doelen van de hogeschool uitgewerkt in voorgenomen doelen voor verschillende organisatieterreinen. In projectplannen is vervolgens het meest concrete niveau uitgewerkt. In deze plannen is inzichtelijk gemaakt wie welke acties uitvoert en hoe de planning is. Er zijn dus plannen op drie niveaus en deze plannen kennen een eigen kwaliteitscyclus, waarmee bewaakt wordt of de plannen ook gerealiseerd worden.

Governance

Iselinge Hogeschool onderschrijft transparantie in toezicht en bestuur. Het bestuur van Iselinge Hogeschool is dan ook ingericht conform de uitgangspunten van de Branchecode goed bestuur hogescholen.

De Branchecode goed bestuur hogescholen is tijdens de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen op 3 oktober 2013 vastgesteld. Hiermee zijn nieuwe regels bepaald voor besturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Het college van bestuur van Iselinge Hogeschool conformeert zich aan de code.

De uitwerking van de code vindt u bijvoorbeeld terug in het jaarverslag, het profiel van de raad van toezicht maar ook in de vertaling van de uitgangspunten richting de raad van toezicht en de rol van de medezeggenschap.

Instellingsplan 2022-2027

Iselinge Hogeschool werkt hard aan haar ambitie: het zijn van een kennisinstelling in de regio in het educatieve domein met uitstekende kwaliteit van onderwijs en praktijkgericht onderzoek. In het instellingsplan 2022-2027 is de ingezette koers beschreven. Dit plan is tot stand gekomen met een rijke inbreng en betrokkenheid van onze directeur-bestuurder, studenten, medezeggenschapsraad, strategische partners, medewerkers, docentonderzoekers en Raad van Toezicht. Samen willen we een goede bijdrage leveren aan toekomstbestendig onderwijs in Oost-Gelderland!

Bestuur

De eindverantwoordelijkheid voor de hogeschool ligt bij de directeur-bestuurder. Zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht. 

De heer M. (Mark) Slinkman (voorzitter)
De heer A. (Ton) Bestebreur
Mevrouw A.E.M. (Annelies) Leveling
Mevrouw I.J.G. (Ina) Vogelzangs
De heer W.W. (Wybren) de Zwart

Drs. A.G.R. (Anne-Marie) Haanstra, directeur-bestuurder, 1.0 fte
 

De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht van Iselinge Hogeschool wordt bezoldigd conform de bezoldigingscode bestuurders hogescholen 2013 Wet normering topinkomens (WNT).

Drs. Anne-Marie Haanstra

Drs. Anne-Marie Haanstra

Directeur-bestuurder

Samenwerkings-, en kennispartners

Het gonst in onderwijsland en dat vraagt om een pabo die weet welke ontwikkelingen en trends er spelen. En: hoe deze in daden om te zetten. Iselinge Hogeschool werkt daarom graag samen met partners met wie we nieuwe inzichten kunnen delen en plannen kunnen verwezenlijken.

Iselinge Hogeschool werkt samen met een hondertal basisscholen in de Achterhoek en Liemers. Deze opleidingsscholen zijn verenigd in Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland. Samen geven we vorm aan de opleiding van de nieuwe generatie leerkrachten in onze regio. En dat doen we met toewijding en professionaliteit: de studenten worden begeleid door speciaal getrainde mentoren en schoolopleiders.

De scholen uit het partnerschap zijn ook nauw verbonden met het onderzoek op Iselinge Hogeschool: zij dragen nieuwe onderzoeksvragen aan en nemen deel aan de academische werkplaats. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van het basisonderwijs én van onze opleiding.

Iselinge Hogeschool biedt sinds 2009 samen met de Open Universiteit de academische pabo aan. Daarnaast werken er twee wetenschappers van het Welten-instituut (Open Universiteit) in onze academische werkplaats, waar zij onderzoek doen naar leernetwerken.

Het Graafschap College heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de associate degree Pedagogisch Educatief Professional en verzorgt een deel van het curriculum van deze opleiding. Daarnaast zetten we ons samen in om de doorstroom van studenten van het mbo naar de pabo te bevorderen, door studenten bijvoorbeeld voor te bereiden op de toelatingstoetsen. Ook werken we samen bij projecten over integrale kindcentra (IKC’s) en draagt Iselinge Hogeschool bij aan keuzemodules voor het mbo.

Radiant Lerarenopleidingen is een coöperatie van negen veelal kleinschalige, zelfstandige pabo’s. Behalve Iselinge Hogeschool zijn dat: Christelijke Hogeschool EdeDriestar (Gouda), iPabo (Amsterdam en Alkmaar), Katholieke Pabo ZwolleDe Kempel (Helmond), Marnix Academie (Utrecht), Thomas More (Rotterdam) en Viaa (Zwolle).

De Radiant Lerarenopleidingen ontwikkelen samen masters en hebben een gezamenlijke onderzoeksagenda met persoonlijk meesterschap als centraal thema. Ook ondersteunen de negen pabo’s elkaar waar zij kunnen. 

Accreditatie NVAO

Eens in de zes jaar worden hogescholen bezocht en beoordeeld door een panel van een visiterende instantie. Het panel van de NQA (Netherlands Quality Agency) komt tot een oordeel door veel documenten te lezen, maar ook door te spreken met studenten, docenten, management, directeuren en leerkrachten uit het basisonderwijs. De accreditatie valt in het geval van Iselinge Hogeschool samen met de toetsing van de samenwerking met de basisscholen in het opleiden van toekomstige leerkrachten. Dit samenwerkingsverband heeft zich volgens de NQA ontwikkeld tot een krachtige leeromgeving waarin opleiden, onderzoek en onderwijsontwikkeling goed samengaan. 

Uit het beoordelingsrapport van de NQA blijkt dat Iselinge Hogeschool het zeer goed doet. De pabo scoort 13 keer ‘goed’, 2 keer ‘voldoende’ en 1 keer ‘excellent’ op de 16 standaarden. Opleidingsmanager: “We hebben in de laatste jaren keihard gewerkt. We zijn met name trots op de inhoud van het opleidingsprogramma en ten aanzien van beoordeling en toetsing is een flinke kwaliteitsslag gemaakt. We werken met zeer strikte beoordelingscriteria. Het niveau ligt hoog en studenten weten vooraf precies waar ze aan toe zijn. Dat werkt.

Het panel van de NQA onder leiding van prof. dr. M.J.M. Vermeulen stelt dat Iselinge Hogeschool een uitstekend en zeer gemotiveerd docentencorps heeft dat het best omschreven kan worden als ‘klein maar fijn’. Het team van professionals is bescheiden en authentiek en gezamenlijk in staat de verschillende rollen door ‘Eigen Wijs Samen te Werken’ in te vullen. Hiermee komt het panel ten aanzien van de kwaliteit van het personeel op het oordeel ‘excellent’.