Associate degree Pedagogisch Educatief Professional

De associate degree Pedagogisch Educatief Professional is een tweejarige hbo-opleiding in deeltijd. Het gaat om een opleiding op niveau 5, die qua moeilijkheidsgraad tussen mbo-4 en een hbo-bachelor in zit. Je combineert de opleiding met een relevante baan of stage, zodat theorie en praktijk elkaar versterken. Je bent breed inzetbaar in Integrale Kindcentra (IKC’s), het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. Met een diploma van de opleiding Pedagogisch Educatief Professional kun je werken in de kinderopvang als pedagogisch beleidsmedewerker/coach en in het onderwijs als lerarenondersteuner. Er zijn ook andere sectoren, zoals jeugdzorg, waar ad-ers aan het werk kunnen, maar voor die functies zijn nog geen beschrijvingen zoals bovenstaande. Lees meer over werken in de sector jeugdzorg als Pedagogisch Educatief Professional.

Factsheet

Duur:
2 jaar
Studielast:
8 uur college, 16 uur relevant werk of stage en 16 uur zelfstudie per week
Vooropleiding:
mbo-4-diploma, vwo of havo of via 21+-regeling
Lessen:
woensdagmiddag en woensdagavond (van 14.30 tot 21.30 uur)
Start:
februari

Ad-PEP wederom topopleiding in 2024!

De Ad-PEP van Iselinge Hogeschool is uitgeroepen tot Topopleiding in de “Keuzegids hbo 2024”, die uitgegeven wordt door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I). Onze Ad-PEP scoort 82 punten (4,5 van de maximale 5 sterren) en mag zich daarmee wederom een topopleiding noemen. De Keuzegids hbo 2024 maakt een onafhankelijke vergelijking van alle hbo-opleidingen in Nederland. Meer informatie over de Keuzegids hbo 2024 is te vinden op www.keuzegids.nl.

Beroepsperspectief

Je wordt een professional die kennis heeft over de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar, pedagogisch-didactisch onderlegd is, maar ook beleid kan implementeren, kennis heeft van wet- en regelgeving, partijen bijeenbrengt en collega’s coacht. Dit alles om samen het ideale ontwikkelingsklimaat te creëren voor kinderen.

Je bent breed inzetbaar in Integrale Kindcentra (IKC’s), het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. Jij kunt de verbinding maken tussen bijvoorbeeld een kinderdagverblijf en een basisschool, of tussen de jeugdzorg en het onderwijs. 

Integrale Kindcentra (IKC’s) en kinderopvangorganisaties zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het studieprogramma. De opleiding sluit daardoor uitstekend aan op wat jouw (toekomstige) werkgever nodig heeft. Gezien de lerarentekorten op scholen en de nieuwe opleidingseisen in de kinderopvang maakt een opleiding op niveau 5 je bovendien extra interessant voor organisaties.

Als pedagogische educatief professional werk jij bijvoorbeeld als:
• verbindende schakel tussen school en naschoolse opvang;
• coach/adviseur of voortrekker in de kinderopvang;
• ontwikkelaar en aanjager van thema’s in een IKC;
• probleemoplosser in een school of wijkteam voor kinderen en jongeren.

De ad-opleiding is in nauwe samenwerking met het werkveld en het Graafschap College ontwikkeld en biedt goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Doorstuderen

Het is mogelijk om na de ad-opleiding in te stromen op de pabo. Je kunt je op Iselinge Hogeschool via een cursus voorbereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo en het schakelprogramma volgen van Ad-PEP naar pabo. Lees meer hierover op www.iselinge.nl/schakelprogramma.

De ‘ideale’ pedagogisch educatief professional is de professional die multifunctioneel inzetbaar is in zowel het onderwijs, de opvang als andere relevante contexten en zowel pedagogisch als didactisch competent is. Hij is ervan overtuigd dat deze omgeving een belangrijke plek is waarbinnen kinderen kennis en sociale vaardigheden verwerven, kritisch en creatief mogen leren denken, zich persoonlijk ontwikkelen en waarin zij gestimuleerd worden om respectvol en actief bij te dragen aan de samenleving.

De pedagogisch educatief professional is kindvaardig; dat wil zeggen pedagogisch en didactisch onderlegd, sensitief en inlevend, kortom hij heeft oog voor het kind in zijn geheel en denkt en handelt probleemoplossend. Hij werkt kindgericht, daagt kinderen uit en sluit met aantrekkelijke en gevarieerde activiteiten aan bij hun interesses, talenten, voorkeuren en capaciteiten. Hij werkt daarbij planmatig en ontwikkelingsgericht, waarbij de ontwikkeling van kinderen zowel maatschappelijk als persoonlijk betekenisvol is en bijdraagt aan een brede ontwikkeling. Hij weet dat hij deel uitmaakt van de samenleving en dat op hem een verantwoordelijkheid rust de kinderen op te voeden tot jonge mensen die breed ontwikkeld zijn en uiteindelijk een actieve bijdrage willen leveren aan hun samenleving. Hij vindt een balans tussen de persoonsontwikkeling, kennisontwikkeling en maatschappelijke voorbereiding van de kinderen. Hij waardeert de uniciteit van elk kind en is oprecht betrokken bij alle kinderen die aan hem zijn toevertrouwd. Hij treedt met humor en nieuwsgierigheid de aan hem toevertrouwde kinderen tegemoet. Hij betrekt ouders en anderen in het sociale netwerk van het kind bij de ontwikkeling en zijn eigen pedagogisch handelen.

De pedagogisch educatief professional heeft oog voor het grotere geheel en voelt zich hiervoor verantwoordelijk. Essentieel is voor hem dat hij plezier heeft in zijn werk, dat hij enthousiast blijft en grenzen blijft verleggen en dat hij daartoe zelf initiatieven neemt en ook collega’s en betrokkenen binnen en buiten zijn eigen werkomgeving betrekt en coacht. Hij wil en kan interdisciplinair in verschillende verschijningsvormen van het werkveld samenwerken met collega’s.

Hij kijkt over de grenzen van zijn eigen werksituatie, volgt met interesse maatschappelijke ontwikkelingen in de regio en geeft deze een betekenis voor zijn persoonlijk handelen. Hij is samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen en daarvoor flexibel, samenwerkingsvaardig en communicatief, positief kritisch en reflectief denkend, zelfregulerend, onderzoekend, constructief, creatief en digitaal geletterd.

(Bovenstaand beroepsbeeld is het resultaat van intensieve gesprekken die door het Iselinge Hogeschool ontwikkelteam in de voorbereidingsfase 2017-2018 met het werkveld zijn gevoerd. In die gesprekken stond de vraag centraal welk type pedagogisch educatief professional voor (aanstaande) pedagogisch professionals inspiratiebron kan zijn, waaraan de eigen professionele ontwikkeling gespiegeld kan worden. De tekst beschrijft dus een toekomstperspectief voor zowel de aanstaande als de meer ervaren pedagogisch professional.)

Lees het verhaal van Angela

‘In twee jaar omgeschoold en m’n hbo-diploma gehaald: blij dat ik deze stap heb genomen’

Angela is afgestudeerd en vertelt aan In de buurt haar verhaal over hoe zij tot de keuze is gekomen om de Ad-PEP te doen. 

De Ad-PEP in beeld

Studieopbouw

De ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional sluit goed aan op jouw achtergrond en werksituatie. Theorie en praktijk versterken elkaar voortdurend. Bekwame en bevlogen docenten van Iselinge Hogeschool en het Graafschap College verzorgen het onderwijs, dat gegeven wordt op Iselinge Hogeschool. Ook nodigen we specialisten uit de praktijk uit voor gastcolleges. Als studenten leren jullie bovendien van elkaar: in je klas zitten studenten met een verschillende achtergrond die op uiteenlopende plekken werken en/of stage lopen. Jullie werken samen en wisselen praktijkervaringen uit

De ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional is opgebouwd rondom vier rollen die relevant zijn in de beroepspraktijk:

 1. pedagoog;
 2. ontwerper;
 3. verbinder;
 4. coach.

Binnen deze rollen worden bekwaamheden onderscheiden. De leerdoelen binnen deze bekwaamheden worden hieronder per rol beschreven. 

In de rol van pedagoog werkt de pedagogisch educatief professional vanuit de pedagogische visie van de instelling. Hij kan deze visie concretiseren en uitbouwen. Daarbij geeft hij zelfstandig en samen met professionals vorm aan een veilige en stimulerende leefomgeving voor kinderen van 0-14 jaar. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen van 0-8 jaar en kinderen van 8-14 jaar. Hij heeft kennis van de ontwikkeling van deze kinderen, weet wat hun basisbehoeften zijn en kan ze ondersteunen in het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en een onderzoekende houding. Daarnaast kan hij omgaan met verschillende soorten kinderen, herkent hij talenten bij individuen en maakt hij gebruik van diversiteit tussen kinderen. Hij observeert en signaleert de individuele ondersteuningsbehoefte van kinderen, waarbij het optimaliseren van ontwikkelingsmogelijkheden binnen een positief opgroei- en opvoedklimaat centraal staan. Hij creëert een omgeving waarin stabiele, sensitieve en stimulerende interacties ontstaan en adviseert bij ontwikkelings- en opvoedvragen en problemen. De pedagoog heeft kennis van groepsdynamieken en beïnvloeding van deze processen. Hij signaleert gebeurtenissen, handelingen en gedragingen die het pedagogisch klimaat positief danwel negatief beïnvloeden. De pedagoog is gesprekspartner van de kinderen en begrijpt de context waarbinnen zij functioneren.

Leerdoelen: 

Pedagogisch bekwaam

De student creëert een veilige omgeving voor kinderen.

 1. De student heeft een sensitieve en responsieve houding, houdt rekening met de basisbehoeften van kinderen en realiseert een veilige ontwikkelingsgerichte omgeving.
 2. De student biedt sociaal-emotionele en morele ondersteuning aan kinderen en zet middelen en/of vaardigheden effectief in.
 3. De student brengt de ontwikkeling van het individuele kind in kaart en bevordert en bewaakt deze door activerende, passende activiteiten in te zetten en te evalueren.
 4. De student brengt het groepsklimaat in kaart en bevordert en bewaakt deze door activerende, passende activiteiten in te zetten en te evalueren.
 5. De student observeert verschillen in ontwikkelingsniveaus en gedrag van kinderen, signaleert behoefte aan specifieke zorg en zet dit om in passende begeleiding.

Interpersoonlijk bekwaam

De student geeft leiding en brengt een open communicatie tot stand met het individuele kind en tussen kinderen onderling.

 1. De student geeft leiding aan een groep kinderen.
 2. De student creëert een omgeving waarin kinderen rekening leren houden met elkaar.
 3. De student brengt een samenwerking tot stand met de kinderen en tussen de kinderen onderling.
 4. De student brengt een open communicatie tot stand met de kinderen en tussen de kinderen onderling.
 5. De student is in staat de communicatie met de kinderen en tussen de kinderen onderling te verbeteren.

De ontwerper optimaliseert de ontwikkeling van het kind door bestaande activiteiten te verbeteren of nieuwe, betekenisvolle activiteiten te ontwerpen die in dienst staan van de ontwikkeling van het kind. Hij toont hierbij creativiteit, nieuwsgierigheid en een onderzoekende en ondernemende houding. Om plannen te kunnen realiseren weet hij gebruik te maken van competenties van professionals binnen en buiten de organisatie, maar ook van ouders en andere betrokkenen en voorzieningen in de buurt. Hij maakt in zijn handelen op een zinvolle manier gebruik van technologie. Dit betekent niet alleen dat hij zelf digitaal geletterd is en de kinderen hierbij begeleidt, maar ook dat hij doelgericht en creatief de mogelijkheden van technologie benut om leeractiviteiten en de begeleiding van de ontwikkeling van kinderen te versterken. De ontwerper beschikt over didactische vaardigheden die de ontwikkeling van kinderen van 0-8 jaar ondersteunen (spelend leren, aanvankelijke leerprocessen) en kan didactische vaardigheden inzetten om de ontwikkeling van kinderen tussen 8 en 14 jaar te bevorderen. Deze zijn met name gericht op onderzoekend leren, de ontwikkeling van creativiteit en sociale weerbaarheid.

Leerdoelen:

Ontwikkelingsgericht bekwaam

De student ontwerpt een ontwikkelingsgerichte omgeving.

 1. De student stemt de activiteiten af op de behoeften van het individuele kind en de groep als geheel.
 2. De student stemt zijn activiteiten af op de ontwikkelingsdoelen en houdt hierbij rekening met verschillen en overeenkomsten tussen kinderen.
 3. De student gebruikt recente bronnen bij het ontwerpen van de activiteiten.
 4. De student gebruikt de omgeving bij het ontwerpen van activiteiten die aansluiten bij het individuele kind en zijn niveau.
 5. De student evalueert de ontworpen activiteiten.

Organisatorisch bekwaam

De student draagt zorg voor overzicht en structuur.

 1. De student werkt planmatig en opbrengstgericht; hij kan goed organiseren, plannen en prioriteiten stellen.
 2. De student zoekt voortdurend naar mogelijkheden voor verbetering en innovatie en ziet wat nodig is om de pedagogische kwaliteit te verbeteren.
 3. De student neemt verantwoordelijkheid voor de algehele organisatie bij het behalen van de pedagogische doelen.
 4. De student zorgt voor een overzichtelijke en ontwikkelingsgerichte omgeving in een groep.
 5. De student kan ict effectief en verantwoord inzetten ten behoeve van zijn eigen handelen.
 6. De student is mondeling en schriftelijk (taal)vaardig en is correct in schrijven, spreken, gesprekken voeren en rapporteren.

Vanuit een actieve rol draagt de verbinder bij aan het in kaart brengen van de  ontwikkelingsbehoefte van (groepen) kinderen. Daarnaast creëert hij verbindingen tussen de betrokken professionals en partijen om aan deze behoefte tegemoet te komen, passend bij de situatie en de omgeving van het kind. Hij denkt en handelt groepsoverstijgend en hanteert een integrale werkwijze. Van de verbinder wordt verwacht dat hij leiderschap toont. Dit geldt met name wanneer er belemmerende (maatschappelijke en culturele) factoren aan de orde zijn. Hierbij kan gedacht worden aan problematieken specifiek voor 0- tot 8-jarigen (basis voor gunstige ontwikkeling, meertaligheid, omgaan met cultuurverschillen) of 8- tot 14-jarigen (tienerproblematieken, huiswerkbegeleiding, mediawijsheid, digitaal pesten en vrije tijd). De verbinder is een actieve netwerker die kennis heeft van het systeem en de mogelijkheden van de diverse partijen in het sociale netwerk. Hij is gericht op samenwerken en communicatie en zoekt voortdurend naar de ontmoeting met ouders, collega’s en andere professionals. Vanuit een open houding onderhoudt hij professionele contacten met hen om samen tot afspraken te komen. Hij is geïnteresseerd en ziet kansen in het werken met verschillende culturen en disciplines.

Leerdoelen:

Bekwaam in werken met collega’s en de omgeving

De student levert een actieve bijdrage aan een samenwerking met het sociale netwerk van het kind.

 1. De student beschikt over basiskennis van verschillende relevante disciplines en leert een casus van verschillende kanten te bekijken.
 2. De student communiceert open met anderen.
 3. De student neemt initiatieven voor overleg, afstemming en resultaatgerichte verbeteringen.
 4. De student stelt zich bij de samenwerking coöperatief en leerbaar op.
 5. De student stelt zich als vertegenwoordiger van het kind op naar het sociaal netwerk van het kind.
 6. De student respecteert de visie van de omgeving van het kind en van de organisatie.

In de rol van coach werkt de pedagogisch educatief professional vanuit het beleid en de visie van de instelling samen met zijn collega’s. Hij geeft het beleid van de instelling vorm en helpt bij de implementatie hiervan. Hij begeleidt de medewerkers van de instelling. Daartoe coacht en inspireert hij zijn collega’s, daagt ze uit en inspireert ze. Hij is in staat een vertrouwensband met medewerkers op te bouwen en te onderhouden en zet mogelijkheden en kwaliteiten van de medewerkers zo optimaal mogelijk in. Daarnaast kan hij knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van collega’s signaleren en coachingsbehoeften achterhalen. Hij kent en beheerst verschillende coachingstechnieken en op basis van een (individueel dan wel groepsgericht) coachingsplan bewaakt hij de kwaliteit van het functioneren van medewerkers in de praktijk.

Leerdoelen:

Reflectief bekwaam

De student heeft een onderzoekende en ondernemende houding en kijkt vanuit zijn professionele identiteit naar zijn handelen.

 1. De student werkt planmatig aan zijn eigen ontwikkeling.
 2. De student denkt oplossingsgericht.
 3. De student reflecteert op zijn eigen handelen en communiceert hier open over naar leidinggevenden en collega’s.
 4. De student houdt zijn kennis up-to-date.

Bekwaam in werken met collega’s

De student is in staat om medewerkers binnen de organisatie professioneel te coachen.

 1. De student kent de werking van de verschillende coachingstechnieken en -instrumenten en kan deze effectief toepassen.
 2. De student leert een professionele coachingsrelatie op te bouwen met de ander.
 3. De student is in staat om als professioneel coach medewerkers binnen de organisatie te begeleiden, stimuleren, uit te dagen en te inspireren.
 4. De student is zowel gesprekspartner van leidinggevenden als van collega’s en kan flexibel omgaan met de verschillende rollen die hij heeft.
 5. De student leert hoe hij om kan gaan met weerstand, emoties en onverwachte situaties tijdens het coachen.
 6. De student is zich bewust van zijn persoonlijke kracht en weet deze op effectieve wijze in te zetten bij het coachen.

Brochure Ad-PEP

Welke studie(route) past bij jou?

Studieprogramma

Bekwame en bevlogen docenten van Iselinge Hogeschool en het Graafschap College verzorgen het onderwijs, dat gegeven wordt op Iselinge Hogeschool. Ook nodigen we specialisten uit de praktijk uit voor gastcolleges. Als studenten leren jullie bovendien van elkaar: in je klas zitten studenten met een verschillende achtergrond die op uiteenlopende plekken werken en/of stage lopen. Jullie werken samen en wisselen praktijkervaringen uit

Het eerste studiejaar draait om hoe kinderen zich ontwikkelen en wat de omgeving daaraan kan bijdragen. Welke leer- en ontwikkelingslijnen zijn er? Hoe ontplooien kinderen hun talenten? Welke rol spelen ouderbetrokkenheid en wijkwerk?
Hoe maken we de leeromgeving van kinderen uitdagender? Behalve kennis doe je ook veel vaardigheden op: je oefent gesprekstechnieken en leert samenwerken binnen en buiten je organisatie.

Hoe ondersteun je de ontwikkeling van kinderen die zich in complexe sitaties bevinden? Hiervoor is kennis nodig van de sociale omgeving van het kind, maar ook van regelgeving. In het tweede studiejaar ligt de focus daarom op het maatschappelijke systeem rond een (groep) kind(eren). Je sluit af met een aan de praktijk gerelateerd eindproject.

Toelating

Je bent toelaatbaar voor de associate degree met een mbo4, havo, vwo of hbo/wo diploma. Heb jij niet het juiste diploma? Of heb je wel bijvoorbeeld een mbo-3 opleiding? Dan kun je de volgende routes bewandelen:

Ben je 21 jaar of ouder, maar niet in het bezit van één van de vereiste diploma's? Dan is er een andere mogelijkheid om toch toegelaten te kunnen worden. Je kunt dan door middel van dit formulier bij het EVC-bureau een toelatingsonderzoek 21+ aanvragen tot week 48 voor een mogelijke start in februari. Als je dit toelatingsonderzoek met goed gevolg aflegt, kun je starten in de ad-opleiding.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit vijf verplichte onderdelen en start met een intakegesprek met het EVC-bureau. In het document 21+ toelatingsonderzoek Ad Pedagogisch Educatief Professional (PEP) kun je informatie vinden over de verschillende onderdelen.  

Kosten

De kosten van een toelatingsonderzoek 21+ bedragen € 210,-.

Aanvraag toelatingsonderzoek 21+

Voor een toelatingsonderzoek kun je je aanmelden tot uiterlijk week 48 (bij voorkeur eerder), als je in februari wilt starten. Wil je meer weten? Stuur dan een bericht naar evcbureau@iselinge.nl.

Indien je een mbo-3 diploma hebt kun je de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) volgen aan het Graafschap College. Heb je een diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3)? Dan kun je deze kopopleiding volgen en met vrijstellingen verkorten tot 1,5 jaar.

Inschrijven Pedagogisch Educatief Professional

Schrijf je in om in februari te starten met de associate degree Pedagogisch Educatief Professional. (Uitschrijven is ook weer mogelijk)

Inschrijven

Je kunt je nu inschrijven voor de associate degree die start in februari via Studielink, het is fijn als je dat zo snel mogelijk doet. Via Studielink kun je zowel een verzoek tot inschrijving doen aan Iselinge Hogeschool als studiefinanciering aanvragen bij DUO (indien je daarvoor in aanmerking komt). 

 

 1. Ga naar Studielink om je in te schrijven. 
   
 2. Kies voor 'Inloggen via DigiD'. Heb je geen Nederlands woonadres kies dan voor 'Aanvragen inloggegevens en inloggen’.
   
 3. Dien een inschrijfverzoek in via de button 'nieuwe inschrijving toevoegen'.

Eisen werkplek

Bij de start van het eerste studiejaar moet je relevant (betaald of onbetaald) werk verrichten binnen het onderwijs, de kinderopvang, welzijn of jeugdzorg. Je werkt minimaal 16 uur per week, waarvan je gemiddeld 4 uur per week de mogelijkheid hebt om opdrachten uit te voeren voor je studie op je werklocatie of een andere locatie. Deze flexibele uren plan je in overleg met je werkgever/stage-organisatie. Wanneer je nog geen werkplek hebt, kun je via de opleiding solliciteren naar stageplaatsen. Je praktijkplaats leg je ter goedkeuring voor aan de opleiding. In een overeenkomst worden de afspraken tussen jou, je werkgever en de opleiding vastgelegd.

Iselinge Hogeschool heeft sinds 2019 een nieuwe opleiding: de associate degree Pedagogisch Educatief Professional. Deze deeltijd hbo-opleiding op niveau 5 leidt studenten op tot beroepen als pedagogisch beleidsmedewerker/coach of lerarenondersteuner. Meer informatie is te vinden in het beroepsbeeld. Een deel van de studenten is momenteel werkzaam in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs. Voor de studenten die (nog) geen werk hebben op een relevante werkplek zijn wij op zoek naar stageplaatsen.

Eisen stageplek

Een goede stageplaats voor een Ad PEP student voldoet aan de volgende eisen:

 • De student kan er gedurende de twee jaar van zijn opleiding 16 uur per week stage lopen. Daarvan kan hij/zij 4 uur besteden aan opdrachten die hij krijgt vanuit de opleiding. Uitvoering van die opdrachten vindt zowel plaats op de eigen werkplek als op andere plekken binnen het werkveld.
 • De student kan werkzaamheden verrichten op niveau 5. Zie ter illustratie bijgaand beroepsbeeld en een overzicht van bekwaamheden en deeltaken. In het tweede leerjaar van de opleiding moet de student de mogelijkheid hebben om collega’s (niveau 2, 3, 4) te coachen.
 • Er is een hbo-opgeleide professional op de werkplek die een aantal uur per week beschikbaar is om de student te begeleiden in de stage. Voor de stagebeoordelingen komt een vertegenwoordiger van de opleiding die in overleg met de stagebegeleider aan het eind van de stageperiode tot een beoordeling komt.
 • De stage-uren mogen verspreid worden over meerdere locaties, mits deze onder dezelfde organisatie vallen en de stagebegeleider de student kan begeleiden op beide locaties.
 • De stagedagen worden in overleg vastgesteld. Op woensdag lopen studenten geen stage, dan hebben zij les op Iselinge Hogeschool.
 • Bij voorkeur blijft de student gedurende de twee jaar van de opleiding op dezelfde stageplek. Mocht dit niet mogelijk zijn binnen uw organisatie, dan kunt u dit aangeven. Relevante werkterreinen voor studenten zijn de kinderopvang (m.u.v. gastouders), het primair en voortgezet onderwijs (tot 14 jaar), jeugdzorg en sociaal (cultureel)werk. Ook andere sectoren waarin professionals pedagogisch en educatief actief zijn, komen mogelijk in aanmerking.

We stimuleren aspirant-studenten om zelf op zoek te gaan naar een geschikte stageplek. Open sollicitaties kunt u dus het gehele jaar verwachten. 

Als een student geen geschikte stageplaats kan vinden, delen wij een overzicht met stageplaatsen met de aspirant-student. 

Heeft u een geschikte stageplaats voor één of meer Ad-PEP studenten? Dan horen wij graag van u. Stuur een mail naar stagebureauad@iselinge.nl. Wij vragen u vervolgens om voor de stageplaats een vacature op te stellen. Deze vacatures stellen wij beschikbaar aan de studenten die nog geen relevante werkplek hebben. Zij sturen u een sollicitatiebrief. U nodigt hen uit en besluit op basis van het gesprek of er een geschikte kandidaat voor uw stageplek bij zit.

Tijdpad:

15 december- Uiterlijk aanleveren vacatures
17 december - Vacatures worden aangeboden aan de studenten
16 december tot 4 januari - Studenten schrijven sollicitatiebrieven
Vanaf 4 januari - Studenten worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken
Week 2 en 3 - Sollicitatiegesprekken
18 januari - Studenten horen of ze aangenomen zijn op de stageplekken. Zij mailen naar stagebureauad@iselinge.nl wanneer zij een plek gevonden hebben.
Na 18 januari - Indien nodig tweede ronde

Wil jij meer informatie over een betaalde werkplek en waar je deze kan vinden in het onderwijs? Neem dan een kijkje op de site van Loopbaancentrum Oost-Nederland.

Mogelijke vergoeding opleidingskosten door Opijver

Opijver is het Achterhoeks talentenfonds waar je een scholingsvoucher kan aanvragen voor je Ad-PEP opleiding. Opijver is er voor werkzoekenden, werkenden, baanveranderaars en ZZP’ers uit de Achterhoek, voor alle opleidingsniveaus. Schroom dus niet, maar meld je meteen aan.

Bekijk hier het stappenplan en de criteria. Denk jij in aanmerking te komen voor de scholingsvoucher? Meld je dan hier aan op de site van Opijver.

Kosten

Het collegegeld voor studiejaar 2024-2025 is bepaald op € 2060,-. De kosten voor boeken bedragen ongeveer €300,-. 

Als je al een andere associate degree-opleiding, bacheloropleiding of masteropleiding hebt voltooid dan betaal je het instellingscollegegeld. Voor studiejaar 2024-2025 bedraagt het instellingscollegegeld € 5553,-. Raadpleeg ook de collegegeldwijzer.

Studiefinanciering
Voor het volgen van een deeltijdopleiding krijg je geen studiefinanciering. Wel is het eventueel mogelijk om je studiekosten en andere scholingsuitgaven via de belasting terug te vragen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.