Post-hbo specialist gedrag

De post-hbo gedragsspecialist is voor iedere professional in het onderwijs, die zich wil verdiepen in het realiseren van een goed pedagogisch klimaat, waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke lerende mensen. Dit vraagt van de professional om kennis over en inzicht in gedrag, gedragsverandering, pedagogiek, sociaal- emotionele ontwikkeling en specifieke onderwijsbehoeften.

In deze opleiding staat vooral de leerkracht centraal. De leerkracht maakt het verschil. Zijn of haar attitude, visie, normen en waarden, bewuste en onbewuste keuzes en interactievaardigheden zijn voor een groot deel bepalend voor het opbouwen van positieve relaties en het creëren van een veilige leeromgeving. Met zijn of haar inzicht in de beïnvloedende factoren en kennis van effectieve, steunende interventies levert hij of zij een bijdrage in de ontwikkeling van ieder kind met opbouwende eisen en beschermende grenzen. 

De post-hbo gedragsspecialist onderscheidt zich door de nadruk die ligt op het ervaringsgericht leren. Na deze opleiding kan de onderwijsprofessional de theorie vertalen naar de praktijk en praktijkvragen terugkoppelen aan theoretische kaders. De onderwijsprofessional heeft de eigen pedagogische vaardigheden uitgebreid om in staat te zijn benodigde veranderingen aan te brengen in concrete situaties ten dienste van de ontwikkeling van het kind en het pedagogisch klimaat in de groep en de school.

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren  en andere onderwijs professionals met een hbo-diploma.

Over de opleiding

De opleiding is opgebouwd uit 1 basismodule en 2 specifieke modules. In de toekomst komt er ook nog een mogelijkheid om de opleiding uit te breiden met een verbredingsmodule (informatie hierover volgt later).

In deze module ligt de focus op de basis voor het bouwen van een goed pedagogisch klimaat in de groep. Hierbij wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het pedagogisch en professioneel handelen van de professional, de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, het creëren van een positief groepsklimaat en wordt ruim kennis en inzicht verworven t.a.v. gedrag en gedragsverandering. In deze module wordt ook uitgebreid aandacht gegeven aan het gezag van de professional, waarbij we gebruik maken van het gedachtengoed van Verbindend Gezag en het daarbij ontwikkelde Kompas.

Onderwerpen

 • Gedrag Begrijpen
 • Gedragsverandering
 • Vasthoudend Relationeel Gezag
 • Pedagogisch Kompas
 • Groepsplan Gedrag
 • Groepsdynamica
 • Sociaal Emotioneel Leren
 • Morele Ontwikkeling
 • Pedagogische Sensitiviteit
 • Trauma Sensitief lesgeven
 • Pedagogische Visie
 • Pedagogisch handelen van de Professional
 • Interactievaardigheden
 • Signaleren en Observeren
 • Ouderbetrokkenheid

In deze module leer je gedragsproblemen te begrijpen met een internaliserend karakter. Je leert het verschil tussen omgaan met een gedragsstoornis of met een gedragsprobleem. We zoomen in op enkele specifiek vormen van angst; zoals faalangst en sociale angst. Ook geven we aandacht aan kinderen met kenmerken van autisme.

In deze module ligt een grote nadruk op het in gesprek gaan met kinderen. Je leert verschillende gespreksvormen passend bij verschillende gedragsproblemen, zoals enkele gespreksmodellen van de oplossingsgerichte gesprekstechniek en de cognitieve gesprekstechniek.

Onderwerpen

 • Internaliserend Probleemgedrag
 • Stoornis of probleem
 • Angst en dwang
 • Sociale Angst
 • Faalangst
 • Emotionele verwaarlozing
 • Kinderen met hechtingsproblemen
 • Kinderen met autisme
 • In gesprek met kinderen
 • Cognitieve gesprekstechniek
 • Gespreksvormen oefenen

In deze module leer je gedragsproblemen te begrijpen met een externaliserend karakter. Je leert hoe je op een planmatige manier te werk gaat. Je leert probleemgedrag te beschrijven, te begrijpen en te wegen. Je neemt kennis van de beïnvloedende factoren, de draaglast en de draagkracht. Je leert welke vragen van belang zijn. Je leert hoe je een plan van aanpak maakt. In deze module ligt nadruk op de effectieve inzet van goede interventies; welke keuzes maak je op basis van je weging en met welk doel. We zoomen in op enkele specifieke externaliserende gedragsproblemen, zoals druk, bepalend of agressief gedrag.

Onderwerpen

 • Externaliserend probleemgedrag
 • Weerstand en onvervulde behoeftes
 • Omgaan met boos en agressief gedrag
 • Omgaan met druk en bepalend gedrag
 • Kinderen met een trauma
 • Planmatig onderzoek
 • Directe en indirecte factoren
 • Verklaren van gedrag
 • Effectieve interventies en strategieën
 • Oplossingsgericht werken
 • Oplossingsverzoek en herstel

Module 1 bestaat uit 8 bijeenkomsten van 4 uur in een periode van 5-6 maanden.

Dit geeft je voldoende gelegenheid om een op de praktijk gerichte leervraag te onderzoeken en opdrachten uit te voeren, ook als je in deeltijd werkt.

Module 2 en 3 bestaan allebei uit 4 bijeenkomsten van 4 uur in een periode van 2-3 maanden. Bij beide modules krijg je een module opdracht en praktijk opdrachten.

Bij iedere module lees je gedeeltelijk eigen gekozen en gedeeltelijk verplichte literatuur. Daarnaast vorm je een leerteam met enkele andere deelnemers waarmee je een aantal leerteamopdrachten gaat uit voeren en intervisie houdt.

Iedere deelnemer maakt een portfolio met daarin de bewijslast van de uitgevoerde praktijkopdrachten, module opdrachten, leerteamopdrachten, de intervisie bijeenkomsten en de eigen leerontwikkeling.

Iedere module wordt afgesloten met het delen van de leeropbrengst met de groep.
De opleiding wordt afgesloten met een reflectieverslag op de eigen ontwikkeling.

Na afronding van de drie modules behaal je het diploma Gedragsspecialist

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en andere onderwijs professionals met een hbo-diploma. Voorafgaand aan de opleiding vul je een startdocument in wat ingeleverd moet worden bij de docent.

Donderdag 16.15 - 21.30 uur

 • 26 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 12 december
 • 9 januari
 • 23 januari
 • 6 februari
 • 20 februari
 • 20 maart
 • 10 april
 • 24 april
 • 22 mei
 • 5 juni
 • 19 juni

Praktische informatie

Prijs
€3150

Studiebelasting
350 uur

Plaats
Doetinchem

Startdatum
September 2024 bij voldoende aanmeldingen

Lesdag
Donderdag

Vragen?
Contactpersonen zijn Gerda Wassink en Noa Meerdink
Mail naar llo@iselinge.nl.

De opleiding gaat door bij voldoende aanmeldingen.